Resolutsiooni ettepanek - B6-0373/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0373/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

17.7.2008

suuliselt vastatava küsimuse B6‑0545/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Neil Parish
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel
Loomade toiduks kloonimine

Menetlus : 2008/2598(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0373/2008

B6‑0373/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade toiduks kloonimise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis nõutakse ühenduselt ja liikmesriikidelt, et nad järgiksid täielikult loomade heaolu nõudeid põllumajandus- ja teadusuuringute poliitika sõnastamisel ja rakendamisel;

B.  arvestades, et kloonimisprotsessis jäävad ellu vähesed siirdatud embrüod ja kloonitud loomad, sest paljud kloonitud loomad surevad varasel eluetapil südame-veresoonkonna, immuunsüsteemi või maksapuudulikkuse, hingamisteede probleemide, neerude või skeleti-lihassüsteemi arenguhäirete tõttu;

C.  arvestades, et kloonide suremus ja haigestumus on suurem kui loomulikul teel sündinud loomadel ning tiinuse katkemine hilises staadiumis ja terviserikked mõjutavad tõenäoliselt asendusemade heaolu (Euroopa Toiduohutusamet, 2008);

D.  arvestades asendusemasloomade ja kloonitud loomade kannatuste ja tervisehäirete praegust taset, mistõttu eetika Euroopa töörühm peab küsitavaks, kas loomade toiduks kloonimine on eetiliselt põhjendatud, ja leiab, et puuduvad veenvad argumendid kloonidest ja nende järeltulijatest toiduainete tootmiseks;

E.  arvestades, et nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivis 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset[1] sätestatakse, et „sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada” (lisa punkt 20);

F.  arvestades, et kloonimisega vähendataks oluliselt kariloomade populatsiooni geneetilist mitmekesisust ning suurendataks võimalust, et teatavatele haigustele vastuvõtlikkuse tõttu hukkub kogu kari,

G.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet peaks juulis avaldama teadusliku arvamuse loomade kloonimise mõjude kohta toiduohutusele, loomade tervishoiule ja heaolule ning keskkonnale;

H.  arvestades, et kui kloonimise peamine eesmärk on toota kiire kasvumäära või hea tootlikkusega loomadest palju koopiaid, siis tavapärase valikaretusega on kiiresti kasvavate sigade puhul juba põhjustatud probleeme jalgadega ja südame-veresoonkonna talitlushäireid ning hea tootlikkusega lehmade puhul lonkamist, udarapõletikku ja enneaegset praakimist; ning arvestades, et kõige kiiremini kasvavate ja suurima tootlikkusega loomade kloonimine põhjustab veelgi suuremaid probleeme tervise ja heaoluga;

I.  arvestades, et lisaks tõsiasjale, et loomade toiduks kloonimise mõjusid ei ole piisavalt uuritud, ohustab see tõsiselt ka Euroopa põllumajandusmudeli kuvandit ja olemust, mis põhineb tootekvaliteedil, keskkonnasäästlikel põhimõtetel ning loomade heaolu tagavate rangete tingimuste järgimisel,

1.  palub komisjonil esitada ettepanek keelata (i) loomade toiduks kloonimine, (ii) kloonitud loomade või nende järeltulijate kasvatamine, (iii) kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete turuleviimine ja (iv) kloonitud loomade, nende järeltulijate, kloonitud loomade või nende järeltulijate sperma ja embrüote ning kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete import;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.