Návrh usnesení - B6-0343/2008Návrh usnesení
B6-0343/2008

  NÁVRH USNESENÍ,

  2. 7. 2008

  který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0166/2008 a B6‑0167/2008
  v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
  předkládají Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas a Bairbre de Brún
  za skupinu GUE/NGL
  o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

  Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0343/2008

  Postup : 2008/2607(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B6-0343/2008
  Předložené texty :
  B6-0343/2008
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B6‑0343/2008

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

  –  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Izraelem, a zejména na článek 2 této dohody, který se týká lidských práv,

  –  s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ohledně důsledků vybudování zdi na Západním břehu,

  –  s ohledem na závěry osmého zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008 v Lucemburku,

  –  s ohledem na zprávu delegace ad hoc, jež ve dnech 30. května až 2. června 2008 navštívila Izrael a palestinská území,

  –  s ohledem na příslušné rezoluce OSN o blízkovýchodním konfliktu,

  –  s ohledem na Ženevskou úmluvu č. IV o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949, a zejména na články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143 této úmluvy,

  –  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte (UNCRC) ze dne 20. listopadu 1989, a zejména na články 9 a 37 této úmluvy,

  –  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

  –  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, jež se týká okupovaných palestinských území,

  –  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění 39/46 dne 10. prosince 1984,

  –  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že od roku 1967 uvěznily izraelské úřady celkem více než 700 000 Palestinců; vzhledem k tomu, že z celkového počtu 3,5 milionu palestinských obyvatel okupovaných palestinských území je jich v současné době asi 10 000, z toho 118 žen, drženo v izraelských vazebních a vyšetřovacích zařízeních a věznicích,

  B.  vzhledem k tomu, že od začátku intifády v září 2000 Izrael zatkl a zadržoval více než 6000 palestinských dětí, vzhledem k tomu, že v izraelských vazebních a vyšetřovacích zařízeních nebo věznicích je v současné době drženo 376 dětí,

  C.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou Izrael podepsal, a podle izraelských právních předpisů se za dítě považuje jakákoli osoba mladší 18 let; vzhledem k tomu, že podle izraelských vojenských předpisů, které na okupovaných palestinských územích platí, se však za dospělé považují osoby od 16 let věku,

  D.  vzhledem k tomu, že mladiství vězni jsou drženi v nelidských podmínkách – jsou nuceni žít ve špíně, v přeplněných celách, často jsou umisťováni do samovazby ve vlhkých celách o rozměrech 1,5 x 1,5 m bez přirozeného světla, často jsou násilně drženi společně s dospělými vězni, a tedy ohroženi obtěžováním a zneužíváním,

  E.  vzhledem k tomu, že převážná většina palestinských vězňů ze Západního břehu a pásma Gazy je držena ve věznicích na izraelském území; vzhledem k tomu, že humanitární právo zakazuje převoz civilistů, včetně zadržených a vězněných osob, z okupovaného území na území okupujícího státu,

  F.  vzhledem k tomu, že Izrael tuto zásadu nedodržuje a běžně zamítá žádosti o udělení povolení ke vstupu do země, což je hlavním důvodem toho, že vězni ze Západního břehu a pásma Gazy nemohou přiměřeně uplatňovat své právo na návštěvy rodinných příslušníků; vzhledem k tomu, že 1 240 palestinským vězňům, z nichž 840 je drženo v úplné izolaci, jsou návštěvy rodinných příslušníků zcela odepřeny, což je v rozporu s článkem 116 Ženevské úmluvy č. IV,

  G.  vzhledem k tomu, že Izrael nyní drží asi 730 Palestinců, včetně 13 dětí, ve „správní vazbě“, o níž bylo rozhodnuto správní, nikoli soudní cestou, aniž by jim bylo sděleno obvinění nebo probíhalo soudní řízení; vzhledem k tomu, že Izrael nedodržuje zákonná omezení při uplatňování „správní vazby“; vzhledem k tomu, že ačkoli zadržené osoby mají právo na odvolání, není jim ani jejich právním zástupcům umožněn přístup k důkazům, které jsou proti nim vedeny; vzhledem k tomu, že Izrael nikdy nedefinoval, co se rozumí pojmem „bezpečnost státu“,

  H.  vzhledem k tomu, že zatčení 48 poslanců parlamentu, tedy téměř jedné třetiny zvolených členů Palestinské legislativní rady, značně narušilo palestinský demokratický život; vzhledem k tomu, že Izrael rovněž zatkl a uvěznil zvolené členy obecních zastupitelstev,

  I.  vzhledem k tomu, že téma politických vězňů je klíčovým bodem politických jednání a má významné politické, sociální a humanitární důsledky, vzhledem k tomu, že palestinští političtí vězni a osoby, které byly zadržované, hrají význačnou úlohu v palestinské společnosti,

  J.  vzhledem k tomu, že dokument vězňů přijatý v květnu roku 2006 uvězněnými politickými vůdci z různých frakcí se stal základem dokumentu o národním usmíření a vydláždil cestu k vytvoření vlády národní jednoty,

  K.  vzhledem k tomu, že palestinští vězni včetně dětí jsou vystaveni ponižujícímu a pokořujícímu zacházení; vzhledem k tomu, že izraelské orgány stále používají fyzické metody výslechu a fyzické a psychické hrozby, které mají někdy charakter mučení, aby zadržované zastrašily a donutily je k přiznání; vzhledem k tomu, že mezinárodní právo stanoví úplný zákaz mučení,

  L.  vzhledem k tomu, že dvě zprávy zveřejněné izraelskými nevládními organizacemi v roce 2007 uvádí, že palestinští vězni jsou vystaveni fyzickému týrání a jsou jim odpírány základní potřeby jako jídlo a spánek po dobu více než 24 hodin; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti potvrdila i zpráva zveřejněná dne 22. června 2008 Veřejným výborem proti mučení v Izraeli (PCATI) nazvaná „Není obrany: násilí vojáků na zadržovaných Palestincích“; vzhledem k tomu, že ačkoli to, že se vojáci dopouštějí násilí vůči zadržovaným Palestincům, je všeobecně známo, jen u malého počtu případů špatného zacházení ze strany vojáků je vedeno vyšetřování nebo soudní řízení; vzhledem k tomu, že toto násilí a obtěžování má někdy přimět zadržované Palestince k tomu, aby se stali kolaboranty či informátory Izraele,

  M.  vzhledem k tomu, že mezi 1 180 palestinskými vězni, u kterých Mezinárodní výbor Červeného kříže diagnostikoval onemocnění nebo zranění, přičemž přibližně u 160 z nich bylo onemocnění shledáno závažným, je mnoho těch, kterým byla v rozporu s článkem 91 Ženevské konvence č. VI odepřena náležitá lékařská péče,

  N.  vzhledem k tomu, že akční plán EU/Izrael z roku 2004 výslovně uvádí dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jako jednu ze společných hodnot EU a Izraele; vzhledem k tomu, že podle článku 2 dohody o přidružení mezi EU a Izraelem z roku 2000 jsou vztahy mezi Evropskými společenstvími a Izraelem založeny na dodržování lidských práv a demokratických zásad, přičemž jejich dodržování má být hlavním principem vnitřní i mezinárodní politiky a tvoří nedílnou součást uvedené dohody,

  1.  trvá na tom, aby Izrael uplatňoval článek 2 dohody o přidružení uzavřené mezi EU a Izraelem, a vyzývá Izrael jako okupující mocnost, aby dodržoval mezinárodní normy v oblasti lidských práv a humanitárního práva, zejména jejich ustanovení o ochraně civilistů žijících na okupovaném území; vyzývá Radu, aby přijala nezbytná opatření, která přimějí Izrael ctít mezinárodní právní normy na okupovaných palestinských územích;

  2.  je pevně přesvědčen, že prohloubení vztahů mezi EU a Izraelem by mělo být založeno na dodržování povinností Izraele podle mezinárodního práva, zejména lidských práv a humanitárního práva;

  3.  vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael vytvořit plnohodnotný podvýbor pro lidská práva, který nahradí pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k tomu, aby při sledování pokroku Izraele v dodržování jeho povinností podle mezinárodního práva byly vedeny rozsáhlé konzultace s organizacemi pro lidská práva a organizacemi občanské společnosti v Izraeli a na okupovaném palestinském území a aby tyto organizace byly do sledování plně zapojeny;

  4.  vyzývá Izrael, aby reformoval svůj vojenský právní režim uplatňovaný na palestinské děti, a uvedl ho tak v soulad s mezinárodními normami soudního systému pro mladistvé, a zejména aby:

  • a.ukončil svévolné a nezákonné zadržování osob mladších 18 let,
  • b.upustil od držení osob mladších 18 let v „administrativní vazbě“,
  • c.v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte a izraelským právem urychleně revidoval předpisy o věku dosažení plnoletosti, které platí pro okupovaná palestinská území,
  • d.zaručil bezpečné a humánní životní podmínky pro zadržované nebo vězněné mladistvé v souladu s Úmluvou OSN pro práva dítěte a dalšími normami OSN, jež se týkají výkonu spravedlnosti u mladistvých a podmínek jejich zadržování;

  5.  vyzývá Radu, členské státy a Komisi, aby ve svých vztazích s Izraelem uplatňovaly obecné zásady EU týkající se dětí v ozbrojených konfliktech a aby ochranu palestinských dětí zadržovaných Izraelem učinily nedílnou součástí dialogu na všech úrovních vztahů;

  6.  připomíná Izraeli, že praxe, kdy jsou palestinští vězni ze Západního břehu a pásma Gazy drženi v zařízeních na izraelském území, je v rozporu s povinnostmi Izraele podle mezinárodního práva; trvá na tom, aby bylo těmto vězňům okamžitě umožněno uplatňovat právo na návštěvy rodinných příslušníků, a vyzývá izraelské úřady, aby pro dodržování tohoto práva jako prvního kroku vytvořily nezbytné podmínky;

  7.  opakuje, že je přesvědčen, že práva jednotlivců a důsledné dodržování lidských práv přispívá k bezpečnosti; pokládá za nezbytné, aby byla ve vztahu mezi potřebou bezpečnosti a právy jednotlivců vždy plně dodržována lidská práva; vyzývá proto izraelskou vládu a Kneset, aby skoncovaly s mučením ve všech podobách a aby přehodnotily zákon o nezákonných bojovnících, který umožňuje uplatňovat správní vazbu, a uvedly jej v soulad s humanitárním právem a normami v oblasti lidských práv;

  8.  vyzývá Izrael, aby reformoval vojenský právní režim uplatňovaný na palestinské vězně, a to se zvláštním ohledem na:

  • a.právo okamžitého přístupu k právní pomoci před zahájením i během výslechu,
  • b.zamítnutí veškerých důkazů získaných pod nátlakem,
  • c.právo zadržených na to, aby byli umístěni do zařízení na okupovaných palestinských územích;

  9.  znovu odsuzuje mučení a špatné zacházení ve všech podobách; vyzývá Izrael, aby neprodleně zajistil dodržování Úmluvy OSN proti mučení, jejíž je smluvní stranou, a aby

  • a.okamžitě skoncoval se špatným zacházením a mučením ve všech podobách při zatýkání, výslechu a věznění, přijal pro tuto oblast právní předpisy, řádně a nestranně vyšetřil všechna obvinění z mučení a ze zneužívání zadržovaných Palestinců a předal spravedlnosti osoby, které budou za toto zneužívání shledány odpovědnými,
  • b.zajistil při odnětí svobody dodržování minimálních norem, pokud jde o stravu, velikost a umístění věznic, ochranu před povětrnostními podmínkami a návštěvy rodinných příslušníků,
  • c.všem palestinským vězňům zajistil přístup k lékařské péči v odpovídající kvalitě;

  10.  vyjadřuje znepokojení nad situací vězněných palestinských žen, které jsou ve velké míře vystaveny špatnému zacházení, sexuálnímu obtěžování a jiným formám trestů; vyzývá izraelské úřady, aby podstatně zlepšily ochranu snadněji zranitelných vězeňkyň, zejména matek a mladých žen;

  11.  znovu vyzývá k okamžitému propuštění všech členů Palestinské legislativní rady;

  12.  připomíná morální a politickou úlohu, kterou hrají někteří palestinští političtí vězni v palestinské společnosti a jejich schopnost působit jako umírňující sila jak ve vnitřní politice, tak v konfliktu s Izraelem; znovu upozorňuje na význam jejich propuštění pro budování důvěry, a vyzývá proto k propuštění významného počtu palestinských politických vězňů, zejména Marvána Barghútího; zdůrazňuje, že součástí řešení konfliktu, ať už bude mít jakoukoli podobu, musí být propuštění všech palestinských politických vězňů;

  13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, izraelské vládě, Knesetu, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, prezidentovi palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a zvláštnímu zástupci generálního tajemníka OSN pro děti v ozbrojených konfliktech.

  .