Rezolūcijas priekšlikums - B6-0373/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0373/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

17.7.2008

Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0545/2008,
ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
iesniedza Neil Parish
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā
par dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā

Procedūra : 2008/2598(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0373/2008

B6‑0373/2008

Eiropas Parlamenta rezolūcija par dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.  tā kā Protokolā par dzīvnieku aizsardzību un labturību tiek prasīts, lai Kopiena un dalībvalstis, izstrādājot un īstenojot lauksaimniecības un pētniecības politiku, pilnībā ievērotu dzīvnieku labturības prasības;

B.  tā kā ir konstatēts, ka klonēšanās procesā pārstādīto embriju un klonēto dzīvnieku izdzīvošanas procents ir zems, jo daudzi klonētie dzīvnieki nobeidzas agrīnā dzīves posmā sirds un asinsvadu nepietiekamības, imūndeficīta, aknu funkcijas mazspējas, elpošanas problēmu, nieru un skeleta un muskuļu sistēmas anomāliju dēļ;

C.  tā kā klonu mirstība un saslimstība ir augstāka nekā dzimumvairošanās ceļā iegūtiem dzīvniekiem un zaudējumi un sarežģījumi vēlos grūsnības termiņos varētu ietekmēt surogātmāšu labturību (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2008. g.);

D.  tā kā pašreizējais ciešanu un veselības problēmu līmenis, kas vērojams dzīvnieku surogātmāšu un dzīvnieku klonu vidū, izvirza Eiropas ētikas grupai jautājumu, vai ir ētiska dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā, un grupa nesaskata pārliecinošu argumentāciju, kas attaisnotu pārtikas ieguvi no kloniem un to pēcnācējiem;

E.  tā kā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvā 98/58/EK par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību[1] ir noteikts, ka „nedrīkst praktizēt tādu dabisku vai mākslīgu vairošanu vai dzīvnieku vaislošanas paņēmienus, kas izraisa vai var izraisīt ciešanas un savainojumus jebkuram no attiecīgajiem dzīvniekiem” (20. pielikums);

F.  tā kā klonēšana ievērojami samazinātu mājlopu populācijas ģenētisko daudzveidību, palielinot varbūtību, ka visu ganāmpulku iznīcina slimības, pret ko tas ir uzņēmīgs,

G.  tā kā ir sagaidāms, ka jūlijā EFSA publicēs zinātnisku atzinumu par to, kā dzīvnieku klonēšana ietekmē pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību un labturību un vidi;

H.  tā kā klonēšanas galvenais mērķis ir iegūt daudzas kopijas no ātraudzīgiem dzīvniekiem vai dzīvniekiem ar augstiem produktivitātes rādītājiem, bet jau tradicionālās selektīvās pavairošanas rezultātā rodas problēmas ar kājām saistīti traucējumi, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi ātraudzīgām cūkām, un paralīze, mastīts un pāragra kaušana (izbrāķēšanas dēļ) augstas produktivitātes liellopiem; un tā kā ātraudzīgāko un produktīvāko dzīvnieku klonēšanas rezultātā veselības un labturības problēmas vēl pieaugs;

I.  tā kā līdztekus tam, ka nav pietiekami izpētīts, kāda ietekme ir dzīvnieku klonēšanai pārtikas ieguves nolūkā, tā nopietni apdraud Eiropas lauksaimniecības modeļa tēlu un saturu, kurš balstās uz produkcijas kvalitāti, vides saudzēšanas principiem un stingru dzīvnieku labturības nosacījumu ievērošanu;

1.  aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, ar kuriem aizliedz i) klonēt dzīvniekus pārtikas ieguves nolūkā, ii) turēt lauku saimniecībās klonētus dzīvniekus vai to pēcnācējus, iii) tirgot tādus gaļas un piena produktus, ko iegūst no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, un iv) ievest klonētus dzīvniekus, to pēcnācējus, spermu un klonētu dzīvnieku vai to pēcnācēju embrijus, kā arī gaļas un piena produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.