Návrh uznesenia - B6-0343/2008Návrh uznesenia
B6-0343/2008

NÁVRH UZNESENIA

2.7.2008

ktorý na základe otázok na ústne zodpovedanie B6‑0166/2008 a B6‑0167/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas, Bairbre de Brún
v mene skupiny GUE/NGL
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0343/2008

Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0343/2008
Predkladané texty :
B6-0343/2008
Prijaté texty :

B6‑0343/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na asociačnú dohodu medzi EÚ a Izraelom, najmä na jej článok 2, ktorý sa týka ľudských práv,

–  so zreteľom na poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora o dôsledkoch výstavby múru na Západnom brehu,

–  so zreteľom na výsledky ôsmej schôdze asociačnej Rady EÚ – Izrael, ktorá sa konala 16. júna 2008 v Luxemburgu,

–  so zreteľom na správu delegácie ad-hoc, ktoré v dňoch 30. mája – 2. júna 2008 navštívila Izrael a palestínske územia,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o Blízkom východe,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z 12. augusta 1949, najmä na jeho články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, najmä na jeho články 9 a 37,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, najmä na časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, prijatý rezolúciou valného zhromaždenia č. 39/46 10. decembra 1984,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže izraelské orgány uväznili od roku 1967 už viac ako 700 000 Palestínčanov; keďže v súčasnosti je z celkového počtu 3,5 milióna Palestínčanov žijúcich na palestínskych územiach približne 10 000 Palestínčanov vrátane 118 žien zadržiavaných v izraelských v strediskách na zadržiavanie a vyšetrovanie osôb alebo v izraelských väzeniach,

B.  keďže od začiatku intifády v septembri 2000 Izrael zatkol a zadržiaval viac ako 6000 palestínskych detí; keďže 376 detí je v súčasnosti zadržiavaných v izraelských strediskách na zadržiavanie a vyšetrovanie osôb alebo v izraelských väzeniach,

C.  keďže podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa (UNCRC), ktorého signatárom je aj Izrael, a podľa vnútroštátnych právnych predpisov Izraela, sa za dieťa považuje každá ľudská bytosť vo veku do 18 rokov; keďže však podľa izraelských vojenských predpisov, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach, sa Palestínčania považujú za dospelé osoby po dovŕšení 16 rokov,

D.  keďže mladiství väzni sú zadržiavaní v neľudských podmienkach a musia žiť v špinavých a preplnených celách a často sú zatváraní do samotiek o veľkosti 1,5 x 1,5 metra, ktoré sú vlhké a bez prirodzeného svetla, a často sú násilne zadržiavaní s dospelými väzňami, a teda sú vystavení riziku obťažovania a zneužívania,

E.  keďže veľká väčšina palestínskych väzňov zo Západného brehu a z pásma Gazy je väznená vo väzniciach na území Izraela; keďže humanitárne právo zakazuje presun civilných osôb vrátane zadržiavaných osôb a väzňov z okupovaného územia na územie okupujúceho štátu;

F.  keďže v dôsledku toho, že Izrael ignoruje toto pravidlo a bežne zamieta udeliť povolenie na vstup do Izraela, väzňom a ich rodinám žijúcim na Západnom brehu a v Gaze bráni riadne si uplatňovať svoje právo navštevovať rodinných príslušníkov; keďže okolo 1240 palestínskych väzňov vrátane 840 väzňov, ktorí sú držaní v úplnej izolácii, je pozbavených možnosti akejkoľvek návštevy zo strany rodiny, čo je v rozpore s článkom 116 štvrtého Ženevského dohovoru,

G.  keďže Izrael v súčasnosti zadržiava približne 730 palestínskych väzňov vrátane 13 detí v tzv. administratívnom zadržaní bez obžaloby a súdneho procesu, a to skôr na základe administratívneho postupu než súdneho rozhodnutia; keďže Izrael nedodržiava zákonné obmedzenia na uplatňovanie administratívneho zadržiavania; keďže napriek tomu, že zadržiavané osoby sa proti svojmu zadržiavaniu môžu odvolať, nemajú povolený prístup k dôkazom zhromaždeným proti nim, rovnako ani ich právni zástupcovia; keďže Izrael nikdy nedefinoval kritériá na vymedzenie toho, čo tvorí „štátnu bezpečnosť“;

H.  keďže zatknutie 48 poslancov, t. j. takmer jednej tretiny zvolených členov Palestínskej zákonodarnej rady, vážne narušilo demokratický život v Palestíne; keďže Izrael zatkol a uväznil volených členov obecných zastupiteľstiev,

I.  keďže otázka politických väzňov je rozhodujúcim bodom politického programu s významnými politickými, sociálnymi a humanitárnymi následkami; keďže palestínski politickí väzni a osoby, ktoré boli v minulosti zadržiavané, zohrávajú v palestínskej spoločnosti významnú úlohu,

J.  keďže dokument väzňov, ktorý v máji 2006 prijali väznení politickí predstavitelia rôznych politických strán, poslúžil ako základ dokumentu národného zmierenia a pripravil cestu na vytvorenie vlády národnej jednoty,

K.  keďže s palestínskymi väzňami, a to aj s deťmi, sa ponižujúco a hanobne zaobchádza; keďže izraelské orgány naďalej používajú pri vyšetrovaní fyzické metódy a fyzické a psychologické hrozby, ktoré sa niekedy rovnajú mučeniu, aby zadržiavané osoby zastrašili a donútili ich k priznaniu; keďže medzinárodné právo stanovuje úplný zákaz mučenia,

L.  keďže v roku 2007 dve publikované správy izraelských mimovládnych organizácií poukázali na to, že palestínski väzni sú fyzicky týraní a odopierajú sa im základné potreby, napríklad jedlo a spánok na viac ako 24 hodín; keďže tieto skutočnosti potvrdila aj správa Verejného výboru proti mučeniu v Izraeli (PCATI) s názvom Bez obrany: násilie vojakov proti zadržaným Palestínčanom, zverejnená 22. júna 2008, keďže napriek tomu, že tento jav násilia páchaného vojakmi na zadržiavaných Palestínčanoch je dobre známy, uskutočnilo sa len málo vyšetrovaní a súdnych konaní vo veci krutého zaobchádzania zo strany vojakov; keďže cieľom tohto násilia a týrania je niekedy vyvíjanie nátlaku na zadržiavaných Palestínčanov, aby sa stali kolaborantmi a informátormi pre Izrael,

M.  keďže mnohým z 1180 palestínskych väzňov, ktorých Medzinárodný výbor Červeného kríža diagnostikoval ako chorých alebo zranených a z ktorých približne 160 má vážne ochorenie, sa odopiera primeraná lekárska starostlivosť, čo je v rozpore s článkom 91 šiesteho Ženevského dohovoru;

N.  keďže akčný plán EÚ – Izrael (2004) výslovne zaraďuje dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva medzi hodnoty, ktoré EÚ a Izrael spoločne vyznávajú; keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Izraelom sú podľa článku 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom (2000) založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, čo má byť smerodajné pre vnútornú i medzinárodnú politiku a tvorí základný prvok dohody;

1.  trvá na tom, aby Izrael uplatňoval článok 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom a vyzýva Izrael ako okupačnú silu, aby dodržiaval medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva, najmä ich ustanovenia o ochrane civilných osôb žijúcich na okupovaných územiach; vyzýva Radu, aby prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré prinútia Izrael dodržiavať medzinárodné právne normy na okupovaných palestínskych územiach;

2.  vyjadruje pevné presvedčenie, že zlepšenie vzťahov medzi EÚ a Izraelom by malo byť spojené s tým, že Izrael bude dodržiavať záväzky, ktoré mu vyplývajú z medzinárodného práva, predovšetkým z oblasti ľudských práv a humanitárneho práva;

3.  víta rozhodnutie ôsmej schôdze Asociačnej rady EÚ – Izrael zriadiť plnohodnotný podvýbor pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; požaduje rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a organizáciami občianskej spoločnosti v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach, ako aj ich plné zapojenie do monitorovania pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva;

4.  vyzýva Izrael, aby reformoval vojenský právny systém uplatňovaný na palestínske deti a zosúladil tak svoje právne predpisy s medzinárodnými normami súdneho systému pre mladistvých, a najmä aby:

  • a.ukončil svojvoľné a nezákonné zadržiavanie osôb mladších ako 18 rokov;
  • b.ukončil prax tzv. administratívneho zadržiavania osôb, ktoré majú menej ako 18 rokov;
  • c.v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a izraelskými právnymi predpismi bezodkladne revidoval predpisy o veku dospelosti, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach;
  • d.zaručil bezpečné a humánne životné podmienky pre zadržiavaných a väznených mladistvých, ako sú stanovené v Dohovore OSN o právach dieťaťa a v iných štandardizovaných pravidlách OSN o riadení súdnictva a podmienkach zadržiavania mladistvých;

5.  vyzýva Radu, členské štáty a Komisiu, aby vo svojich vzťahoch s Izraelom realizovali usmernenia EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a aby otázku ochrany palestínskych detí, ktoré zadržiava Izrael, zahrnuli medzi hlavné súčasti dialógu na všetkých úrovniach vzťahov;

6.  pripomína Izraelu, že zadržiavanie palestínskych väzňov zo Západného brehu  a z pásma Gazy vo väzeniach v Izraeli je porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva; trvá na tom, aby bolo týmto väzňom okamžite umožnené uplatňovať právo na návštevy rodinných príslušníkov a vyzýva izraelské úrady, aby ako prvý krok vytvorili podmienky potrebné na dodržiavanie tohto práva;

7.  opakuje svoje presvedčenie, že práva jednotlivca a dôsledné dodržiavanie ľudských práv prispievajú k bezpečnosti; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa v kontexte vzťahu medzi potrebou bezpečnosti a právami jednotlivcov vždy dôsledne dodržiavali ľudské práva; vyzýva preto izraelskú vládu a Kneset, aby zastavili všetky formy mučenia a aby prehodnotili zákon týkajúci sa nelegálnych bojovníkov, ktorý umožňuje administratívne zadržiavanie, a aby ho zosúladili s humanitárnym právom a normami z oblasti ľudských práv;

8.  vyzýva Izrael, aby reformoval vojenský právny systém uplatňovaný na palestínskych väzňov, s osobitným ohľadom na:

  • a.právo na včasný prístup k právnej pomoci pred vypočúvaním i počas neho;
  • b.odmietnutie všetkých dôkazov získaných pod nátlakom;
  • c.právo byť zadržiavaný na okupovaných palestínskych územiach;

9.  opakovane odsudzuje všetky formy mučenia a zlého zaobchádzania; vyzýva Izrael, aby bezodkladne zabezpečil  dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorého je zmluvnou stranou, a aby:

  • a.okamžite zastavil všetky formy zlého zaobchádzania a mučenia počas zatknutia, vypočúvania a väznenia; aby prijal právne predpisy pre túto oblasť, dôkladne a nestranne vyšetril všetky obvinenia z mučenia a zneužívania zadržaných Palestínčanov a postavil zodpovedné osoby pred súd;
  • b.zabezpečil pri odňatí slobody dodržiavanie minimálnych noriem, pokiaľ ide o stravu, veľkosť a umiestnenie väzníc, ochranu pred poveternostnými podmienkami a návštevy rodín;
  • c.zaručil všetkým palestínskym väzňom prístup k lekárskej starostlivosti primeranej kvality;

10.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou väznených palestínskych žien, s ktorými sa zvyčajne zle zaobchádza a ktoré sú sexuálne zneužívané a inými spôsobmi trestané; vyzýva izraelské orgány, aby podstatne zlepšili ochranu ohrozených väzňov, najmä matiek a mladých žien;

11.  opakuje svoju výzvu na okamžité prepustenie všetkých väznených členov Palestínskej zákonodarnej rady;

12.  uvedomuje si morálnu a politickú úlohu niektorých palestínskych politických väzňov v palestínskej spoločnosti a ich schopnosť byť zmierujúcou silou tak na vnútropolitickej scéne, ako aj v konflikte s Izraelom; opakovane tvrdí, že ich prepustenie je dôležité na budovanie dôvery, preto požaduje prepustenie významného počtu palestínskych politických väzňov, predovšetkým Marwána Barghútího; zdôrazňuje, že súčasťou každého riešenia tohto konfliktu musí byť prepustenie všetkých palestínskych politických väzňov;

13.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knesetu, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na Blízkom východe, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade a vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a osobitnému zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre deti v ozbrojených konfliktoch.