Návrh usnesení - B6-0376/2008Návrh usnesení
B6-0376/2008

NÁVRH USNESENÍ,

27. 8. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Joseph Daul a Philip Bushill-Matthews
za skupinu PPE-DE,
o sociálním balíčku

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0376/2008
Předložené texty :
B6-0376/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

B6-0376/2008

Usnesení Evropského parlamentu o sociálním balíčku

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady o Sociální agendě,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pro splnění cílů obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost je široce přijímán názor, že evropský sociální model musí být modernizován a rozvíjen,

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku globální krize úvěrového trhu se dostává mnoho evropských společností pod tlak, který mj. znamená možné snížení počtu pracovních míst a nutnost restrukturalizace,

C.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby zejména během takových období otřesů existovala přiměřená úroveň ochrany zaměstnanosti, aby společnost jako celek mohla být lépe připravena a motivována vyrovnat se s výzvou, kterou představují změny,

1.  vítá návrh nového sociálního balíčku, který předložila Komise a který se snaží řešit důležité problémy včetně demografických změn, globalizace a boje proti chudobě;

2.  souhlasí s tím, že jsou zapotřebí společné zásady pro aktivnější začlenění občanů, kteří jsou v současné době vyloučeni z trhu práce; vyzývá členské státy, aby důrazněji bojovaly proti chudobě a aby zohlednily úspěchy dosažené jinými členskými státy;

3.  vítá záměr Komise podpořit sociální dialog, jelikož partnerství s podniky založené na důvěře je klíčovým prvkem úspěchu na trhu;

4.  domnívá se však, že by návrhy mohly být více propracovány, pokud jde o to, jak lépe začlenit starší osoby na trh práce, jak zlepšit vzdělání a odbornou přípravu mladých lidí a jak lidi přimět, aby nahlíželi na globalizaci spíše jako na příležitost a ne jako na hrozbu;

5.  považuje za naléhavé řešit nezbytnost větší geografické a profesní mobility;

6.  poukazuje na to, že stále přetrvávají rozdíly mezi muži a ženami z hlediska kvality pracovních míst a rovnosti v odměňování; očekává konkrétnější opatření pro zajištění rovného zacházení v zaměstnání, aby se dosáhlo lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem jak u žen, tak u mužů;

7.  domnívá se, že za některé otázky, jimiž se zabývá Komise, odpovídají do jisté míry členské státy v souladu se zásadou subsidiarity;

8.  připomíná Komisi dohodu, podle níž by všechny nové návrhy měly projít důkladným a nezávislým posouzením dopadu;

9.  konstatuje, že zatímco existuje řada citlivých témat, která musí Parlament řešit, Rada přes názorové rozdíly nedávno dokázala učinit pozoruhodný pokrok v zájmu dosažení kompromisu; ručí za svůj v zásadě vyjádřený závazek, že se bude snažit o dosažení analogického konsensu v rámci Parlamentu, aby se EU mohla pohnout rychleji a jistěji kupředu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.