Förfarande : 2008/2607(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0343/2008

Ingivna texter :

B6-0343/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 3

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 7.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0404

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 107kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0343/2008
2.7.2008
PE410.718
 
B6‑0343/2008
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0166/2008 och B6‑0167/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Umberto Guidoni, Miguel Portas och Bairbre de Brún
för GUE/NGL-gruppen
om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser

Europaparlamentets resolution om situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser 
B6‑0343/2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel, särskilt artikel 2 om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Internationella brottmålsdomstolens rådgivande yttrande om konsekvenserna av den mur som håller på att byggas på Västbanken,

–  med beaktande av slutsatserna från det åttonde mötet i Associeringsrådet EU-Israel, som hölls i Luxemburg den 16 juni 2008,

–  med beaktande av den rapport som utarbetats av den ad hoc-delegation som besökte Israel och de palestinska territorierna den 30 maj–2 juni 2008,

–  med beaktande av relevanta FN-resolutioner om konflikten i Mellanöstern,

–  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen om skydd av civilbefolkningen i krigstid av den 12 augusti 1949, särskilt artiklarna 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77, 143,

–  med beaktande FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989, särskilt artiklarna 9 och 37,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Internationella rödakorskommitténs årsrapport för 2007, särskilt avsnittet om de ockuperade palestinska territorierna,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, vilken antogs genom FN:s generalförsamlings resolution 39/46 av den 10 december 1984,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fler än 700 000 palestinier har fängslats av israeliska myndigheter sedan 1967. Cirka 10 000 palestinier – bland dem 118 kvinnor – hålls idag fängslade i israeliska uppsamlingsläger och förhörscentra eller i israeliska fängelser. Det totala antalet palestinier i de ockuperade palestinska territorierna uppgår till 3,5 miljoner.

B.  Sedan intifadan började i september 2000 har över 6 000 palestinska barn arresterats och hållits fängslade i Israel. Sammanlagt 376 barn hålls för närvarande fängslade i israeliska uppsamlingsläger och förhörscentra eller i israeliska fängelser.

C.  FN:s konvention om barnets rättigheter, som Israel har undertecknat, och israelisk lagstiftning, definierar ett barn som en individ som är yngre än 18 år. Enligt de israeliska militära föreskrifter som tillämpas i de ockuperade palestinska territorierna betraktas emellertid barn över 16 år som vuxna.

D.  Minderåriga fångar hålls fängslade i omänskliga förhållanden. De tvingas leva i smutsiga, överfulla celler och placeras ofta i isoleringsceller på 1,5 x 1,5 m som är fuktiga och mörka. De tvingas också ofta sitta fängslade med vuxna fångar och löper därför risk att utsättas för trakasserier och våld.

E.  Det stora flertalet palestinska fångar från Västbanken och Gaza hålls i fängelser som är belägna på israeliskt territorium. Internationell humanitär rätt förbjuder att civila, inbegripet kvarhållna personer och fångar, överförs från ett ockuperat område till ett område som tillhör den ockuperande staten.

F.  Israels bristande respekt för sin skyldighet härvidlag, och Israels rutinmässiga nekanden att bevilja inresetillstånd, innebär att personer bosatta på Västbanken och i Gaza saknar rimlig möjlighet att utöva sin rätt att besöka fängslade familjemedlemmar. Cirka 1 240 palestinska fångar, inbegripet 840 som hålls i total isolering, är berövade alla möjligheter att ta emot besök av familjemedlemmar, vilket står i strid med artikel 116 i den fjärde Genèvekonventionen.

G.  Israel håller för närvarande omkring 730 palestinier fängslade, inklusive 13 barn, såsom ”administrativt frihetsberövade”, utan åtal eller rättegång, något som snarare grundar sig på ett godkännande från administrativa myndigheter än på ett rättsligt beslut. Israel ignorerar den internationella rättens regler som begränsar tillämpningen av ”administrativt frihetsberövande”. Även om kvarhållna personer kan överklaga kvarhållandet får varken de eller deras advokater tillgång till bevisningen mot dem. Israel har aldrig definierat vad som avses med ”statens säkerhet”.

H.  Arresteringen av 48 ledamöter, dvs. nästan en tredjedel av de valda medlemmarna i det palestinska lagstiftande rådet, har allvarligt skadat den politiska verksamheten i de ockuperade palestinska territorierna. Israel har också arresterat och fängslat valda ledamöter i kommunala församlingar.

I.  Frågan om politiska fångar är en avgörande punkt på den politiska dagordningen, med viktiga politiska, sociala och humanitära följder. Palestinska politiska fångar och f.d. fångar har en framträdande roll i det palestinska samhället.

J.  Det ”fångdokument” som fängslade palestinska ledare från olika grupperingar antog i maj 2006 lade grunden till ett dokument för nationell försoning och banade väg för bildandet av en nationell enhetsregering.

K.  Palestinska fångar, inbegripet barn, utsätts för förnedrande behandling. De israeliska myndigheterna fortsätter att använda fysiska förhörsmetoder och fysiska och psykologiska hot, som i vissa fall utmynnar i tortyr, för att förödmjuka fångarna och tvinga fram bekännelser. I internationell rätt föreskrivs ett absolut förbud mot tortyr.

L.  Två rapporter som offentliggjordes 2007 av israeliska frivilligorganisationer visar att palestinska fångar utsätts för fysisk misshandel och nekas i mer än ett dygn att få grundläggande behov, såsom mat och sömn, tillfredsställda. Dessa fakta bekräftades i en rapport kallad ”No Defence: Soldier Violence against Palestinian Detainees” från den allmänna kommittén mot tortyr i Israel (PCATI), vilken offentliggjordes den 22 juni 2008. Trots att soldaternas våld mot palestinska fångar är välkänt har man endast i några få fall av misshandel gjort utredningar och skridit till rättsliga åtgärder. Våld och trakasserier används ibland för att tvinga palestinska fångar att bli kollaboratörer eller uppgiftslämnare i förhållande till Israel.

M.  Flera av de 1 180 palestinska fångar som av Internationella rödakorskommittén identifierats som sjuka eller skadade, varav 160 identifierats som allvarlig sjuka, nekas lämplig medicinsk vård i strid med artikel 91 i den sjätte Genèvekonventionen.

N.  I handlingsplanen EU–Israel (2004) betonas uttryckligen respekten för de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten bland de värderingar som EU och Israel delar. Enligt artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel (2000) grundas förbindelserna mellan Europeiska gemenskaperna och Israel på respekten för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna, vilken ska vara vägledande inom inrikespolitiken och inom internationell politik, och den ska utgöra en väsentlig del av avtalet.

1.  Europaparlamentet insisterar på Israels genomförande av artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel och uppmanar Israel att, i egenskap av ockupationsmakt, respektera de internationella mänskliga rättigheterna och humanitär rätt, i synnerhet bestämmelserna om skydd av civila som lever under ockupation. Parlamentet uppmanar rådet att vidta nödvändiga åtgärder för att tvinga Israel att upprätthålla internationella rättsnormerna i de ockuperade palestinska territorierna.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin bestämda uppfattning om att uppgraderingen av förbindelserna mellan EU och Israel bör överensstämma med och vara kopplade till Israels fullgörande av sina skyldigheter enligt internationell rätt, särskilt i fråga om de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt.

3.  Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattades vid det åttonde mötet i Associeringsrådet EU-Israel om att ersätta den nuvarande arbetsgruppen för mänskliga rättigheter med en ordinarie underkommitté för mänskliga rättigheter. Parlamentet anser att omfattande samråd bör hållas med de frivilligorganisationer som är verksamma i Israel och de ockuperade palestinska territorierna och att de med all kraft bör övervaka vad Israel gör för att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt.

4.  Europaparlamentet uppmanar Israel att reformera det system för militär rättskipning som tillämpas på palestinska barn, i syfte att anpassa det till internationella normer för rättskipning i fråga om minderåriga, och särskilt att

   a.upphöra med det godtyckliga och olagliga frihetsberövandet av personer under 18 år,
   b.upphöra med att göra personer under 18 år föremål för administrativt frihetsberövade,
   c.omgående ändra de föreskrifter om myndighetsålder som tillämpas i de ockuperade palestinska territorierna så att de överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter och israelisk nationell lagstiftning.
   d.garantera att de villkor för kvarhållna eller fängslade minderåriga som fastställs i konventionen om barnets rättigheter och andra relevanta FN-normer om rättskipning och om villkor för kvarhållande av minderåriga, upprätthålls.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet, medlemsstaterna och kommissionen att i sina förbindelser med Israel tillämpa EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt och att i sina diskussioner på alla nivåer såsom en avgörande punkt ta upp frågan om skydd för palestinska barn som hålls fängslade av Israel.

6.  Europaparlamentet påminner Israel om att bruket att hålla palestinska fångar från Västbanken och Gaza i fängelser i Israel strider mot landets skyldigheter enligt internationell rätt. Parlamentet kräver att fångarna och deras familjer omedelbart ges möjlighet att utnyttja sin besöksrätt och uppmanar de israelsiska myndigheterna att som ett första steg skapa de nödvändiga förutsättningarna för att denna rätt ska kunna utnyttjas.

7.  Europaparlamentet ger åter uttryck för sin övertygelse att största respekt för individens rättigheter och de mänskliga rättigheterna är en grundläggande förutsättning för säkerhet. När det gäller förhållandet mellan behovet av säkerhet och individens rättigheter, anser parlamentet att de mänskliga rättigheterna alltid till fullo måste respekteras. Parlamentet uppmanar därför Israels regering och parlament att vidta de åtgärder som krävs för att få stopp på alla former av tortyr, att se över sin lag om olagliga krigare som tillåter administrativt frihetsberövade, och att se till att den överensstämmer med internationella och humanitära människorättsnormer.

8.  Europaparlamentet uppmanar Israel att reformera det system för militär rättskipning som tillämpas på palestinska fångar, särskilt när det gäller

   a.rätten till snabb tillgång till rättsligt ombud, före och under förhör,
   b.förkastande av alla bevis som tvingats fram,
   c.rätten att kvarhållas inom de ockuperade palestinska territorierna.

9.  Europaparlamentet fördömer ånyo alla former av tortyr och misshandel. Parlamentet uppmanar Israel att omgående se till den respekterar FN:s konvention mot tortyr, som Israel i egenskap av stat undertecknat, och att

   a.se till att alla former av misshandel och tortyr i samband med arrestering, förhör och fängslande omedelbart upphör, anta lagar på detta område samt noggrant och opartiskt undersöka alla påstådda fall av tortyr och misshandel av palestinska fångar och åtala de personer som befunnits skyldiga till sådan misshandel,
   b.se till att respektera gällande miniminormer för frihetsberövande i fråga om mathållning, storlek på fängelseutrymmen, fängelsets placering, skydd mot väder och besök av anhöriga,
   c.garantera att palestinska fångar har tillgång till adekvat läkarvård.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över situationen för kvinnliga palestinska fångar vilka enligt uppgift utsätts för misshandel, sexuella trakasserier och andra former av straff. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att ge utsatta fångar, i synnerhet mödrar och unga kvinnor, avsevärt bättre skydd.

11.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att alla medlemmar i det palestinska lagstiftande rådet omedelbart friges.

12.  Europaparlamentet noterar den moraliska och politiska roll som vissa palestinska politiska fångar spelar i det palestinska samhället och deras eventuella lugnande inverkan, både internt och i konflikten med Israel. Parlamentet upprepar vikten av att de friges eftersom detta skapar förtroende, och begär därför att ett betydande antal palestinska politiska fångar friges, däribland Marwan Barghouti. Parlamentet betonar att en lösning på konflikten kräver att alla palestinska politiska fångar friges.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Israels regering och parlament, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens sändebud i Mellanöstern, talmannen i parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, FN:s människorättskommissarie samt FN:s generalsekreterares särskilde representant för barn i väpnade konflikter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy