Предложение за резолюция - B6-0354/2008Предложение за резолюция
B6-0354/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

7.7.2008

внесено в следствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0170/2008, B6‑0451/2008, B6‑0452/2008 и B6‑0453/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Janowski Mieczyslaw и Ryszard Czarnecki
от името на групата UEN
относно създаването на база данни с пръстови отпечатъци на роми в Италия

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0354/2008
Внесени текстове :
B6-0354/2008
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0354/2008

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на база данни с пръстови отпечатъци на роми в Италия

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 3, 6, 7, 29, 149 и 152 от Договора за ЕО, които задължават държавите-членки да гарантират равни възможности на всички граждани;

–  като взе предвид член 13 от Договора за ЕО за забрана на дискриминацията, основана на расова или етническа принадлежност;

–  като взе предвид резолюциите си от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в Европейския съюз[1] и от 1 юни 2006 г. относно положението на ромските жени в Европейския съюз[2], както и от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за ромите[3];

–  като взе предвид членове 14, 24 и 35 от Хартата за основните права на Европейския съюз;

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 1989 г.;

–  като взе предвид Стратегията на ЕС за правата на детето от 2008 г.;

–  като взе предвид действията, предложени по време на втория Европейски форум за правата на детето, който се проведе в Брюксел на 4 март 2008 г., за борба срещу социалната изолация и бедността при децата, със специално внимание към положението на ромските деца;

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейската комисия и Европейският парламент няколкократно предупредиха относно хуманитарната криза, пред която са изправени номадските общности в Европа;

Б.  като имат предвид високите нива на неграмотност, ранно напускане на училищната система и безработица;

В.  като има предвид, че жените в номадските общества се намират в условия на тежка дискриминация;

Г.  като има предвид, че децата в номадските общества живеят при крайна социална изолация;

Д.  като има предвид, че е необходим спешен план, за да се гарантира на децата в номадските общности интеграция в училищната система и правото на образование, медицински грижи и ваксинации;

Е.  като има предвид, че в отговор на това извънредно положение, през 2005 г. Световната банка подкрепи Десетилетието на ромското включване и Фонда за образование на ромите;

Ж.  като има предвид, че образованието е основен инструмент в борбата срещу социалната изолация, експлоатацията и престъпността;

З.  като има предвид, че в рамките на новия програмен период 2007-2013 г. Европейската комисия насърчава държавите-членки да продължат използването на структурните фондове, особено ЕСФ, с цел подпомагане на интеграцията на ромите, както беше подчертано в заключенията на Европейския съвет от декември 2007 г.;

И.  като има предвид, че Комисията и Европейският парламент многократно призоваха държавите-членки да намерят разрешение на проблема със западналите бедни квартали и незаконни лагери, които не отговарят на каквито и да било стандарти за хигиена и безопасност;

Й.  като има предвид, че в резолюцията си от 2008 г. за Европейска стратегия за ромите, Парламентът настоятелно призова Комисията да създаде общоевропейска кризисна карта, която да измерва и разглежда тези райони в Европейския съюз, където ромските общности са най-силно засегнати от бедност и социална изолация;

К.  като има предвид, че в Стратегията на ЕС за правата на детето държавите-членки се призовават да се борят срещу експлоатацията на ромските деца и да гарантират на всички деца, независимо от пол, етнически произход и националност, правото на регистрация при раждане и на самоличност, като форма на правно признаване с цел защита на детето от всяка форма на експлоатация, като например трафик на деца, трафик на органи, незаконно осиновяване, фалшиви декларации относно възрастта с оглед на ранни или насилствени бракове, сексуална злоупотреба и детски труд;

Л.  като има предвид, че в меморандума, съставен след посещението на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа в Италия на 19 и 20 юни миналата година, се подчертава проблемът с липсата на документи за самоличност;

М.  като има предвид, че в рамките на номадските общности са констатирани тежки случаи на експлоатация на деца с цел просия, насилствена проституция и други престъпления;

Н.  като има предвид, че в изключително висок брой случаи не е възможно да се установи самоличността на децата поради това, че са били изоставени, не са били признати от семейството или съществуват основателни съмнения относно бащинството;

О.  като има предвид, че за целите на сигурността и обществения ред компетентните вътрешни органи на държавите-членки имат право да извършат проверка на самоличността на всеки гражданин на ЕС или на трети страни, който се намира на територията на държавата;

П.  като има предвид, че италианският закон от 2003 г. признава системната експлоатация на деца с цел просия като поробване;

Р.  като има предвид, че през февруари 2007 г. италианският Касационен съд потвърди, че децата, използвани за просия, могат да бъдат сравнявани с истински роби в това, че са лишени от основни права като правото на учене и образование, и най-вече от лично достойнство;

С.  като има предвид, че през май 2007 г. италианското Министерство на вътрешните работи сключи „договори за сигурност“ с най-големите италиански градове (включително Рим, Милано, Неапол, Генуа) с цел разрешаване също така и на проблема с незаконните лагери и че през октомври 2007 г. представи пакет от мерки за сигурност, който наред с другото предвижда по-тежки наказания за лицата, които принуждават деца към просия;

Т.  като има предвид, че с Наредба на премиер-министъра от 30 май 2008 г. (Наредба № 3676) италианското правителство прие спешни разпоредби за разрешаване на извънредното положение, свързано с местата на установяване на номадски общности;

У.  като има предвид, че постановяването на мерки за обществен ред, сигурност и обществено здраве е изключително от компетенциите на държавите-членки;

Ф.  като има предвид, че наредбата, издадена в отговор на извънредно социално положение, има неотложен характер и представлява временна мярка, като срокът й на действие изтича през май 2009 г.;

Х.  като има предвид, че с оглед на възможно най-тясно сътрудничество с институциите на Общността, до края на юли италианското правителство ще изпрати на Европейския съюз доклад относно прилагането на наредбата;

Ц.  като има предвид, че всички мерки, предвидени в наредбата, се следят и координират от италианският Червен кръст;

Ч.  като има предвид, че целта на наредбата е да се предприемат всички подходящи действия, за да се гарантира зачитането на основните права и човешкото достойнство, както и се да сложи край на незаконния трафик и експлоатация, при които жертви са най-вече деца;

Ш.  като има предвид, че основната цел на наредбата е се извърши преброяване с оглед преди всичко да се гарантира на децата правото на здравни грижи, социално включване и интеграция в училищната система;

Щ.  като има предвид, че съгласно предвиденото от закона тази наредба предвижда събирането на отличителни данни (описание, снимков материал и при необходимост дактилоскопични данни) само за целите на идентификация на лицата, които не са в състояние да докажат своята самоличност или отказват да предоставят лични данни, и че следователно не е предвидено никакво общо задължение;

АА.  като има предвид, че проверките на самоличността на деца са строго регулирани от италианските закони и се предвиждат, във висшия интерес на детето, за всички изоставени деца;

АБ.  като има предвид, че в наредбата не се прави позоваване на етнически групи, а се говори за места на установяване на номадски общности;

АВ.  като има предвид, че не е предвидена специфична база данни, още по-малко база данни с пръстови отпечатъци на роми;

АГ.  като има предвид, че обработката на лични данни е еднакво сигурна и поверителна за всички граждани, в съответствие с националните и международни норми за защита на неприкосновеността на личния живот;

1.  приканва държавите-членки да прилагат политиките за интеграция и включване в училищния процес като спешен въпрос;

2.  приканва Италия да продължи своя ангажимент за разрешаване на неотложното социално и хуманитарно положение и да осигури възстановяването на условията на законност, като подкрепя политиките за борба срещу детския труд, експлоатацията на децата и проституцията;

3.  освен това приканва Италия да изпълни разпоредбите във връзка с преброяването на номадските общности, в съответствие със законодателството на Общността и Конвенцията за правата на човека, съгласно предвиденото в Наредба № 3676 на италианското правителство от 30 май 2008 г.;

4.  накрая приканва Италия да осигури участието на всички заинтересовани страни при постигането на целите на гореспоменатата наредба, за да се гарантира възможно най-голяма прозрачност и най-тясно сътрудничество между всички институции и заинтересовани страни, като съдебните органи, особено съдилищата за непълнолетни, сдруженията, представляващи номадските общности, местните органи, международните институции и организации като УНИЦЕФ и ВКБООН;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на Съвета на Европа, на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа и на УНИЦЕФ.