Rezolūcijas priekšlikums - B6-0354/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0354/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

7.7.2008

Pamatojoties uz jautājumiem, uz ko sniedz mutisku atbildi B6-0170/2008, B6-0451/2008, B6‑0452/2008 un B6‑0453/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski un Ryszard Czarnecki
UEN grupas vārdā
par romu pirkstu nospiedumu datubāzes veidošanu Itālijā

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0354/2008
Iesniegtie teksti :
B6-0354/2008
Pieņemtie teksti :

B6‑0354/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par romu pirkstu nospiedumu datubāzes veidošanu Itālijā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā EK līguma 3., 6., 7., 29., 149. un 152. pantu, ar kuriem dalībvalstīm uzliek par pienākumu nodrošināt visiem pilsoņiem vienlīdzīgas iespējas,

–  ņemot vērā Eiropas Kopienas līguma 13. pantu par cīņu pret diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes dēļ,

–  ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par romu stāvokli Eiropas Savienībā[1], 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par romu sieviešu stāvokli Eiropas Savienībā[2] un 2008. gada 31. janvāra rezolūciju par Eiropas stratēģiju romu jautājumā[3],

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14., 24.un 35. pantu,

–  ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā ES 2008. gada stratēģiju bērna tiesību jomā,

–  ņemot vērā 2008. gada 4. martā Briselē notikušo Eiropas forumu par bērnu tiesībām, kurā galvenokārt sprieda par bērnu nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu, īpaši uzsverot romu bērnu stāvokli;

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā Komisija un Parlaments atkārtoti ir brīdinājuši par humanitāro krīzi, kas skar Eiropā dzīvojošās klejotāju kopienas;

B.  ņemot vērā augsto analfabētisma, pāragras aiziešanas no skolas un bezdarba līmeni;

C.  tā kā sievietes klejotāju kopienās tiek ārkārtīgi diskriminētas;

D.  tā kā bērni klejotāju kopienās tiek pakļauti ārkārtīgai sociālai atstumtībai;

E.  tā kā ir nepieciešams operatīvās rīcības plāns, lai garantētu klejotāju kopienās dzīvojošu bērnu integrēšanu skolu sistēmā un nodrošinātu viņiem tiesības uz izglītību, veselības aprūpi un vakcināciju;

F.  tā kā reaģējot uz šo ārkārtas situāciju Pasaules Banka 2005. gadā popularizēja „Romu integrācijas desmitgadi” un fondu romu izglītībai;

G.  tā kā izglītība ir būtisks sociālās atstumtības, ekspluatācijas un noziedzības apkarošanas līdzeklis;

H.  tā kā jaunajā plānošanas periodā (2007.–2013. gadam) Komisija mudina dalībvalstis turpināt izmantot struktūrfondus, jo īpaši EAF, lai veicinātu romu integrāciju, kā tas uzsvērts Eiropadomes secinājumos, ko tā pieņēma 2007. gada decembra sanāksmē;

I.  tā kā Komisija un Parlaments jau vairākas reizes ir aicinājuši dalībvalstis atrisināt problēmu saistībā ar pagaidu apmetnēm un nelegālajām nometnēm, kurās netiek ievērotas pat viselementārākās veselības un drošības normas;

J.  tā kā Parlaments 2008. gada 31. janvāra rezolūcijā par Eiropas stratēģiju romu jautājumā nepārprotami mudina Komisiju izveidot Eiropas krīžu karti, novērtējot un apsekojot tās ES teritorijas, kurās romu kopienas ir visnabadzīgākās un sociāli atstumtākās;

K.  tā kā ES bērnu tiesību aizsardzības stratēģijā dalībvalstis tiek aicinātas cīnīties pret romu bērnu ekspluatāciju un garantēt visiem bērniem, neatkarīgi no dzimuma, etniskās izcelsmes un valstspiederības, tiesības uz piedzimšanas reģistrāciju un uz identitāti, kā juridiskās atzīšanas formu, kas aizsargās bērnus pret visa veida ekspluatāciju, piemēram, bērnu un orgānu tirdzniecību, nelegālu adopciju, nepatiesām deklarācijām par bērnu patieso vecumu, kuru mērķis ir apprecēt nepilngadīgu vai piespiest viņu precēties, seksuālo ekspluatāciju un nepilngadīgo nelegālu nodarbināšanu;

L.  tā kā memorandā, ko sagatavoja pēc Eiropas Padomes komisāra cilvēktiesību jautājumos viesošanās Itālijā 2008. gada 19. un 20. jūnijā, viņš vērš uzmanību uz problēmu, ka cilvēkiem nav personu apliecinošu dokumentu;

M.  tā kā ir apzināti nopietni bērnu ekspluatācijas gadījumi, kuros klejotāju kopienās bērni tika spiesti ubagot, nodarboties ar prostitūciju vai veikt citus noziedzīgus nodarījumus;

N.  tā kā ārkārtīgi lielā skaitā gadījumu nav iespējams noteikt bērnu personību, jo viņi ir vai nu pamesti vai arī šo bērnu ģimenes viņus neatzīst, vai arī pastāv pamatotas šaubas par bērna tēva personību;

O.  tā kā jebkuras dalībvalsts attiecīgajām varasiestādēm ir tiesības drošības un sabiedriskās kārtības apsvērumu dēļ šajā dalībvalstī noskaidrot jebkura ES pilsoņa vai personas, kam nav ES pilsonības, personību;

P.  tā kā attiecīgajā Itālijas tiesību aktā, ko pieņēma 2003. gadā, sistemātisku bērnu ekspluatāciju ubagošanas nolūkā atzina par verdzību;

Q.  tā kā 2007. gada februārī Itālijas kasācijas tiesa apstiprināja, ka bērni, ko ekspluatē ubagošanas nolūkā ir salīdzināmi ar vergiem, jo viņiem ir atņemtas tādas pamattiesības kā tiesības uz mācībām un izglītību, bet visvairāk, uz personisko cieņu;

R.  tā kā 2007. gada maijā Itālijas iekšlietu ministrija noslēdza „drošības līgumus” ar lielāko daļu Itālijas pilsētu (tostarp Romu, Neapoli un Dženovu), lai cita starpā risinātu arī nelegālo nometņu problēmu, un tā kā 2007. gada oktobrī šī ministrija iesniedza ar drošību saistītu tiesību aktu kopumu, kurā ir paredzēti arī smagāki sodi ikvienam, kas spiež bērnus ubagot;

S.  tā kā, izmantojot premjerministra 2008. gada 30. maija Rīkojuma Nr. 3676, Itālijas valdība pieņēma steidzamus pasākumus, lai risinātu ārkārtas stāvokli attiecībā uz klejotāju kopienu apmetnēm;

T.  tā kā visi ar sabiedrisko kārtību, sabiedrības drošību un sabiedrības veselības aizsardzību saistītie pasākumi ir vienīgu dalībvalstu kompetencē;

U.  tā kā, ņemot vērā, ka tā ir atbilde uz nopietnu sociālo ārkārtas situāciju, premjerministra rīkojums ir ārkārtas pasākums, un kā tāds, tas zaudē spēku 2009. gada maijā;

V.  tā kā, lai pēc iespējas ciešāk sadarbotos ar Kopienas iestādēm, Itālijas valdība līdz 2008. gada jūlijam nosūtīs ES ziņojumu par šī rīkojuma īstenošanu;

W.  tā kā visus šajā rīkojumā paredzētos pasākumus uzraudzīs un koordinēs Itālijas Sarkanais Krusts;

X.  tā kā šī rīkojuma mērķis ir veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu pamattiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, arī lai izbeigtu nelegālo tirdzniecību un ekspluatāciju, jo īpaši, ja to upuri ir bērni;

Y.  tā kā galvenais šī rīkojuma mērķis ir veikt tautas skaitīšanu, lai garantētu — pirmkārt un galvenokārt bērnu — tiesības uz veselību, sociālo iekļaušanu un izglītošanu;

Z.  tā kā saskaņā ar likumu šajā rīkojumā ir paredzēts reģistrēt datus (aprakstu, fotogrāfijas un, vajadzības gadījumā, pirkstu nospiedumus) tikai tāpēc, lai varētu identificēt tās personas, kas nespēj pierādīt savu personību vai arī atsakās sniegt datus par sevi, un tā kā tas neparedz vispārēju prasību;

AA.  tā kā bērnu personības pārbaudi stingri reglamentē Itālijas tiesību akti un tā ir nepieciešama, neievērojot konkrētā bērna intereses, attiecībā uz visiem bērniem kuri apzināti kā pamesti;

AB.  tā kā rīkojumā nav atsauces uz etniskām grupām, bet vienīgi uz klejotāju kopienu apmetnēm;

AC.  tā kā tur nav noteikuma par īpašu datubāzi, jo īpaši par romu pirkstu nospiedumu datubāzi;

AD.  tā kā saskaņā ar valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem par privātumu visus pilsoņu personas datus apstrādā vienlīdz rūpīgi un konfidenciāli,

1.  aicina dalībvalstis nekavējoties īstenot integrācijas un izglītošanas darbības plānus;

2.  aicina Itāliju turpināt risināt sociālo un humanitāro ārkārtas situāciju un nodrošināt tiesiskuma ievērošanas atjaunošanu, veicinot darbības plānus cīņai pret nepilngadīgo nelegālu nodarbināšanu, bērnu ekspluatāciju un prostitūciju;

3.  aicina Itāliju īstenot arī pasākumus, kas paredz klejotāju kopienu iedzīvotāju skaitīšanu atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kā tas paredzēts Itālijas valdības 2008. gada 30. maija rīkojumā Nr. 3676;

4.  nobeigumā aicina Itāliju iesaistīt visas ieinteresētās personas centienos īstenot šajā rīkojumā izvirzītos mērķus, lai nodrošinātu vislielāko pārskatāmību un visciešāko iespējamo sadarbību ar visām atbilstīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām, piemēram, tiesām — jo īpaši nepilngadīgo tiesām — klejotāju kopienas pārstāvošām asociācijām, pašvaldības iestādēm un starptautiskajām iestādēm un organizācijām, piemēram, ANO Bērnu fondu un ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Eiropas Padomes komisāram cilvēktiesību jautājumos un ANO Bērnu fondam.