Процедура : 2008/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0373/2008

Внесени текстове :

B6-0373/2008

Разисквания :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Гласувания :

PV 03/09/2008 - 7.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0400

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 101kWORD 43k
17.7.2008
PE410.750
 
B6‑0373/2008
внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0545/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
внесено от Neil Parish
от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни

Резолюция на Европейския парламент относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни 
B6‑0373/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Протоколът относно закрилата и хуманното отношение към животните изисква от Общността и държавите-членки изцяло да съблюдават изискванията свързани с хуманното отношение към животните при формулирането и прилагането на селскостопански и научноизследователски политики,

Б.  като има предвид, че при методите за клониране се отбелязва нисък процент на оцеляване на пренесени ембриони и клонирани животни, както и висока смъртност сред клонираните животни в ранните стадии на живот поради сърдечносъдова недостатъчност, имунна недостатъчност, чернодробна недостатъчност, проблеми с дихателната система, както и бъбречни и костно-мускулни отклонения,

В.  като има предвид, че смъртността и заболеваемостта на клонингите са по-високи, отколкото при животни, създадени по полов път, а загубите и заболяванията при късни бременности е вероятно да се отразят на благосъстоянието на приемните майки (Европейски орган за безопасност на храните, 2008),

Г.  като има предвид, че при настоящите равнища на причинено страдание и здравословни проблеми сред приемните майки и клонираните животни, Европейската група по етика поставя под въпрос моралната обосновка на клонирането на животни за храна и не вижда убедителни аргументи, които биха оправдали производството на храни от клонирани животни и от тяхното потомство,

Д.  като има предвид Директива 98/95/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(1), според която „не трябва да бъдат практикувани естествено или изкуствено развъждане или процедури по развъждане, които предизвикат или за които съществува вероятност да предизвикат страдание или нараняване на което и да е от съответните животни” (приложение № 20),

Е.  като има предвид, че клонирането би намалило значително генетичното разнообразие сред добитъка, като същевременно би засилило риска от унищожаването на цели стада от заболявания, към които те имат предразположеност,

Ж.  като има предвид, че се очаква Европейският орган за безопасност на храните да публикува през юли научно становище относно последиците от клонирането на животни за безопасността на храните, здравето и благосъстоянието на животните и околната среда,

З.  като има предвид, че въпреки че основната цел на клонирането на животните е производството на множество еднакви животни, които растат бързо и дават високи добиви, традиционното селективно животновъдство вече е довело до заболявания на краката и копитата и сърдечносъдови смущения при бързорастящите свине, както и до недъзи в крайниците, мастит и преждевременно клане при високодобивния едър рогат добитък; и като има предвид, че клонирането на бързорастящи и високодобивни животни ще доведе до още по-високи нива на проблеми, свързани със здравето и благосъстоянието,

И.  като има предвид, че клонирането на животни с цел снабдяване с храни, последствията от което не са проучени в достатъчна степен, излага на сериозен риск имиджа и съдържанието на европейския земеделски модел, който се основава върху качеството на продуктите, върху неговата ориентация към екологична съобразност и върху спазването на строгите изисквания за благосъстоянието на животните,

1.  призовава Комисията да представи предложения за забрана на (i) клонирането на животни с цел снабдяване с храни, (ii) развъждането и отглеждането на клонирани животни или тяхното потомство, (iii) предлагането на пазара на месни и млечни продукти, произхождащи от клонирани животни или тяхното потомство, и (iv) вноса на клонирани животни, тяхното потомство, сперма или зародиши от клонирани животни, и месни и млечни продукти, получени от клонирани животни или от тяхното потомство;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 221 , 8.8.1998, стр. 33., изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003, стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност