Päätöslauselmaesitys - B6-0374/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0374/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

17.7.2008

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0456/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne
oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta
yhteisestä viitekehyksestä Euroopan sopimusoikeudelle

Menettely : 2008/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0374/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0374/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0374/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisestä viitekehyksestä Euroopan sopimusoikeudelle

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta[1],

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sopimusoikeudesta[2],

–  ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman "Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet[3],

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 1989[4], 6. toukokuuta 1994[5], 15. marraskuuta 2001[6] ja 2. syyskuuta 2003[7] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission 25. heinäkuuta 2007 antaman toisen yhteisen viitekehyksen edistymistä käsittelevän kertomuksen (KOM(2007)0447),

–  ottaa huomioon oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 18. huhtikuuta 2008 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tutkijoiden luonnos yhteiseksi viitekehykseksi[8] toimitettiin komissiolle vuoden 2007 lopussa,

B.  ottaa huomioon, että luonnosta yhteiseksi viitekehykseksi arvioi parhaillaan verkosto, joka koostuu useista tutkijaryhmistä, mukaan lukien "Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise" ja "Société de législation comparée", jotka ovat jo julkaisseet teokset "Principes contractuels communs" ja "Terminologie contractuelle commune"[9],

C.  ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt sisäisen valintaprosessin, jonka tarkoituksena on määrittää, mitkä osat luonnoksesta yhteiseksi viitekehykseksi sisällytetään tulevaan asiakirjaan eli komission valkoiseen kirjaan yhteisestä viitekehyksestä,

D.  ottaa huomioon, että luonnos yhteiseksi viitekehykseksi on puhtaasti tieteellinen asiakirja ja sen osien mahdollinen valinta osaksi tulevaa komission asiakirjaa on erittäin poliittinen prosessi,

1.  pitää myönteisenä yhteistä viitekehystä koskevan luonnoksen esittämistä ja odottaa, että lopullinen tutkijoiden luonnos toimitetaan komissiolle joulukuun 2008 loppuun mennessä;

2.  kehottaa komissiota esittämään tarkan ja avoimen suunnitelman siitä, miten valintaprosessi komission asiakirjaa varten järjestetään ja koordinoidaan, ja eritoten siitä, mitkä pääosastot osallistuvat siihen;

3.  kehottaa komissiota varmistamaan, että luonnos yhteiseksi viitekehykseksi on saatavilla mahdollisimman monella tarvittavalla kielellä, jotta varmistetaan, että se on kaikkien asianomaisten sidosryhmien käytettävissä;

4.  kehottaa komissiota harkitsemaan hankkeen antamista oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevälle pääosastolle, siten että kaikki muut asianosaiset pääosastot osallistuvat siihen täysimääräisesti, sillä yhteinen viitekehys kattaa muutakin kuin kuluttajien sopimusoikeuden, ja kehottaa komissiota antamaan käyttöön tarvittavat aineelliset ja henkilöstöresurssit;

5.  toteaa, että komission asiakirja tulee olemaan pohjana unionin toimielinten ja kaikkien asianosaisten sidosryhmien yhteisen viitekehyksen tulevaa tarkoitusta, sen sisältöä ja oikeudellista vaikutusta koskevalle päätökselle ja että se voi vaihdella ei-sitovasta lainsäädäntövälineestä Euroopan sopimusoikeuden vaihtoehtoisen välineen perustamiseen;

6.  katsoo, että yhteisen viitekehyksen tulevasta muodosta riippumatta on otettava käyttöön toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sitä ajantasaistetaan säännöllisesti sopimusoikeuden muutosten ja jäsenvaltioiden kehityksen huomioon ottamiseksi;

7.  huomauttaa, että päättäessään yhteisen viitekehyksen sisällöstä komission olisi pidettävä mielessä neuvoston äskettäinen lausunto, jonka mukaan yhteisen viitekehyksen olisi oltava väline parempaa lainsäädäntää varten ja koostuttava joukosta ei-sitovia suuntaviivoja, joita käytetään yhteisön tasolla;

8.  esittää, että tässä tapauksessa yhteisen viitekehyksen olisi oltava mahdollisimman laaja eikä tässä vaiheessa ehkä ole tarvetta jättää sen ulkopuolelle mitään materiaalia tai sisältöä;

9.  korostaa jälleen kerran, että viimeaikaisten yhteistä viitekehystä käsitelleiden työkokousten tulokset olisi otettava huomioon valintaprosesseissa;

10.  ehdottaa, että jos yhteistä viitekehystä käytetään ei-sitovana lainsäädäntövälineenä, sen keskeiset osat sisällytetään sopimusoikeutta koskeviin komission tuleviin lainsäädäntöehdotuksiin tai tiedonantoihin, jotta varmistetaan, että yhteisön lainsäätäjä ottaa viitekehyksen huomioon;

11.  huomauttaa, että tehdessään päätöstä yhteisen viitekehyksen sisällöstä komission olisi pidettävä mielessä, että viitekehys voi olla enemmän kuin pelkkä lainsäädäntöväline ja johtaa vaihtoehtoiseen välineeseen;

12.  esittää, että jos yhteisen viitekehyksen tuleva muoto on todennäköisesti vaihtoehtoinen väline, sen olisi rajoituttava niille aloille, joilla yhteisön lainsäätäjä on ollut aktiivinen tai todennäköisesti on aktiivinen lähitulevaisuudessa taikka jotka liittyvät läheisesti sopimusoikeuteen; ehdottaa, että vaihtoehtoisen välineen olisi perustuttava luonnokseen yhteiseksi viitekehykseksi, josta mahdollisesti jätetään ulkopuolelle teoksen IV (Specific contracts and the rights and obligations arising from them) C osan 3–6 kappaleet, teos V (Benevolent intervention in another's affairs) ja teos X (Trusts); katsoo, että kaikissa vaiheissa olisi pyrittävä varmistamaan, että vaihtoehtoisen välineen johdonmukaisuutta ei vaaranneta valintaprosessilla;

13.  vaatii, että parlamenttia olisi kuultava ja sen olisi osallistuttava täysimääräisesti kaikkiin valintaprosesseihin, jotka liittyvät komission tulevaan asiakirjaan yhteisestä viitekehyksestä;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.