Päätöslauselmaesitys - B6-0373/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0373/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

17.7.2008

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0545/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Neil Parish
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten

Menettely : 2008/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0373/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0373/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0373/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma eläinten kloonauksesta elintarviketuotantoa varten

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista edellytetään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön yhteisön maatalous- ja tutkimuspolitiikkaa yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

B.  ottaa huomioon, että kloonausprosesseissa vain pieni osa siirretyistä alkioista ja kloonatuista elämistä jää henkiin, koska monet kloonatut eläimet kuolevat varhaisessa vaiheessa sydän- ja verisuonitauteihin, immuunikatoon, maksan vajaatoimintaan, hengitystievaivoihin sekä munuaisten ja tuki- ja liikuntaelinten poikkeavuuksiin,

C.  ottaa huomioon, että kloonien kuolleisuus- ja sairastuvuusasteet ovat korkeampia kuin suvullisesti tuotetuilla eläimillä ja että raskauden keskeytyminen myöhemmässä vaiheessa ja raskausajan häiriöt vaikuttavat todennäköisesti sijaissynnyttäjien hyvinvointiin (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, 2008),

D.  ottaa huomioon, että sijaisemien ja kloonattujen eläinten nykyisten kärsimysten ja terveysongelmien vuoksi etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä asettaa kyseenalaiseksi, onko eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten eettisesti perusteltua, ja katsoo, että elintarviketuotannolle klooneista ja niiden jälkeläisistä ei ole olemassa vakuuttavia perusteluja,

E.  ottaa huomioon, että tuotantoeläinten suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/58/EY[1] mukaan "sellaisia luonnonmukaisia tai keinotekoisia kasvatusmenetelmiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa kärsimystä tai vammoja kyseisille eläimille, ei saa käyttää" (liitteen 20 kohta),

F.  katsoo, että kloonaus vähentäisi karjakantojen geneettistä monimuotoisuutta huomattavasti ja että sen myötä kokonaiset karjalaumat voisivat altistua sairauksille ja menehtyä niihin,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen odotetaan julkaisevan heinäkuussa tieteellisen lausunnon eläinten kloonauksen vaikutuksista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön,

H.  ottaa huomioon, että vaikka kloonauksen päätarkoituksena on tuottaa useita kopioita nopeasti kasvavista tai runsastuottoisista eläimistä, myös perinteinen valikoiva kasvattaminen on jo johtanut jalkojen kehityshäiriöihin ja sydän- ja verisuonitauteihin nopeasti kasvavilla sioilla sekä runsastuottoisen nautakarjan raajarikkoisuuteen, utaretulehduksiin ja ennenaikaiseen teurastamiseen; ottaa huomioon, että nopeimmin kasvavien ja runsastuottoisimpien eläinten kloonaus johtaa yhä pahempiin terveys- ja hyvinvointiongelmiin,

I.  ottaa huomioon, että sen lisäksi, että elintarviketuotantotarkoituksiin tehtävän eläinten kloonauksen vaikutuksia ei ole riittävästi tutkittu, se muodostaa vakavan uhan eurooppalaisen maatalousmallin julkiselle kuvalle ja sisällölle, joka perustuu laadukkaaseen tuotantoon, ympäristöystävällisyyteen ja eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen ehtojen noudattamiseen,

1.  kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksia, joilla kielletään i) eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten, ii) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten kasvattaminen, iii) kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan tai maitotuotteiden markkinoille saattaminen ja iv) kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten, kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan siemennesteen ja alkioiden sekä kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä saatavan lihan ja maitotuotteiden tuonti;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.