Forslag til beslutning - B6-0373/2008Forslag til beslutning
B6-0373/2008

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  17.7.2008

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0545/2008
  jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
  af Neil Parish
  for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  om kloning af dyr til fødevarer

  Procedure : 2008/2598(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0373/2008
  Indgivne tekster :
  B6-0373/2008
  Vedtagne tekster :

  B6‑0373/2008

  Europa-Parlamentets beslutning om kloning af dyr til fødevarer

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

  A.  der henviser til, at protokollen om beskyttelse af dyr og dyrevelfærd kræver, at Fællesskabet og medlemsstaterne i fuldt omfang tager hensyn til dyrevelfærdsbehov i forbindelse med udformning og gennemførelse af landbrugs- og forskningspolitikker,

  B.  der henviser til, at kloningsprocedurer udviser en lav overlevelsesprocent for overførte embryoner og klonede dyr, idet mange klonede dyr dør i de tidlige stadier af livet af hjerte-kar-sygdomme, immundefekter, leversvigt, åndedrætsproblemer og nyre- og muskelskeletabnormiteter,

  C.  der henviser til, at kloners dødelighed og sygelighed er højere end i naturligt producerede dyr, og at aborter sent i graviditeten og graviditetsproblemer kan påvirke rugemødrenes sundhed (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2008),

  D.  der henviser til, at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik, på baggrund af det nuværende omfang af lidelser og sundhedsproblemer hos rugemødre og dyrekloner, sætter spørgsmålstegn ved, om kloning af dyr til fødevarer er etisk begrundet, og ser ikke nogen overbevisende argumenter, der kan berettige produktion af fødevarer af kloner og disses afkom,

  E.  der henviser til, at der ifølge Rådets Direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål[1], ikke må anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller skade (bilag nr. 20),

  F.  der henviser til, at kloning i betydelig grad ville mindske den genetiske mangfoldighed inden for husdyrbestandene og øge muligheden for, at hele bestande bliver udryddet af sygdomme, som de er følsomme over for,

  G.  der henviser til, at EFSA i juli forventes at offentliggøre en videnskabelig udtalelse om følgevirkningerne af kloning af dyr for fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd og miljøet,

  H.  der henviser til, at hovedformålet med kloning er at skabe mangfoldige eksemplarer af dyr med hurtige vækstrater eller høj ydelse, men den traditionelle selektive avl har allerede ført til benproblemer og kardiovasculære funktionsfejl hos hurtigtvoksende grise og halten, mastitis og for tidlig slagtning af højtydende kvæg; der ligeledes henviser til, at kloning af de hurtigst voksende og højst ydende dyr vil føre til sundheds- og velfærdsproblemer på endnu højere plan,

  I.  der henviser til, at udover at følgevirkninger af kloning af dyr til fødevarer ikke er blevet tilstrækkelig undersøgt, udgør den en alvorlig trussel mod den europæiske landbrugsmodels ansigt udadtil og substans, som er baseret på produktkvalitet, miljøvenlige principper og respekt for strenge dyrevelfærdsbetingelser,

  1.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om at forbyde i) kloning af dyr til fødevareformål, ii) opdræt af klonede dyr eller disses afkom, iii) omsætning af kød eller mejeriprodukter stammende fra klonede dyr eller disses afkom og iv) import af klonede dyr, disses afkom, sæd eller embryoer fra klonede dyr eller disses afkom og kød eller mejeriprodukter stammende fra klonede dyr eller disses afkom;

  2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.