Procedūra : 2008/2607(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0343/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0343/2008

Debates :

PV 04/09/2008 - 3

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 7.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0404

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 123kWORD 66k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0343/2008
2.7.2008
PE410.718
 
B6‑0343/2008
Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0166/2008 un B6‑0167/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas un Bairbre de Brún
GUE/NGL grupas vārdā
par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos

Eiropas Parlamenta rezolūcija par palestīniešu ieslodzīto stāvokli Izraēlas cietumos 
B6‑0343/2008

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–  ņemot vērā ES un Izraēlas Asociācijas nolīgumu, jo īpaši tā 2. pantu par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Tiesas konsultatīvo atzinumu par sekām, ko radījusi sienas uzbūvēšana Jordānas Rietumkrastā,

–  ņemot vērā rezultātus, kas tika gūti ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotajā sanāksmē Luksemburgā 2008. gada 16. jūnijā,

–  ņemot vērā ziņojumu, ko sagatavoja Parlamenta ad hoc delegācija pēc vizītes Izraēlā un palestīniešu teritorijās no 2008. gada 30. maija līdz 2. jūnijam,

–  ņemot vērā attiecīgās ANO rezolūcijas par konfliktu Tuvajos Austrumos,

–  ņemot vērā 1949. gada 12. augusta Ceturto Ženēvas Konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, jo īpaši tās 1. līdz 12. pantu, 27. pantu, 29. līdz 34. pantu, 47. pantu, 49. pantu, 51. pantu, 52. pantu, 53. pantu, 59. pantu, 61. līdz 77. pantu un 143. pantu,

–  ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām, jo īpaši tās 9. un 37. pantu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas 2007. gada ziņojumu, jo īpaši sadaļu, kas attiecas uz okupētajām palestīniešu teritorijām,

–  ņemot vērā Konvenciju pret spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu apiešanos vai sodu, kuru pieņēma ar Ģenerālās asamblejas 1984. gada 10. decembra rezolūciju 39/46,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā kopš 1967. gada Izraēlas iestādes ir ieslodzījušas vairāk nekā 700 000 palestīniešu; tā kā šobrīd no 3,5 miljoniem palestīniešu, kuri dzīvo okupētajās palestīniešu teritorijās, aptuveni 10 000 palestīniešu, to skaitā 118 sievietes, ir ieslodzīti Izraēlas aizturēšanas un nopratināšanas centros vai Izraēlas cietumos;

B.  tā kā kopš intifadas sākuma 2000. gada septembrī Izraēla ir aizturējusi un apcietinājusi 6000 palestīniešu bērnus; tā kā Izraēlas aizturēšanas un nopratināšanas centros vai Izraēlas cietumos pašlaik ir ieslodzīti 376 bērni;

C.  tā kā par bērnu saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām, kuru Izraēla ir parakstījusi, un Izraēlas valsts tiesību aktiem tiek uzskatīts ikviens cilvēks, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu; tā kā saskaņā ar Izraēlas militārajiem noteikumiem, kuri ir spēkā okupētajās palestīniešu teritorijās, palestīnieši tomēr tiek uzskatīti par pieaugušajiem no 16 gadu vecuma;

D.  tā kā nepilngadīgie ieslodzītie tiek turēti necilvēcīgos apstākļos un ir spiesti dzīvot netīrās, pārapdzīvotās cietumu kamerās, bieži vien tiek turēti mitros un tumšos 1,5x1,5 m lielos izolatoros un bieži vien tiek ieslodzīti kopā ar pieaugušajiem, tādējādi pakļaujot viņus ļaunprātīgai izmantošanai un vardarbībai;

E.  tā kā lielākā daļa palestīniešu ieslodzīto no Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora tiek turēti cietumos, kas atrodas Izraēlas teritorijā; tā kā saskaņā ar humanitārajām tiesībām ir aizliegts pārvietot civiliedzīvotājus, tai skaitā aizturētos un ieslodzītos, no okupētas teritorijas uz okupētājvalsts teritoriju;

F.  tā kā tas, ka Izraēla nav ievērojusi šo noteikumu un regulāri liedz atļauju ieceļot Izraēlā, ir galvenie iemesli, kas kavē ieslodzītajiem no Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora izmantot savas tiesības pieņemamā veidā tikties ar tuviniekiem; tā kā, pārkāpjot Ženēvas 4. Konvencijas 116. pantu, aptuveni 1240 palestīniešu ieslodzītajiem, tai skaitā 840 ieslodzītajiem, kuri tiek turēti pilnīgā izolācijā, ir liegta jebkāda iespēja tikties ar tuviniekiem;

G.  tā kā Izraēla, pamatojoties uz administratīvu pilnvarojumu nevis tiesas spriedumu, aptuveni 730 palestīniešu ieslodzītos, tai skaitā 13 bērnus, tur tā dēvētajā administratīvajā ieslodzījumā, neizvirzot apsūdzību un nesākot tiesas procesu; tā kā Izraēla neievēro tiesību aktos paredzētos ierobežojumus administratīvās aizturēšanas piemērošanai; tā kā ne pašiem ieslodzītajiem, ne viņu advokātiem netiek ļauts iepazīties ar pierādījumiem, lai gan ieslodzītie drīkst iesniegt apelāciju par viņu aizturēšanu; tā kā Izraēla nekad nav definējusi kritērijus, kas veido jēdzienu „valsts drošība”;

H.  tā kā 48 jeb gandrīz vienas trešdaļas no ievēlēto Palestīnas Likumdošanas padomes deputātu aizturēšana ir nopietni apgrūtinājusi palestīniešu demokrātiskās dzīves norises; tā kā Izraēla ir aizturējusi un ieslodzījusi arī ievēlētus pašvaldību padomju deputātus;

I.  tā kā politieslodzīto jautājumam ir izšķiroša vieta politiskajā dienaskārtībā un tas būtiski ietekmē politisko, sociālo un cilvēktiesību jomu; tā kā palestīniešu politieslodzītie un bijušie aizturētie ieņem nozīmīgu vietu palestīniešu kopienā;

J.  tā kā dažādu grupējumu ieslodzīto politisko līderu 2006. gada maijā pieņemtais ieslodzīto dokuments ir kalpojis par pamatu valsts samierināšanas dokumentam un bruģējis ceļu uz valsts vienotas valdības izveidi;

K.  tā kā pret palestīniešu ieslodzītajiem, tai skaitā bērniem, izturas pazemojoši un vardarbīgi; tā kā Izraēlas iestādes, lai iebiedētu ieslodzītos un panāktu atzīšanos, turpina izmantot fiziskas pratināšanas metodes un fiziskus un psiholoģiskus draudus, kas dažkārt beidzas ar spīdzināšanu; tā kā saskaņā ar starptautiskām tiesībām spīdzināšana ir kategoriski aizliegta;

L.  tā kā Izraēlas nevalstisko organizāciju 2007. gadā publicētajos divos ziņojumos norādīts, ka palestīniešu ieslodzītos pakļauj fiziskai vardarbībai un liedz viņiem pamatvajadzības, piemēram, nedodot ēst vai neļaujot gulēt vairāk nekā 24 stundas; tā kā šie fakti ir apstiprināti Sabiedriskās komitejas pret spīdzināšanu Izraēlā (PCATI) 2008. gada 22. jūnijā izdotajā ziņojumā “Bez aizsardzības: Karavīru vardarbība pret palestīniešu ieslodzītajiem”; tā kā saistībā ar karavīru vardarbīgu izturēšanos ir veikts tikai neliels skaits izmeklēšanas un tiesvedības procesu, lai gan karavīru vardarbība pret apcietinātajiem palestīniešiem ir labi zināma; tā kā vardarbība un aizskaršana dažkārt tiek izmantota, lai piespiestu aizturētos palestīniešus sadarboties ar Izraēlu un kļūt par informācijas piegādātājiem;

M.  tā kā daudziem no 1180 palestīniešu ieslodzītajiem, kuri saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas atzinumu ir slimi vai ievainoti un no kuriem 160 ieslodzītajiem ir konstatētas smagas slimības, tiek liegta pienācīga medicīniskā aprūpe, šādi pārkāpjot Ženēvas 6. Konvencijas 91. pantu;

N.  tā kā ES un Izraēlas rīcības plānā (2004.) kā viena no ES un Izraēlas kopīgajām vērtībām ir skaidri minēta cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošana; tā kā saskaņā ar ES un Izraēlas 2000. gada Asociācijas nolīguma 2. pantu Eiropas Kopienas un Izraēlas attiecības ir balstītas uz cilvēktiesību un demokrātijas principu ievērošanu, kas jāņem vērā, veidojot gan iekšējo, gan starptautisko politiku, un kas ir svarīgs nolīguma elements,

1.  uzstāj uz to, lai Izraēla pildītu ES un Izraēlas Asociācijas nolīguma 2. panta noteikumus un aicina Izraēlu kā okupācijas varu ievērot starptautiskās cilvēktiesības un humanitārās tiesības, jo īpaši noteikumus par okupēto teritoriju civiliedzīvotāju aizsardzību; aicina Padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai panāktu, ka Izraēla ievēro starptautiskos juridiskos standartus okupētajās palestīniešu teritorijās;

2.  pauž stingru pārliecību, ka ES un Izraēlas ciešāku attiecību veidošanai jābūt saskaņā un saistītai ar to, kā Izraēla pilda savus starptautiskajos tiesību aktos paredzētos pienākumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz cilvēktiesībām un humanitārajām tiesībām;

3.  atzinīgi vērtē ES un Izraēlas Asociācijas padomes astotās sanāksmes lēmumu izveidot pastāvīgu Cilvēktiesību apakškomiteju, ar ko aizstās pašreizējo Darba grupu cilvēktiesību jautājumos; aicina aktīvi apspriesties ar cilvēktiesību organizācijām un NVO, kas darbojas Izraēlā un okupētajās palestīniešu teritorijās, par Izraēlas virzību uz tās starptautisko saistību izpildi un pilnībā iesaistīt šīs organizācijas minētās virzības uzraudzībā;

4.  aicina Izraēlu reformēt militārās sistēmas tiesiskās normas, kas tiek piemērotas palestīniešu bērniem, lai saskaņotu tās ar nepilngadīgām personām paredzētas tiesu sistēmas starptautiskajiem standartiem, jo īpaši lai:

   a.izbeigtu personu vecumā līdz 18 gadiem apzināti nelikumīgu un prettiesisku aizturēšanu;
   b.beigtu piemērot personām vecumā līdz 18 gadiem administratīvu aizturēšanu;
   c.nekavējoties pārskatītu noteikumus, kas ir spēkā okupētajās palestīniešu teritorijās, attiecībā uz pilngadības vecumu, ievērojot ANO Konvenciju par bērna tiesībām un Izraēlas valsts tiesību aktus;
   d.garantētu nepilngadīgajiem aizturētajiem un ieslodzītajiem drošus un humānus dzīves apstākļus atbilstīgi Konvencijai par bērna tiesībām un ANO standartizētajiem noteikumiem par tiesvedību un apstākļiem, kurus nodrošina aizturētām nepilngadīgām personām;

5.  aicina Padomi, dalībvalstis un Komisiju attiecībās ar Izraēlu īstenot ES pamatnostādnes par bērnu aizsardzību bruņotu konfliktu laikā un visu līmeņu attiecību dialogā kā vienu no pamatjautājumiem iekļaut Izraēlas aizturēto palestīniešu bērnu aizsardzību;

6.  atgādina Izraēlai, ka saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem turēt palestīniešu ieslodzītos no Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora apcietinājumā Izraēlā ir pretrunā ar tās saistībām; uzstāj uz to, lai nekavējoties tiktu īstenotas ieslodzīto tiesības tikties ar ģimenes locekļiem un aicina Izraēlas iestādes radīt nepieciešamos apstākļus, lai šo tiesību izmantošana varētu būt pirmais solis;

7.  atkārtoti pauž pārliecību, ka individuālo tiesību un cilvēktiesību pilnīga ievērošana palīdz radīt drošību; uzskata, ka, meklējot kompromisu starp nepieciešamību pēc drošības un personiskajām tiesībām, vienmēr pilnībā jāievēro cilvēktiesības; tāpēc aicina Izraēlas valdību un Knesetu pārtraukt visu veidu spīdzināšanu un pārskatīt Nelegālo kaujinieku likumu, ar ko paredz administratīvu ieslodzījumu, un šo likumu pielāgot starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā un cilvēktiesību standartiem;

8.  aicina Izraēlu reformēt militāro tiesību sistēmu, kas tiek piemērota palestīniešu ieslodzītajiem, jo īpaši nodrošinot:

   a.tiesības saņemt pienācīgu juridisko palīdzību pirms pratināšanas un tās laikā;
   b.to, ka tiek noraidīti visi pierādījumi, kas gūti, ietekmējot ieslodzīto;
   c.tiesības atrasties apcietinājumā okupētajās palestīniešu teritorijās;

9.  atkārtoti nosoda visu veidu spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos; aicina Izraēlu nekavējoties nodrošināt to, ka tiek ievērota ANO Konvencija pret spīdzināšanu, kurai tā ir pievienojusies, un

   a.nekavējoties pārtraukt visu veidu vardarbīgu izturēšanos un spīdzināšanu aizturēšanas, pratināšanas un apcietinājuma laikā, pieņemt tiesību aktus saistībā ar šo jautājumu un pamatīgi un objektīvi izmeklēt visus ziņojumus par palestīniešu ieslodzīto spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret viņiem un nodot tiesai tos, kuri ir atbildīgi par šādu vardarbīgu rīcību;
   b.nodrošināt ieslodzījuma vietās piemērojamo obligāto standartu ievērošanu attiecībā uz pārtiku, cietuma telpu lielumu un novietojumu, aizsardzību pret laika apstākļiem un tiesībām uz ģimenes locekļu apmeklējumu;
   c.garantēt visiem palestīniešu ieslodzītajiem atbilstošus medicīniskās aprūpes standartus;

10.  pauž bažas par stāvokli, kādā atrodas ieslodzītas palestīniešu sievietes, kuras regulāri cieš no vardarbīgas izturēšanās, seksuālas uzmākšanās un cita veida sodiem; aicina Izraēlas iestādes būtiski uzlabot mazāk aizsargātu ieslodzīto drošību, īpašu uzmanību pievēršot mātēm un jaunietēm;

11.  vēlreiz aicina nekavējoties atbrīvot visus Palestīniešu Likumdošanas padomes locekļus;

12.  atzīmē dažu palestīniešu politieslodzīto morālo un politisko ietekmi palestīniešu kopienā un viņu spēju būt par starpniekiem, lai atrisinātu gan iekšējās nesaskaņas, gan konfliktu ar Izraēlu; atkārtoti atgādina par to, cik svarīgi būtu šos ieslodzītos atbrīvot, lai veicinātu uzticēšanos, un tāpēc aicina atbrīvot lielu daļu no palestīniešu politieslodzītajiem, jo īpaši Marwan Barghouti; uzsver, ka jebkurā konflikta atrisināšanas gadījumā jāparedz visu palestīniešu politieslodzīto atbrīvošana;

13.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Izraēlas valdībai, Knesetam, Augstajam pārstāvim kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvarteta īpašajam sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārās asamblejas priekšsēdētājam, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam, Palestīniešu Likumdošanas padomei, ANO Augstajam komisāram cilvēktiesību jomā un ANO ģenerālsekretāra īpašajam pārstāvim ar bērniem un bruņotajiem konfliktiem saistītajos jautājumos.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika