Procedūra : 2008/2607(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0343/2008

Pateikti tekstai :

B6-0343/2008

Debatai :

PV 04/09/2008 - 3

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 7.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0404

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 120kWORD 65k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0343/2008
2.7.2008
PE410.718
 
B6‑0343/2008
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0166/2008 ir B6‑0167/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas ir Bairbre de Brún
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties

Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties 
B6‑0343/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą, ypač į 2 straipsnį, susijusį su žmogaus teisėmis;

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio teisingumo teismo patariamąją nuomonę dėl sienos statymo Vakarų Krante pasekmių,

–  atsižvelgdamas į 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo, vykusio 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į ad hoc delegacijos, kuri lankėsi Izraelyje ir Palestinos teritorijose 2008 m. birželio 2–30 d., ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų konflikto;

–  atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. IV Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu, ypač į jos 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ir 143 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 9 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto metinį pranešimą (2007 m.), ypač į jo skirsnį dėl okupuotų Palestinos teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė pagal 1984 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją Nr. 39/46,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi nuo 1967 m. Izraelio valdžia įkalino daugiau kaip 700 000 palestiniečių; kadangi iš 3,5 mln. okupuotose Palestinos teritorijose gyvenančių palestiniečių maždaug 10 000 palestiniečių, įskaitant 118 moterų, šiuo metu laikoma Izraelio sulaikymo ir tardymo centruose arba Izraelio kalėjimuose,

B.  kadangi nuo 2000 m. rugsėjo mėn., kai prasidėjo palestiniečių pasipriešinimo kova (arab. intifada), Izraelis areštavo ir sulaikė daugiau kaip 6000 palestiniečių vaikų; kadangi šiuo metu 376 vaikai laikomi Izraelio sulaikymo ir tardymo centruose arba Izraelio kalėjimuose,

C.  kadangi pagal Vaiko teisių konvenciją, kurią yra pasirašęs ir Izraelis, ir Izraelio įstatymus vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus; kadangi pagal Izraelio karinius nuostatus, reglamentuojančius okupuotas Palestinos teritorijas, palestiniečiai vaikai nuo 16 metų laikomi suaugusiais;

D.  kadangi nepilnamečiai kaliniai gyvena nežmoniškomis sąlygomis – purvinose, perpildytose kamerose, dažnai 1,5 m ilgio ir 1,5 m pločio vienutėse, kurios yra drėgnos ir į kurias nepatenka saulės šviesa, ir dažnai per prievartą kalinami kartu su suaugusiais kaliniais, o dėl to kyla pavojus, kad prie jų bus priekabiaujama ir jie bus išnaudojami,

E.  kadangi didžioji dauguma palestiniečių kalinių iš Vakarų Kranto ir Gazos ruožo laikomi kalėjimuose, esančiuose Izraelio teritorijoje; kadangi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatos draudžia perkelti civilius gyventojus, įskaitant sulaikytuosius bei kalinius, iš okupuotos teritorijos į okupuojančios valstybės teritoriją;

F.  kadangi tai, kad Izraelis nepaiso šios nuostatos ir sistemingai atsisako išduoti leidimus įvažiuoti į Izraelį, yra pagrindinės priežastys, dėl kurių Vakarų Krante ir Gazos ruože laikomi kaliniai ir jų šeimos negali deramai pasinaudoti lankymo teise; kadangi, pažeidžiant VI Ženevos konvencijos 116 straipsnį, maždaug 1240 Palestinos kalinių, įskaitant 840 visiškai izoliuotų kalinių, visiškai atimta teisė būti tiesiogiai lankomiems šeimos narių;

G.  kadangi Izraelis maždaug 730 kalinių, iš jų 13 vaikų, taiko administracinį sulaikymą, nepateikus kaltinimų ir be teismo proceso bei vadovaujantis administraciniais potvarkiais, o ne teismo įsaku; kadangi Izraelis nepaiso administracinio sulaikymo taikymo apribojimų, kurie numatyti tarptautinėje teisėje; kadangi, nepaisant sulaikytiesiems suteiktos galimybės pateikti apeliaciją dėl sulaikymo, nei jiems, nei jų advokatams neleidžiama susipažinti su įrodymais prieš juos; kadangi Izraelis niekada nenustatė kriterijų, kas laikoma valstybės saugumu,

H.  kadangi 48 parlamento narių, t. y. beveik trečdalio išrinktų Palestinos įstatymų leidybos tarybos narių, sulaikymas labai apsunkino demokratinį Palestinos gyvenimą; kadangi Izraelis taip pat areštavo ir įkalino išrinktus savivaldybių tarybų narius;

I.  kadangi politinių kalinių klausimas yra lemiamas politinės darbotvarkės punktas, turintis svarbių politinių, socialinių ir humanitarinių pasekmių; kadangi Palestinos politiniai kaliniai ir buvusieji kaliniai atlieka svarbų vaidmenį Palestinos visuomenėje,

J.  kadangi 2006 m. gegužės mėn. įkalintų politinių lyderių iš įvairių frakcijų priimto dokumento pagrindu buvo priimtas nacionalinis susitaikymo dokumentas, kuris sudarė sąlygas suformuoti nacionalinę vienybės vyriausybę;

K.  kadangi palestiniečių kaliniai, taip pat ir vaikai, yra žeminami ir niekinami; kadangi Izraelio valdžios institucijos, siekdamos įbauginti kalinius ir išgauti prisipažinimus, ir toliau naudoja fizinius tardymo metodus ir fizinius bei psichologinius grasinimus, kurie kartais perauga į kankinimą; kadangi pagal tarptautinę teisę kankinimas yra visiškai draudžiamas,

L.  kadangi du 2007 m. Izraelio nevyriausybinių organizacijų paskelbti pranešimai parodė, kad palestiniečių kaliniai yra fiziškai žalojami ir jiems neleidžiama patenkinti būtiniausių poreikių, pavyzdžiui, daugiau kaip 24 valandas neleidžiama miegoti; kadangi šie faktai buvo patvirtinti Viešojo kovos su kankinimu Izraelyje komiteto (angl. PCATI) pranešime „No Defence: Soldier Violence against Palestinian Detainees“, paskelbtame 2008 m. birželio 22 d., kadangi nepaisant to, kad kareivių smurto palestiniečių kalinių atžvilgiu reiškinys yra gerai žinomas, buvo išnagrinėta tik keletas bylų, susijusių su kareivių naudojamu smurtu, ir tik keletą kartų pradėti procesiniai veiksmai; kadangi smurtas ir priekabiavimas kartais naudojamas siekiant priversti palestiniečių kalinius tapti Izraeliui dirbančiais kolaborantais ir informatoriais;

M.  kadangi 1180 palestiniečių kalinių, kurie Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto buvo pripažinti sirgusiais arba sužeistais, iš jų 160 buvo diagnozuotos sunkios ligos, negauna tinkamos medicininės pagalbos, ir taip pažeidžiamas Ženevos konvencijos (VI) 91 straipsnis,

N.  kadangi ES ir Izraelio veiksmų plane (2004 m.) tarp bendrų ES ir Izraelio vertybių buvo aiškiai pabrėžta pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei; kadangi Europos Bendrijų ir Izraelio santykiai pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo (2000 m.) 2 straipsnį pagrįsti pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams, kuriais turėtų būti vadovaujamasi ir vidaus, ir tarptautinėje politikoje ir kurie sudaro esminę minėtojo susitarimo dalį,

1.  ragina Izraelį įgyvendinti ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį ir ragina Izraelį, kaip okupuojančią valstybę, laikytis tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės nuostatų, visų pirma susijusių su civilių, gyvenančių okupuotose teritorijose, apsauga; ragina Tarybą imtis reikiamų veiksmų siekiant priversti Izraelį laikytis tarptautinių teisinių standartų okupuotose Palestinos teritorijose;

2.  yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir Izraelio santykių pakėlimas į aukštesnį lygmenį turėtų priklausyti nuo to, kaip Izraelis laikosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir ypač žmogaus teisių ir humanitarinės teisės normų, ir turėtų būti susijęs su tuo;

3.  teigiamai vertina 8-ajame ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikime priimtą sprendimą įsteigti Žmogaus teisių pakomitetį, kuris turėtų visus įgaliojimus ir galėtų pakeisti dabartinę Žmogaus teisių darbo grupę; ragina dažnai konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės organizacijomis Izraelio pažangos siekiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę klausimu ir įtraukti šias organizacijas į šio proceso stebėseną;

4.  ragina Izraelį pertvarkyti karinę teisinę sistemą, taikomą Palestinos vaikams, ir suderinti ją su tarptautiniais nepilnamečių justicijos standartais, ypač:

   a.sustabdyti savavališką ir neteisėtą asmenų iki 18 metų sulaikymą;
   b.sustabdyti asmenų iki 18 metų amžiaus administracinį sulaikymą;
   c.nedelsiant peržiūrėti, vadovaujantis JT vaiko teisių konvencija ir Izraelio įstatymais, okupuotas Palestinos teritorijas reglamentuojančius nuostatus, susijusius su pilnametystės amžiumi;
   d.sulaikytiesiems arba įkalintiems nepilnamečiams užtikrinti saugias ir humaniškas sąlygas, išdėstytas Vaiko teisių konvencijoje ir JT standartiniuose nuostatuose dėl teisingumo vykdymo nepilnamečių atžvilgiu ir jų sulaikymo sąlygų;

5.  ragina Tarybą, valstybes nares ir Komisiją plėtojant ryšius su Izraeliu įgyvendinti ES gaires dėl vaikų, dalyvaujančių ginkluotuose konfliktuose, ir siekti, kad Izraelio sulaikytų palestiniečių vaikų apsaugos klausimas būtų pagrindinė dialogo tema visais santykių lygmenimis;

6.  primena Izraeliui, kad Izraelio kalėjimuose laikydamas palestiniečius kalinius iš Vakarų Kranto ir Gazos ruožo, jis nesilaiko savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę; reikalauja nedelsiant suteikti kaliniams teisę būti lankomiems šeimos narių ir ragina Izraelio valdžios institucijas pirmiausia sukurti reikiamas naudojimosi šia teise sąlygas;

7.  dar kartą patvirtina savo įsitikinimą, kad asmens teisės ir visiška pagarba žmogaus teisėms padeda padidinti saugumą; mano, kad, atsižvelgiant į saugumo poreikio ir asmens teisių santykį, būtina visada gerbti žmogaus teises; todėl ragina Izraelio vyriausybę ir Knesetą sustabdyti visų formų kankinimą ir persvarstyti neteisėtų kovotojų įstatymą, pagal kurį leidžiamas administracinis sulaikymas, ir suderinti jį su humanitarinės teisės nuostatomis ir žmogaus teisių standartais;

8.  ragina Izraelį pertvarkyti karinę teisinę sistemą, taikomą palestiniečių kaliniams, ypač atsižvelgiant į:

   a.teisę greitai gauti teisinę pagalbą prieš tardymą ir tardymo metu;
   b.jokių įrodymų, gautų prievartos būdu, nepripažinimą;
   c.teisę būti sulaikytam okupuotose Palestinos teritorijose;

9.  dar kartą smerkia visų rūšių kankinimus ir netinkamą elgesį; ragina Izraelį nedelsiant užtikrinti, kad būtų laikomasi JT konvencijos prieš kankinimą, kurią jis yra pasirašęs ir

   a.nedelsiant nutraukti visų formų netinkamą elgesį ir kankinimus sulaikymo, tardymo ir įkalinimo metu, priimti įstatymus šiuo klausimu ir nuodugniai ir nešališkai išnagrinėti visus tariamo sulaikytųjų palestiniečių kankinimo ir išnaudojimo atvejus bei tokio elgesio kaltininkus patraukti baudžiamojon atsakomybėn,
   b.užtikrinti, kad būtų laikomasi minimalių su maistu, sveikatos priežiūra, kalėjimų patalpų dydžiu, apsauga nuo oro sąlygų ir šeimos narių vizitais susijusių sulaikymo standartų;
   c.užtikrinti tinkamą palestiniečių kalinių medicininę priežiūrą;

10.  išreiškia susirūpinimą įkalintų palestiniečių moterų, su kuriomis nuolat blogai elgiamasi, prie jų priekabiaujama ir kitaip su jomis šiurkščiai elgiamasi, padėtimi; ragina Izraelio valdžios institucijas sustiprinti pažeidžiamų kalinių, ypač motinų ir jaunų moterų, apsaugą;

11.  dar kartą ragina nedelsiant paleisti visus Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius;

12.  atkreipia dėmesį į kai kurių politinių kalinių palestiniečių moralinį ir politinį vaidmenį Palestinos visuomenėje ir jų gebėjimą atlikti tarpininkų vaidmenį tiek šalies viduje, tiek vykstant konfliktui su Izraeliu; dar kartą pabrėžia jų išlaisvinimo svarbą ugdant pasitikėjimą ir todėl ragina paleisti daug Palestinos politinių kalinių, ypač Marwaną Barghouti; pabrėžia, kad sprendžiant konfliktą būtina numatyti ir visų palestiniečių politinių kalinių išlaisvinimą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Izraelio vyriausybei, Knesetui, vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiajam įgaliotiniui vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais.

Teisinė informacija - Privatumo politika