Forslag til beslutning - B6-0354/2008Forslag til beslutning
B6-0354/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

7.7.2008

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6‑0170/2008, B6‑0451/2008, B6‑0452/2008 og B6‑0453/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Janowski Mieczyslaw og Ryszard Czarnecki
for UEN-Gruppen
om oprettelse af en fingeraftryksdatabase for romaer i Italien

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0354/2008
Indgivne tekster :
B6-0354/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0352/2008

Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af en fingeraftryksdatabase for romaer i Italien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 3, 6, 7, 29, 149 og 152, der forpligter medlemsstaterne til at sikre lige muligheder for alle borgere,

–  der henviser til EF-traktatens artikel 13 mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse,

–  der henviser til sine beslutninger af 28. april 2005 om romaernes situation i EU[1], af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU[2] og af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer[3],

–  der henviser til artikel 14, 24 og 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989,

–  der henviser til den europæiske strategi om mindreåriges rettigheder fra 2008,

–  der henviser til de foranstaltninger, der blev foreslået på det andet forum for børn, der blev afholdt i Bruxelles den 4. marts 2008 med henblik på at bekæmpe social udstødelse og fattigdom blandt børn med særlig hensyntagen til den situation, som de mindreårige romaer befinder sig,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at Kommissionen og Europa-Parlamentet flere gange har gjort opmærksom på den humanitære nødsituation, som nomadesamfundene i Europa befinder sig i,

B.  der henviser til den høje grad af analfabetisme, skolefrafald og arbejdsløshed,

C.  der henviser til, at kvinderne i nomadesamfundene i høj grad udsættes for forskelsbehandling,

D.  der henviser til, at de mindreårige i nomadesamfundene i alvorlig grad udsættes for social udstødelse,

E.  der henviser til, at der er brug for en nødplan for at sikre, at de mindreårige i nomadesamfundene integreres i uddannelsessystemet, og at de har ret til at modtage undervisning, lægebehandling og vaccinationer,

F.  der henviser til, at Verdensbanken for at udbedre denne nødsituation i 2005 støttede tiåret for romaernes inddragelse og romaernes uddannelsesfond,

G.  der henviser til, at uddannelse er et grundlæggende redskab til bekæmpelse af social udstødelse, udnyttelse og kriminalitet,

H.  der henviser til, at Kommissionen også i programmeringsperioden 2007-2013 opfordrer medlemsstaterne til at anvende strukturfondene, navnlig ESF for at fremme romaernes integration, hvilket også blev understreget i Rådets konklusioner af december 2007,

I.  der henviser til, at Kommissionen og Parlamentet flere gange har opfordret medlemsstaterne til at løse problemet med slumkvarterer og ulovlige lejre, hvor der ikke er nogen hygiejne- og sikkerhedsstandarder,

J.  der henviser til, at Kommissionen i beslutningen fra 2008 om en europæisk strategi for romaer udtrykkeligt opfordres til at udarbejde en oversigt over situationen på europæiske plan og vurdere omfanget af disse områder inden for EU, hvor romasamfundene er hårdest ramt af fattigdom og social udstødelse,

K.  der henviser til, at medlemsstaterne i den europæiske strategi om mindreåriges rettigheder opfordres til at bekæmpe udnyttelse af mindreårige romaer, og at garantere, at alle mindreårige uanset køn, etnisk oprindelse og nationalitet retten til fødselsregistrering og til en identitet, som en juridisk anerkendelse, der beskytter barnet mod enhver form for udnyttelse, handel med børn, handel med menneskelige organer, illegal adoption, og som hindrer, at børns alder overdrives med henblik på tidligt ægteskab eller tvangsægteskab, seksuel udnyttelse eller sort børnearbejde,

L.  der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær i det memorandum, der blev udarbejdet efter besøget i Italien den 19. og 20. juni 2007, understregede problemet med de manglende identitetsdokumenter,

M.  der henviser til, at der i nomadesamfundene er konstateret alvorlige tilfælde af udnyttelse af mindreårige med henblik på tiggeri, tvunget prostitution og andre forbrydelser,

O.  der henviser til, at det i mange andre tilfælde ikke er muligt at identificere de mindreårige, fordi de enten er blevet forladt, fordi deres egne familiemedlemmer ikke vil kendes ved dem, eller fordi der er begrundet tvivl om faderskabet,

N.  der henviser til, at de relevante myndigheder i medlemsstaterne har ret til af hensyn til sikkerheden eller den offentlige lov og orden at fastslå identiteten på en hvilken som helst EU-borger eller borger fra et tredjeland, der befinder sig på det nationale territorium,

O.  der henviser til, at den italienske lovgivning siden 2003 har anerkendt systematisk udnyttelse af mindreårige med henblik på tiggeri som slaveri,

P.  der henviser til, at den italienske Kassationsret i februar 2007 slog fast, at udnyttelse af mindreårige til tiggeri reelt kan sammenlignes med slaveri, idet de fratages grundlæggende rettigheder som retten til undervisning og uddannelse, men også og frem for alt til personlig værdighed,

Q.  der henviser til, at det italienske indenrigsministerium i maj 2007 indgik sikkerhedspagter med de største italienske byer (herunder Rom, Milano, Napoli og Genova) for at løse problemet med ulovlige lejre, og at det i oktober 2007 fremlagde en sikkerhedspakke, hvormed der blandt andet blev fastsat strengere straffe for personer, der tvinger mindreårige til tiggeri,

R.  der henviser til, at den italienske regering med afgørelse fra ministerpræsidenten af 30. maj 2008 (lov nr. 3676) vedtog en række bestemmelser med henblik på hurtigst muligt at finde en løsning på problemet, hvad angår integreringen af nomadesamfundene,

S.  der henviser til, at alle forholdsregler vedrørende den offentlige orden, sikkerhed eller folkesundhed udelukkende henhører under medlemsstaternes kompetence,

T.  der henviser til, at bestemmelsen i betragtning af de alvorlige sociale omstændigheder er en nødløsning, og at den vil udløbe i maj 2009,

V.  der henviser til, at den italienske regering med henblik på at arbejde tæt sammen med EU-institutionerne inden udgangen af juli vil fremsende en rapport til EU om gennemførelsen af bestemmelsen,

W.  der henviser til, at alle de foranstaltninger, der skal træffes i medfør af bestemmelsen, vil blive overvåget og samordnet af det italienske Røde Kors,

X.  der henviser til, at formålet med bestemmelsen er at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre respekt for de grundlæggende rettigheder og den menneskelige værdighed, og for at standse ulovlig handel og udnyttelse navnlig af mindreårige,

Y.  der henviser til, at det primære formål med bestemmelsen er at gennemføre en registrering med henblik på at sikre – først og fremmest børn – retten til sundhed, social integration og undervisning,

Z.  der henviser til, at denne bestemmelse i overensstemmelse med lovgivningen, indebærer registrering af særlige oplysninger (beskrivelse, billede og eventuelt fingeraftryk) udelukkende med henblik på at kunne identificere personer, der ikke er i stand til at bevise, hvem de er, eller som nægter at udlevere personlige oplysninger om sig selv, og at den derfor ikke omfatter en generel forpligtelse,

AA.  der henviser til, at en kontrol af børns identitet er nøje reguleret og påkrævet i den italienske lovgivning, hvilket er i barnets interesse, i alle de tilfælde hvor mindreårige bliver forladt,

AB.  der henviser til, at der i bestemmelsen ikke henvises til nogen bestemt etnisk gruppe, men at der henvises til nomadesamfundenes bosættelser,

AC.  der henviser til, at der ikke foreligger nogen planer om at oprette en særlig database, og navnlig ikke en fingeraftryksdatabase for romaer,

AD.  der henviser til, at alle borgeres personlige oplysninger i overensstemmelse med den nationale og internationale lovgivning vedrørende privatlivets fred behandles på behørig og fortrolig vis,

1.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre en integrations- og undervisningspolitik;

2.  opfordrer Italien til fortsat at gøre en indsats for at udbedre den sociale og humanitære nødsituation og at sikre anvendelse af retsstatsprincippet ved at fremme politikker, der sigter mod at bekæmpe børnearbejde, udnyttelse af børn og prostitution;

3.  opfordrer endvidere Italien til at lade foranstaltningerne vedrørende registrering af nomadesamfundene finde anvendelse i overensstemmelse med fællesskabsretten og den europæiske menneskerettighedskonvention i henhold til den italienske lov nr. 3675 af 30. maj 2008;

4.  opfordrer endelig Italien til at inddrage alle de interesserede parter i gennemførelsen af målene i denne lov med henblik på at sikre mest mulig gennemsigtighed og tættest mulige samarbejde med de relevante institutioner og aktører, såsom domstole, navnlig domstole for mindreårige, foreninger, der repræsenterer nomadesamfundene, de lokale myndigheder og de internationale organisationer såsom UNICEF og UNHCR;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådets generalsekretær, Europarådets menneskerettighedskommissær og UNICEF.