Предложение за резолюция - B6-0376/2008Предложение за резолюция
B6-0376/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

27.8.2008

за приключване на дебата относно становищата на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Joseph Daul, Philip Bushill-Matthews
от името на групата PPE-DE
относно социалния пакет

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0376/2008
Внесени текстове :
B6-0376/2008
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0376

Резолюция на Европейския парламент относно социалния пакет

Европейският парламент,

–  като взе предвид представянето на Комисията и на Съвета относно социалната програма,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно широко разпространеното признание, с цел да се постигне обновената Лисабонска за растеж и заетост, е необходимо европейският социален модел да бъде модернизиран и развит;

Б.  като има предвид, че глобалната кредитна криза поставя много европейски предприятия под натиск, включително за възможно намаляване на работните места и необходимост от реструктуриране;

В.  като има предвид, че особено през такива периоди на сътресения е важно да съществуват подходящи равнища на защита на заетостта, така че обществото като цяло да разполага с по-подходящи средства и по-силна мотивация за справяне с предизвикателствата на промяната;

1.  приветства предложението на Комисията за нов социален пакет, с който се прави опит да бъде даден отговор на важни проблеми, включително демографските промени, глобализацията и борбата с бедността;

2.  изразява съгласие относно необходимостта да бъдат установени общи принципи за по-активно включване на гражданите, които понастоящем са изключени от пазара на труда; призовава държавите-членки да активизират борбата срещу бедността и да вземат предвид успехите, постигнати от останалите държави-членки;

3.  приветства намерението на Комисията да насърчава социалния диалог, тъй като партньорството, основаващо се на доверието в рамките на предприятието, е ключов елемент за успеха на пазара;

4.  счита обаче, че в предложенията може да се наблегне повече на това, как възрастните хора могат да бъдат интегрирани по-добре на пазара на труда, как може да се подобри образованието и обучението на младите хора и как хората да възприемат глобализацията повече като възможност, отколкото като заплаха;

5.  счита, че е наложително да се постигне подобрение във връзка с необходимостта от по-голяма географска и професионална мобилност;

6.  посочва, че все още продължават да съществуват различия между мъжете и жените по отношение на качеството на работните места и равенството в заплащането на труда; очаква по-конкретни мерки за равно третиране при наемане на работа с цел да се насърчава по-доброто равновесие между личния и професионалния живот както за жените, така и за мъжете;

7.  счита, че съгласно принципа на субсидиарност, някои от въпросите, с които се занимава Комисията, попадат до известна степен в полето на отговорност на държавите-членки;

8.  припомня на Комисията споразумението, че за всяко ново предложение следва да има пълна и независима оценка на въздействието;

9.  отбелязва, че макар да има голям брой чувствителни досиета, които трябва да бъдат разгледани от Парламента, напоследък Съветът успя да постигне значителен напредък в дух на компромис въпреки различията в мненията; ангажира се принципно да се стреми към равностоен консенсус в рамките на Парламента, така че ЕС да осъществява по-бърз и сигурен напредък;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.