Forslag til beslutning - B6-0374/2008Forslag til beslutning
B6-0374/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

17.7.2008

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0456/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Klaus-Heiner Lehne
for Retsudvalget
om den fælles referenceramme for europæisk aftaleret

Procedure : 2008/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0374/2008
Indgivne tekster :
B6-0374/2008
Vedtagne tekster :

B6‑0374/2008

Europa-Parlamentets beslutning om den fælles referenceramme for europæisk aftaleret

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2007 om europæisk aftaleret[1]

-  der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om europæiske aftaleret[2],

-  der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem[3],

-  der henviser til sine tidligere beslutninger af 26. maj 1989[4], 6. maj 1994[5], 15. november 2001[6] og 2. september 2003[7],

-  der henviser til Kommissionens rapport af 25. juli 2007 med titlen "Anden statusrapport om den fælles referenceramme" (KOM(2007)0447),

-  der henviser til konklusionerne fra RIA-Rådet den 18. april 2008,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til det akademiske udkast til en fælles referenceramme[8] , der blev forelagt Kommissionen ved udgangen af 2007,

B.  der henviser til, at udkastet til en fælles referenceramme i øjeblikket er ved at blive evalueret af at netværk, der består af flere akademiske grupper, herunder "'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise" og "Société de législation comparée", der allerede har offentliggjort "Principes contractuels communs" (fælles aftaleretlige principper) og "Terminologie contractuelle commune" (fælles aftaleretlig terminologi)[9],

C.  der henviser til, at Kommissionen har indledt en intern udvælgelsesproces med henblik på at udpege, hvilke dele af udkastet til en fælles referenceramme, der skal integreres i et fremtidigt dokument, dvs. Kommissionens hvidbog om en fælles referenceramme,

D.  der henviser til, at udkastet til en fælles referenceramme udelukkende er et akademisk dokument, og at udvælgelsen af hvilke dele af udkastet til en fælles referenceramme, der skal integreres i det fremtidige kommissionsdokument er meget politisk;

1.  glæder sig over fremlæggelsen af udkastet til en fælles referenceramme og imødeser, at det endelig akademiske udkast til en fælles referenceramme bliver fremsendt til Kommissionen inden udgangen af december 2008,

2.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en præcis og transparent plan for, hvorledes den udvælgelsesproces, der vil føre til kommissionsdokumentet, vil blive organiseret og koordineret, navnlig med hensyn til alle de generaldirektorater, der er involveret;

3.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at udkastet til en fælles referenceramme bliver tilgængeligt på flest mulige af de relevante sprog med henblik på at sikre, at det er tilgængeligt for alle berørte parter;

4.  opfordrer Kommissionen til at overveje at henvise projektet til Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed med fuld inddragelse af alle andre relevante generaldirektorater, eftersom den fælles referenceramme går langt ud over forbrugeraftaleret, samt at stille de nødvendige materialer og menneskelige ressourcer til rådighed;

5.  påpeger, at kommissionsdokumentet vil være grundlaget for de europæiske institutioners og alle berørte aktørers beslutning om den fælles referencerammes fremtidige formål, indhold og retsvirkning, hvilket spænder fra en ikke-bindende retsakt til grundlagt for et fakultativt instrument inden for europæisk aftaleret;

6.  finder, at uanset hvorledes den fælles referenceramme ser ud i fremtiden, skal der vedtages foranstaltninger, der sikrer, at den regelmæssigt ajourføres, således at den afspejler ændringer og nationale udviklinger inden for aftaleretten;

7.  påpeger, at Kommissionen ved afgørelser vedrørende indholdet af den fælles referenceramme bør tage hensyn til Rådets udtalelse for nylig, hvorefter den fælles referenceramme bør være "et redskab til bedre lovgivning", der udgør "et sæt ikke-bindende retningslinjer, som lovgiverne anvender på fællesskabsplan";

8.  foreslår, at såfremt dette er tilfældet, bør den fælles referenceramme være så bred som mulig, og at der ikke er grund til at udelukke noget indhold eller materiale på dette stadium;

9.  understreger endnu en gang, at der bør tages hensyn til resultatet af de nylige workshops om den fælles referenceramme i enhver udvælgelsesproces;

10.  foreslår, at såfremt den fælles referenceramme anvendes som et ikke-bindende redskab til bedre lovgivning, bør de relevante dele af den fælles referenceramme tilføjes som bilag til fremtidige lovgivningsforslag eller meddelelser fra Kommissionen vedrørende aftaleret, for at sikre at fællesskabslovgiveren tager disse i betragtning;

11.  påpeger, at når Kommissionen træffer afgørelse vedrørende indholdet af den fælles referenceramme, bør den tage hensyn til, at den fælles referenceramme kan være meget mere end blot et redskab til bedre lovgivning og kan føre til et fakultativt instrument;

12.  foreslår, at såfremt den fælles referencerammes fremtidige form sandsynligvis bliver et fakultativt instrument, bør den begrænses til de områder, hvor fællesskabslovgiveren har været aktiv eller sandsynligvis vil være aktiv i den nærmeste fremtid, eller som er tæt knyttet til aftaleret; foreslår, at ethvert fakultativt instrument bør være baseret på udkastet til en fælles referenceramme muligvis med undtagelse af kapitel 3-6, del C, i bog IV om særlige aftaler og de rettigheder og pligter, der udspringer heraf (Specific contracts and the rights and obligations arising from them), bog V om velgørenhedstjenester (Benevolent intervention in another's affairs) og bog X om investeringsfonde (trusts); finder, at det i alle tilfælde bør det sikres, at den overordnede sammenhæng i det fakultative instrument ikke bringes i fare ved udvælgelsesprocessen;

13.  insisterer på, at Parlamentet fuldt ud bør høres og inddrages i enhver udvælgelsesproces, der fører til Kommissionens fremtidige dokument om den fælles referenceramme;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.