Projekt rezolucji - B6-0354/2008Projekt rezolucji
B6-0354/2008

PROJEKT REZOLUCJI

7.7.2008

w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0170/2008, B6‑0451/2008, B6‑0452/2008 i B6‑0453/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Janowski Mieczyslaw i Ryszard Czarnecki
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie utworzenia bazy danych odcisków palców pobieranych od Romów we Włoszech

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0354/2008
Teksty złożone :
B6-0354/2008
Teksty przyjęte :

B6‑0354/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia bazy danych odcisków palców pobieranych od Romów we Włoszech

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 3, 6, 7, 29, 149 i 152 Traktatu WE, zobowiązujące państwa członkowskie do zapewnienia równych szans dla wszystkich obywateli,

–  uwzględniając art. 13 Traktatu WE dotyczący działań przeciw dyskryminacji w oparciu o pochodzenie rasowe lub etniczne,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej[1], z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej[2] oraz z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz Romów[3],

–  uwzględniając art. 14 i 24 i 35 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

–  uwzględniając europejską strategię na rzecz praw dziecka z roku 2008,

–  uwzględniając działania zaproponowane podczas 2. Forum praw dziecka, które odbyło się w Brukseli w dn. 4 marca 2008 r. w celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa, w szczególności w odniesieniu do sytuacji dzieci romskich;

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, ze Komisja Europejska i Parlament Europejskim wielokrotnie alarmowały o kryzysie humanitarnym dotyczącym społeczności nomadzkich w Europie,

B.  mając na uwadze wysoki wskaźnik analfabetyzmu, porzucanie szkoły i stopę bezrobocia,

C.  mając na uwadze, że kobiety należące do społeczności nomadzkich są poważnie dyskryminowane,

D.  mając na uwadze, że dzieci pochodzące ze społeczności nomadzkich żyją w poważnej marginalizacji społecznej;

E.  mając na uwadze, że pilną potrzebą jest zagwarantowanie dzieciom pochodzącym ze społeczności nomadzkich integracji z systemem szkolnym i prawa do edukacji oraz prawa do opieki medycznej i szczepień,

F.  mając na uwadze, że w odpowiedzi na tę sytuację kryzysową, Bank Światowy promował w 2005 r., Dekadę integracji społecznej Romów oraz Fundusz na rzecz edukacji Romów,

G.  mając na uwadze, że edukacja jest podstawowym narzędziem do walki z wykluczeniem społecznym, wykorzystywaniem i przestępczością,

H.  mając na uwadze, że również w ramach nowego okresu programowania (2007 -2013), Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do kontynuowania wykorzystywania funduszy strukturalnych w szczególności EFS, w celu promowania integracji Romów, jak podkreślono w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2007 r.

I.  mając na uwadze, że Komisja i Parlament Europejski wielokrotnie wzywali państwa członkowskie do zajęcia się zjawiskiem slumsów i koczowisk, które nie spełniają podstawowych standardów zasad higieny i bezpieczeństwa,

J.  mając na uwadze swoją rezolucję z 2008 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz Romów, w której bezpośrednio wezwał Komisję do opracowania mapy wszelkich sytuacji kryzysowych na szczeblu europejskim, badając i nadzorując te obszary wewnątrz Unii Europejskiej, gdzie wspólnoty romskie żyją w największej biedzie i wykluczeniu społecznym,

K.  mając na uwadze, że w europejskiej strategii praw dziecka wzywa się państwa członkowskie do walki z wykorzystywaniem dzieci romskich i do zapewnienia wszystkim dzieciom, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego i narodowości, prawa do zarejestrowania po narodzeniu i do tożsamości jako prawnego uznania, dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami wykorzystywania, takimi jak handel dziećmi, handel organami, nielegalne adopcje, fałszywe zaświadczenia o wieku wystawiane w celu zawarcia przedwczesnych lub przymusowych małżeństw, wykorzystywanie seksualne i nielegalna praca dzieci,

L.  mając na uwadze, ze Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka, w memorandum przedstawionym po wizycie we Włoszech w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r. zwrócił uwagę na problem braku dowodów tożsamości,

M.  mając na uwadze, że odnotowano poważne przypadki wykorzystywania dzieci, takie jak żebranie czy wymuszona prostytucja oraz inne przestępstwa wewnątrz społeczności nomadzkich,

N.  mając na uwadze, że w wielu przypadkach nie możliwe jest ustalenie tożsamości dziecka z powodu porzucenia go lub nieuznania przez rodzinę jak też w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości rodzica,

O.  mając na uwadze, że właściwe władze państw członkowskich, z powodu bezpieczeństwa i porządku publicznego, mają prawo do ustalenia tożsamości każdego obywatela UE lub kraju trzeciego przebywającego na terenie danego kraju,

P.  mając na uwadze, że przepis prawa włoskiego przyjęty w 2003 r. uznał systematyczne wykorzystywanie nieletnich do żebrania za zniewolenie,

Q.  mając na uwadze, że w lutym 2007 r. włoski sąd kasacyjny orzekł, iż wykorzystywanie dzieci do żebrania może być porównane niewolnictwa, ponieważ pozbawia się ich podstawowych praw, takich jak prawo do nauki i edukacji, ale również, i przede wszystkim, godności osobistej,

R.  mając na uwadze, że w maju 2007 r. włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych zawarło "pakt bezpieczeństwa" z największymi miastami włoskimi (Rzym, Mediolan, Neapol, Genua), również w celu rozwiązania problemu nielegalnych obozowisk a w listopadzie 2007 r. przedstawiło pakiet bezpieczeństwa, przewidujący między innymi bardziej surowe kary za zmuszanie dzieci do żebrania,

S.  mając na uwadze, że na mocy decyzji Przewodniczącego rady ministrów z dnia 30 maja 2008 r. (nr. 3676), rząd włoski przyjął środki specjalne w związku z sytuacją kryzysową w odniesieniu do osiedlania się społeczności nomadzkich,

T.  mając na uwadze, że wszelkie środki w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego leżą w wyłącznej kompetencji państw członkowskich,

U.  mając na uwadze, że z uwagi na warunki zagrożenia społecznego, rozporządzenie ma charakter pilny i czasowy oraz że wygaśnie ono w maju 2009 r.,

V.  mając na uwadze, że w duchu ścisłej współpracy z instytucjami wspólnotowymi, do końca lipca 2008 r. rząd włoski przekaże Unii Europejskiej sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia,

W.  mając na uwadze, że wszelkie działania przewidziane w rozporządzeniu zostaną monitorowane i koordynowane przez włoski Czerwony Krzyż,

X.  mając na uwadze, że celem rozporządzenia jest podjęcie wszelkich możliwych środków mających na celu zagwarantowanie poszanowania praw podstawowych i godności osobistej, również by położyć kres nielegalnemu handlowi i wykorzystywaniu, przede wszystkim dzieci,

Y.  mając na uwadze, że podstawowym celem rozporządzenia jest przeprowadzenie spisu, aby zagwarantować - przede wszystkim dzieciom - prawo do opiekli zdrowotnej, integracji społecznej i edukacji szkolnej,

Z.  mając na uwadze, że zgodnie z prawem, rozporządzenie przewiduje rejestrowanie danych szczegółowych (opis, fotografie oraz, o ile to niezbędne, odciski palców) jedynie w celu ustalenia tożsamości osób, które nie są w stanie udowodnić własnej tożsamości lub odmawiają przedstawienia danych szczegółowych, a zatem nie przewiduje się wprowadzenia żadnego obowiązku ogólnego,

AA.  mając na uwadze, że potwierdzenie tożsamości nieletnich jest surowo regulowane prawem włoskim i jest wymagane w najwyższym interesie dziecka dla wszystkich porzuconych dzieci,

AB.  mając na uwadze, że rozporządzenie nie zawiera żadnego odwołania do grup etnicznych, a tylko do osiedlania się społeczności nomadzkich,

AC.  mając na uwadze, że nie przewiduje się opracowania żadnej specjalnej bazy danych, a tym bardziej bazy danych odcisków palców pobieranych od społeczności romskiej,

AD.  mając na uwadze, że zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami w zakresie ochrony prywatności, dane osobowe wszystkich obywateli traktowane są w sposób odpowiedni i poufny,

1.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia pilnych działań w zakresie polityki integracji i skolaryzacji,

2.  wzywa Włochy do kontynuowania wysiłków na rzecz rozwiązania alarmującej sytuacji społecznej i humanitarnej oraz do zapewnienia przywrócenia praworządności wspierając zwalczanie nielegalnej pracy nieletnich, wykorzystywania dzieci i prostytucji;

3.  wzywa Włochy do stosowania środków dotyczących spisu powszechnego społeczności nomadzkich zgodnie z dyrektywami wspólnotowymi i Konwencją Praw Człowieka, jak przewidziano w rozporządzeniu rządu włoskiego nr 3676 z dnia 30 maja 2008 r.;

4.  wzywa Włochy do włączenia wszystkich zainteresowanych stron w realizację celów określonych w tym rozporządzeniu, dla zapewnienia najwyższej przejrzystości i najściślejszej współpracy ze wszystkimi instytucjami i zainteresowanymi stronami, takimi jak sądy, w szczególności sądy ds. nieletnich, stowarzyszenia reprezentujące społeczności nomadzkie, władze lokalne oraz instytucje i organizacje międzynarodowe, takie jak UNICEF i UNHCR;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Komisarzowi Rady Europy ds., Praw Człowieka oraz UNICEF.