Förslag till resolution - B6-0348/2008Förslag till resolution
B6-0348/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

7.7.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande från de politiska grupperna
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma, Kristian Vigenin, Magda Kósáné Kovács, Claudio Fava, Gianni Pittella, Adrian Severin och Katalin Lévai, för PSE‑gruppen

Viktória Mohácsi, Marco Cappato, Sarah Ludford, Metin Kazak och Magor Imre Csibi, för ALDE-gruppen

Monica Frassoni, Elly de Groen-Kouwenhoven och Claude Turmes, för Verts/ALE-gruppen

Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto och Umberto Guidoni, för GUE/NGL-gruppen
om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung

Förfarande : 2008/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0348/2008
Ingivna texter :
B6-0348/2008
Antagna texter :

B6‑0348/2008

Europaparlamentets resolution om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, rätten till värdighet, privatliv och dataskydd, barnens rättigheter, rättigheter för personer som tillhör minoriteter som erkänts av internationella och europeiska konventioner om skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och relaterad rättspraxis[1], Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s resolution om barnens rättigheter,

–  med beaktande av EU-fördragen och särskilt artiklarna 2, 6 och 7 i EU-fördraget, artikel 13 (åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av bland annat ras och etniskt ursprung), artikel 12 (förbud mot diskriminering på grund av nationalitet), artikel 17 (unionsmedborgarskap), artikel 18 (fri rörlighet) och artikel 39 och följande artiklar (fri rörlighet för arbetstagare) i EG-fördraget,

–  med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och särskilt definitionerna av direkt och indirekt diskriminering, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter,

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument om gemenskapsinstrument och åtgärder för att integrera romerna[2], och årsrapporten för 2008 från byrån för grundläggande rättigheter,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om bland annat romer, rasism och främlingsfientlighet, åtgärder mot diskriminering och fri rörlighet[3]

–  med beaktande av artiklarna 108.5 och 103.2‑5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU är en värdegemenskap som grundar sig på demokrati och rättstatsprincipen, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, jämställdhet och icke-diskriminering, även skydd av personer som tillhör minoriteter, och EU har förbundit sig att bekämpa rasism och främlingsfientlighet samt diskriminering av någon av de anledningar som anges i artiklarna 12 och 13 i EG-fördraget.

B.  Dessa värden genomförs i EU genom direktiven mot diskriminering och fri rörlighet samt den politik som stödjer dessa direktiv, och medlemsstaterna är skyldiga att genomföra denna politik och dessa direktiv till fullo, och avstå från handlingar som skulle kunna utgöra en överträdelse av dem.

C.  Romerna är ett av de främsta målen för rasism och diskriminering, vilket framgår av den senaste tidens attacker och angrepp mot romer i Italien och Ungern. Detta understryks ytterligare av nyligen genomförda Eurobarometerundersökningar.

D.  Kommissionen framhåller i sitt arbetsdokument att ett antal lagstiftningsmässiga och ekonomiska instrument och åtgärder redan är tillgängliga för medlemsstaterna för att bekämpa diskriminering av romer och främja romernas sociala integration, särskilt när det gäller att utbyta och främja bästa metoder på området.

E.  Den romska befolkningsgruppen är en nations- och statslös paneuropeisk etnisk-kulturell befolkningsgrupp, och EU har därför ett särskilt ansvar för att tillsammans med medlemsstaterna utarbeta en europeisk strategi och politik för romerna.

F.  Den 21 maj 2008 utfärdade den italienska regeringen ett dekret i vilket man förklarade undantagstillstånd med avseende på nomadbosättningarna i regionerna Kampanien, Lazio och Lombardiet[4] på grundval av lag nr 225 av den 24 februari 1992 om skydd av civila, som ger regeringen befogenhet att utlysa undantagstillstånd vid naturkatastrofer och andra katastrofer eller händelser som på grund av deras intensitet och omfattning måste hanteras med hjälp av extraordinära befogenheter och metoder.

G.  Dekretet följdes den 30 maj 2008 av ytterligare order som utfärdats av premiärministern[5] om att

  • utnämna prefekterna i Rom, Milano och Neapel till kommissionärer för undantagstillståndet med avseende på romerna,
  • bevilja dem extraordinära befogenheter att identifiera personer, även underåriga, bland annat genom att ta fingeravtryck,
  • ge dem befogenheter att vidta nödvändiga åtgärder mot personer som är utvisade eller skulle kunna utvisas på grundval av en administrativ eller rättslig åtgärd,
  • tillåta dem att göra avsteg (dock utan att det påverkar tillämpningen av rättsstatsprincipen och EU:s lagstiftning) från ett antal lagar på en rad olika områden som berör konstitutionella rättigheter (till exempel rätten att bli informerad när man utsätts för ett administrativt förfarande såsom tagning av fingeravtryck och kravet att det ska vara fråga om farliga eller misstänkta personer eller personer som vägrar att identifiera sig, innan de utsätts för en identitetsundersökning som omfattar fotografering, tagning av fingeravtryck eller insamling av antropometriska uppgifter).

H.  Enligt dekretet ska undantagstillståndet gälla under ett år, det vill säga tills den 31 maj 2009.

I.  Italiens inrikesminister har vid upprepade tillfällen förklarat att avsikten med att ta fingeravtryck är att göra en folkräkning av den romska befolkningen i Italien, och att han har för avsikt att tillåta att fingeravtryck tas av romer som bor i läger, även underåriga, genom att göra avsteg från normala lagar. Han bekräftade att Italien kommer att fortsätta med dessa identifieringsåtgärder som kommer att vara avslutade före den 15 oktober i Milano, Rom och Neapel.

J.  Insamling av fingeravtryck pågår redan i Italien, särskilt i Milano och Neapel. Enligt information från frivilligorganisationer lagrar prefekterna sådana uppgifter i en databas.

K.  Kommissionsledamöterna Barrot och Špidla har i detta avseende framhållit betydelsen av att respektera principerna om jämställdhet och icke-diskriminering i EU, och att EU:s lagstiftning uttryckligen förbjuder diskriminering på grundval av ras och etniskt ursprung.

L.  UNICEF, Europarådets generalsekreterare och Europarådets människorättskommissionär har uttryckt oro. Den sistnämnde har skickat ett meddelande till den italienska regeringen om bland annat rasism, främlingsfientlighet och skydd av romernas mänskliga rättigheter.

M.  Den italienska dataskyddsmyndigheten har begärt upplysningar från de behöriga myndigheterna, särskilt från prefekterna i Rom, Milano och Neapel, om möjligheten att ta fingeravtryck av romer, även av underåriga, och uttryckt oro över att detta skulle kunna innebära diskriminering, även med avseende på den personliga värdigheten, särskilt när det gäller underåriga.

1.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de italienska myndigheterna att avstå från att samla in fingeravtryck från romer, även från underåriga, eftersom detta skulle kunna utgöra diskriminering på grundval av ras och etniskt ursprung vilket är förbjudet i enlighet med artikel 14 i Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna, och dessutom utgöra diskriminering mellan EU-medborgare som är romer eller nomader, och andra medborgare, som inte behöver utsättas för sådana förfaranden.

2.  Europaparlamentet delar UNICEF:s oro och anser att det är oacceptabelt att under föregivande att det görs i syfte att skydda barnen, bryta mot deras grundläggande rättigheter och kriminalisera dem. Parlamentet delar även den oro som uttryckts av Europarådet och många frivilligorganisationer och religiösa samfund, och anser att det bästa sättet att skydda de romska barnens rättigheter är att garantera tillgång till utbildning, bostäder och hälso- och sjukvård, som ett led i åtgärder för social integration, och att skydda dem från att utnyttjas.

3.  Europaparlamentet delar kommissionen uppfattning att sådana åtgärder skulle kunna utgöra en överträdelse av förbudet mot direkt och indirekt diskriminering, särskilt i enlighet med rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och artiklarna 12, 13 och 17‑22 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet bekräftar än en gång att åtgärder som ökar utslagningen aldrig kommer att vara effektiva i kampen mot brottsligheten, och att de inte kommer att bidra till förebyggande av brott och säkerhet.

5.  Europaparlamentet fördömer fullständigt och entydigt alla former av rasism och diskriminering som romer och andra som ses som ”zigenare” utsätts för.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över och upphäva lagar och åtgärder som direkt eller indirekt diskriminerar romer på grundval av ras och etniskt ursprung, och uppmanar rådet och kommissionen att övervaka medlemsstaternas tillämpning av EU‑fördragen och EU-direktiven när det gäller åtgärder mot diskriminering och åtgärder för fri rörlighet, för att se till att dessa genomförs konsekvent och fullständigt, och att vidta nödvändiga åtgärder om detta inte skulle vara fallet.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en grundlig utvärdering av de lagstiftningsmässiga åtgärder och genomförandebestämmelser som antagits av den italienska regeringen, i syfte att kontrollera om de är förenliga med EU-fördragen och EU:s lagstiftning.

8.  Europaparlamentet uttrycker oro över påståendet i de administrativa dekret och order som utfärdats av den italienska regeringen, att närvaron av romska läger runt större städer i sig utgör en allvarlig social nödsituation med allvarliga konsekvenser för den allmänna ordningen och säkerheten, vilket rättfärdigar införandet av undantagstillstånd under tolv månader.

9.  Europaparlamentet är bekymrat över att förklaringen om undantagstillstånd medför att extraordinära åtgärder som innebär avsteg från lagarna kan vidtas av prefekterna, som har delegerats befogenheter att genomföra alla åtgärder, även insamling av fingeravtryck, på grundval av en lag om skydd av civila i händelse av naturkatastrofer och andra katastrofer eller händelser, vilken inte är rimlig eller står i proportion till denna specifika situation.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ytterligare stärka EU:s politik när det gäller romerna genom att ta initiativ till en EU-strategi för romer för att stödja och främja medlemsstaternas och frivilligorganisationernas åtgärder och projekt i anknytning till den sociala integrationen av romer, särskilt av romska barn.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom ramen för en EU-strategi för romer och decenniet för integration av romer anta lagstiftning och politik för stöd till romska befolkningsgrupper och främja deras integrering på alla områden och ta initiativ till program mot rasism och diskriminering i skolor, på arbetsplatser och i medier.

12.  Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang på nytt betydelsen av att till fullo utnyttja EU:s olika möjligheter till ekonomiskt stöd och utveckla strategier på EU-nivå och nationell nivå för att avskaffa segregeringen av romerna på utbildningsområdet, garantera lika tillgång till kvalitetsutbildning för romska barn (deltagande i det allmänna utbildningssystemet, införande av särskilda stipendier och praktikprogram), garantera och förbättra romernas tillträde till arbetsmarknaden, ge lika tillgång till hälso- och sjukvård och sociala förmåner, bekämpa diskriminerande praxis när det gäller tillhandahållandet av bostäder, och öka romernas deltagande i det sociala, ekonomiska, kulturella och politiska livet.

13.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har inrättat en arbetsgrupp för bekämpning av diskriminering med företrädare för alla medlemsstater, och begär att Europaparlamentets behöriga utskott ska få medverka i denna arbetsgrupp och få fullständig tillgång till arbetsgruppens arbete. Parlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att inleda en dialog med medlemsstaternas nationella parlament om den här frågan.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådets generalsekreterare och Europarådets människorättskommissionär, UNICEF och den italienska dataskyddsmyndigheten.