Förslag till resolution - B6-0354/2008Förslag till resolution
B6-0354/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

7.7.2008

till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0170/2008, B6–0451/2008, B6–0452/2008 och B6‑0453/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Mario Borghezio, Mieczysław Edmund Janowski och Ryszard Czarnecki
för UEN-gruppen
om upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0354/2008
Ingivna texter :
B6-0354/2008
Antagna texter :

B6‑0354/2008

Europaparlamentets resolution om upprättande av en fingeravtrycksdatabas för romer i Italien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 3, 6, 7, 29, 149 och 152 i EG-fördraget, enligt vilka medlemsstaterna måste garantera lika möjligheter för alla medborgare,

–  med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om romernas situation i Europeiska unionen[1], sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen[2] samt sin resolution av den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för romer[3],

–  med beaktande av artiklarna 14, 24 och 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

–  med beaktande av EU:s strategi om barnets rättigheter från 2008,

–  med beaktande av det andra europeiska forumet om barns rättigheter som ägde rum den 4 mars 2008 i Bryssel, med kampen mot barnfattigdom och social utestängning som tema, och med särskild uppmärksamhet riktad åt situationen för romska barn,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen och parlamentet har upprepade gånger varnat om den humanitära kris som europeiska nomadfolk står inför.

B.  Det romska samhället kännetecknas av utbredd analfabetism, ett stort antal ungdomar som lämnar skolan i förtid och hög arbetslöshet.

C.  Kvinnor i nomadsamhällen utsätts för svår diskriminering.

D.  Tillvaron för barn i nomadsamhällen kännetecknas av extrem marginalisering.

E.  En nödplan krävs för att se till att barn i nomadsamhällen integreras i skolsystemet och garanteras rätten till utbildning, sjukvård och vaccination.

F.  Som svar på denna nödsituation tog Världsbanken år 2005 initiativ till att lansera decenniet för integration av romer och att inrätta utbildningsfonden för romer.

G.  Utbildning är ett mycket viktigt led i kampen mot social utslagning, exploatering och brottslighet.

H.  Inom den aktuella programperioden (2007–2013) uppmanar kommissionen medlemsstaterna att använda strukturfonderna, inte minst Europeiska utvecklingsfonden, för att främja integreringen av romer, såsom framhävs i slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2007.

I.  Kommissionen och parlamentet har vid ett flertal tillfällen uppmanat medlemsstaterna att lösa problemet med provisoriska bosättningar och olagliga lägerplatser som på inga sätt uppfyller gällande hälso- och säkerhetsnormer.

J.  I sin resolution från 2008 om en europeisk strategi för romer uppmanade parlamentet uttryckligen kommissionen att utarbeta en kriskarta för hela Europa som anger, och ger uppgifter om, de områden inom EU där romersamhällen är hårdast drabbade av fattigdom och social utslagning.

K.  I EU:s strategi om barnets rättigheter uppmanas medlemsstaterna att bekämpa utnyttjandet av romska barn och att garantera att alla barn, oavsett kön, etniskt ursprung eller nationalitet, har rätt att registreras vid födseln och rätt till en identitet, som uttryck för ett rättsligt erkännande i avsikt att skydda barnen mot alla former av utnyttjade som handel med barn och organ, olagliga adoptioner, falska åldersintyg för äktenskap med minderåriga eller tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande och barnarbete.

L.  I en promemoria med anledning av ett besök i Italien den 19–20 juni 2008 uppmärksammade Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter problemet med avsaknaden av identitetshandlingar.

M.  Allvarliga fall av utnyttjande av barn, i form av tiggeri, tvångsprostitution och andra brott, har förekommit inom nomadsamhällena.

N.  I väldigt många fall är det omöjligt att fastställa ett barns identitet på grund av att det har övergivits eller inte erkänns av sin familj eller på grund av att det råder rimliga tvivel om faderns identitet.

O.  Behöriga myndigheter i varje medlemsstat har, av säkerhetsskäl eller av hänsyn till den allmänna ordningen, rätt att fastställa identiteten på vem som helst, EU-medborgare eller inte, som befinner sig på det egna landets territorium.

P.  Enligt en italiensk lag från 2003 är det systematiska utnyttjandet av barn som led i tiggeri att betrakta som slaveri.

Q.  I februari 2008 slog den italienska kassationsdomstolen fast att barn som utnyttjas för att bedriva tiggeri kan jämföras med slavar, i och med att de nekas dels sina grundläggande rättigheter, som rätten till utbildning, dels – och framförallt – sin värdighet.

R.  I maj 2007 ingick det italienska inrikesministeriet ”säkerhetspakter” med landets större städer (inklusive Rom, Milano, Neapel och Genua) för att bland annat ta itu med problemet med olagliga lägerplatser. I oktober 2007 presenterade ministeriet ett ”säkerhetspaket” som bland annat innebär strängare straff för personer som tvingar barn att tigga.

S.  Genom föreskrift nr 3676 från premiärministerns kansli av den 30 maj 2008 har den italienska regeringen vidtagit brådskande åtgärder för att möta den nödsituation som råder i fråga om nomadbefolkningens bosättningar.

T.  Alla åtgärder som har att göra med den allmänna ordningen, allmänhetens säkerhet och folkhälsan faller inom de respektive medlemsstaternas exklusiva befogenhetsområden.

U.  Förordningen från premiärministerns kansli är en tillfällig nödåtgärd, som svar på en allvarlig social kris, och upphör att gälla i maj 2009.

V.  För att uppnå ett så nära samarbete som möjligt med gemenskapens institutioner kommer den italienska regeringen att senast i slutet av juli 2008 framlägga för EU en rapport om tillämpningen av förordningen.

W.  Alla åtgärder som förutses i förordningen kommer att övervakas av och samordnas med italienska Röda korset.

X.  Syftet med förordningen är att se till att alla de åtgärder vidtas som krävs för att garantera att grundläggande rättigheter och människors värdighet respekteras, inte minst genom att stoppa handeln med och utnyttjandet av människor, särskilt där offren är barn.

Y.  Den huvudsakliga målsättningen med förordningen är att genomföra en folkräkning för att kunna garantera – i första hand barn – rätten till hälsa, social integrering och utbildning.

Z.  Förordningen anger, i enlighet med gällande lag, att identifieringsuppgifter (beskrivningar, fotografier och, vid behov, fingeravtryck) insamlas enkom i syfte att identifiera personer som inte har möjlighet att styrka sin identitet eller som vägrar att lämna upplysningar om sig själva. Den innebär därmed ingen allmän skyldighet.

AA.  Identitetskontroll av barn är strängt reglerad i italiensk lag. Sådan kontroll ska genomföras, i barnets eget intresse, av alla barn som synbarligen har övergivits

AB.  Det finns ingen hänvisning till etniska grupper i förordningen utan endast till bosättningar av nomadgrupper.

AC.  Den innehåller ingen bestämmelse om en specifik databas och i synnerhet inte om en fingeravtrycksdatabas för romer.

AD.  I enlighet med såväl nationell som internationell lagstiftning om skydd av privatlivet behandlas alla medborgares personuppgifter med samma omsorg och förtrolighet.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att snabbt genomföra integrations- och utbildningspolitiken.

2.  Europaparlamentet uppmanar Italien att fortsätta sina ansträngningar att finna en lösning på den rådande sociala och humanitära nödsituationen och att se till att rättstatsprincipen återupprättas genom att främja åtgärder för att bekämpa barnarbete, utnyttjande av barn och prostitution.

3.  Europaparlamentet uppmanar Italien att genomföra folkräkningen av landets nomadbefolkning i enlighet med gemenskapens lagstiftning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, såsom föreskrivs i den italienska regeringens förordning nr 3676 av den 30 maj 2008.

4.  Europaparlamentet uppmanar slutligen Italien att involvera alla intresserade parter i arbetet med att uppfylla målen med denna förordning, i syfte att det råder såväl insyn som största möjliga mått av samarbete med berörda institutioner och intressenter såsom domstolar – i synnerhet ungdomsdomstolar – föreningar för nomadgrupper, lokala myndigheter och internationella institutioner och organisationer som Unicef och UNHCR.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådets generalsekreterare, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter samt UNICEF.