Förslag till resolution - B6-0373/2008Förslag till resolution
B6-0373/2008

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  17.7.2008

  till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0545/2008
  i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
  från Neil Parish
  för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  om kloning av djur i livsmedelssyfte

  Förfarande : 2008/2598(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0373/2008
  Ingivna texter :
  B6-0373/2008
  Antagna texter :

  B6‑0373/2008

  Europaparlamentets resolution om kloning av djur i livsmedelssyfte

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Enligt protokollet om djurskydd och djurens välfärd är gemenskapen och medlemsstaterna skyldiga att fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av jordbruks- och forskningspolitik.

  B.  Få inplanterade embryon överlever kloningsprocessen, och överlevnadsnivån är låg även bland klonade djur. Många klonade djur dör tidigt till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, immunbrist, leversvikt, problem med andningsvägarna samt njuranomalier och muskuloskeletala anomalier.

  C.  Mortaliteten och morbiditeten bland kloner är högre än bland djur som kommit till via sexuell befruktning, och det är troligt att missfall och missbildningar sent i dräktigheten påverkar surrugatmödrarnas välmående (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, 2008).

  D.  På grund av det lidande och de hälsoproblem som surrogatmoderdjur och djurkloner i dagsläget utsätts för ifrågasätter Europeiska gruppen för etik huruvida det är etiskt berättigat att klona djur i livsmedelssyfte, och anser inte att det finns några övertygande argument som rättfärdigar livsmedelsproduktion från kloner och deras avkomma.

  E.  I rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur[1] fastställs det att ”naturliga eller konstgjorda avelsförfaranden som orsakar eller kan orsaka lidande eller skada för något av de berörda djuren” inte får tillämpas (punkt 20 i bilagan).

  F.  Kloning skulle leda till en betydande minskning av den genetiska mångfalden inom besättningarna, vilket skulle öka riskerna för att hela besättningar decimerades av sjukdomar som de är särskilt känsliga för.

  G.  I juli förväntas Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet offentliggöra ett vetenskapligt yttrande över de konsekvenser som kloning av djur får för livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välfärd samt miljön.

  H.  Det främsta syftet med kloning är att ta fram flera kopior av djur som växer snabbt eller ger hög avkastning, men även den traditionella selektiva aveln har redan förorsakat benfel samt hjärt- och kärlsjukdomar hos snabbt växande grisar, liksom lamhet och mastit hos boskap som ger hög avkastning eller för tidig slakt av sådan boskap. Kloning av de djur som växer snabbast och ger högst avkastning kommer att medföra allt fler hälso- och välfärdsproblem.

  I.  Konsekvenserna av djurkloning i livsmedelssyfte har inte undersökts tillräckligt, och dessutom utgör kloningen ett allvarligt hot mot den europeiska jordbruksmodellens image och innehåll, som grundas på produktkvalitet, miljövänliga principer och efterlevnad av stränga villkor för djurens välfärd.

  1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att förbjuda (i) djurkloning i livsmedelssyfte, (ii) avel av klonade djur eller deras avkomma, (iii) utsläpp på marknaden av kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur eller deras avkomma och (iv) import av klonade djur, deras avkomma, sädesvätska och embryon av klonade djur eller deras avkomma samt kött eller mejeriprodukter som härrör från klonade djur eller deras avkomma.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.