Projekt rezolucji - B6-0373/2008Projekt rezolucji
B6-0373/2008

PROJEKT REZOLUCJI

17.7.2008

w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0545/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożył Neil Parish
w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności

Procedura : 2008/2598(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0373/2008

B6‑0373/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klonowania zwierząt w celu produkcji żywności

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że protokół w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt wymaga od Komisji i państw członkowskich pełnego uwzględniania wymogów związanych z dobrostanem zwierząt przy określaniu i wdrażaniu polityki rolnej oraz polityki badań naukowych,

B.  mając na uwadze, że procesy klonowania charakteryzują się wysoką śmiertelnością transferowanych zarodków i klonowanych zwierząt – wiele sklonowanych zwierząt umiera na wczesnym etapie życia z przyczyn takich jak niewydolność układu krążenia, niedobory odpornościowe, niewydolność wątroby, problemy oddechowe oraz nieprawidłowe funkcjonowanie nerek i układu mięśniowo-szkieletowego,

C.  mając na uwadze, że poziom śmiertelności i zachorowań wśród klonów jest wyższy niż u zwierząt urodzonych w wyniku rozmnażania płciowego, a poronienia i zaburzenia w zaawansowanym stadium ciąży mogą mieć wpływ na dobrostan matek zastępczych (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2008),

D.  mając na uwadze, że ze względu na obecne rozmiary cierpienia i problemów zdrowotnych matek zastępczych i zwierząt klonowanych Europejska Grupa ds. Etyki ma wątpliwości, czy klonowanie zwierząt w celach żywnościowych jest etycznie uzasadnione, i nie znajduje przekonujących argumentów uzasadniających produkcję żywności z klonów i ich potomstwa,

E.  mając na uwadze, że zgodnie z dyrektywą Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącą ochrony zwierząt hodowlanych[1] „naturalna i sztuczna hodowla lub procedury dotyczące hodowli, które powodują lub mogą spowodować cierpienie lub zranienie danych zwierząt, nie mogą być praktykowane” (załącznik, pkt 20),

F.  mając na uwadze, że skutkiem klonowania byłoby znaczne zmniejszenie różnorodności genetycznej w populacjach zwierząt gospodarskich, przez co wzrosłaby możliwość dziesiątkowania całych stad przez choroby, na które są one podatne,

G.  mając na uwadze, że w lipcu spodziewana jest publikacja opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat wpływu klonowania zwierząt na bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz środowisko naturalne,

H.  mając na uwadze, że zasadniczym celem klonowania jest tworzenie wielu kopii zwierząt o szybkim tempie wzrostu lub o wysokiej wydajności, zaś już tradycyjna hodowla selektywna doprowadziła do schorzeń kończyn i do nieprawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego u szybko rosnących świń, a także do kulawizn, do zapaleń wymion i do przedwczesnego uboju w przypadku wysokowydajnego bydła; mając na uwadze, że klonowanie najszybciej rosnących i najbardziej wydajnych zwierząt spowoduje jeszcze większe problemy związane ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt,

I.  mając na uwadze, że konsekwencje klonowania zwierząt w celu produkcji żywności nie zostały odpowiednio zbadane, a poza tym stanowi ono poważne zagrożenie dla wizerunku i istoty europejskiego modelu rolnictwa, który opiera się na jakości produkcji, na przyjaznych dla środowiska zasadach i na przestrzeganiu rygorystycznych warunków dobrostanu zwierząt,

1.  wzywa Komisję do przedłożenia wniosków zakazujących: (i) klonowania zwierząt w celu produkcji żywności, (ii) hodowli klonowanych zwierząt lub ich potomstwa, (iii) wprowadzania na rynek produktów mięsnych lub mlecznych pochodzących z klonowanych zwierząt lub ich potomstwa oraz (iv) importu klonowanych zwierząt, ich potomstwa i nasienia, importu zarodków klonowanych zwierząt lub ich potomstwa oraz importu produktów mięsnych i mlecznych pochodzących z klonowanych zwierząt lub ich potomstwa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.