Forslag til beslutning - B6-0376/2008Forslag til beslutning
B6-0376/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

27.8.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Joseph Daul og Philip Bushill-Matthews
for PPE-DE-Gruppen
om den sociale velfærdspakke

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0376/2008
Indgivne tekster :
B6-0376/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0376/2008

Europa-Parlamentets beslutning om den sociale velfærdspakke

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens og Rådets redegørelser om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at det nu i vid udstrækning accepteres, at der er behov for en modernisering og videreudvikling af den europæiske sociale model, hvis den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse skal opfyldes,

B.  der henviser til, at den globale kreditstramning sætter mange europæiske virksomheder under pres og medfører bl.a. nedskæring i antallet af arbejdspladser og behov for omstrukturering,

C.  der henviser til, at det navnlig i sådanne perioder med omvæltning er vigtigt, at der findes passende former for jobbeskyttelse, således at samfundet som helhed kan blive bedre rustet og motiveret til at tage de udfordringer op, som de ændrede forhold medfører,

1.  glæder sig over Kommissionens forslag om en ny social velfærdspakke, som forsøger at løse vigtige spørgsmål, herunder demografiske forandringer, globalisering og fattigdomsbekæmpelse;

2.  er enig i, at der er behov for fælles principper for en mere aktiv inddragelse af borgere, som i øjeblikket er udelukket fra arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at styrke bekæmpelsen af fattigdom og tage vellykkede resultater, som andre medlemsstater har opnået, i betragtning;

3.  glæder sig over Kommissionens hensigt om at fremme den sociale dialog, da et partnerskab med virksomhederne, som bygger på tillid, er væsentligt for markedssucces;

4.  mener dog, at der kan fremsættes flere forslag om, hvordan ældre mennesker kan integreres bedre på arbejdsmarkedet, hvordan almen og erhvervsrettet uddannelse for unge kan forbedres, samt hvordan globaliseringen mere kan betragtes som en mulighed og mindre som en trussel;

5.  er af den opfattelse, at det er absolut nødvendigt med større geografisk og erhvervsmæssig mobilitet;

6.  understreger, at kvinder og mænd stadig behandles forskelligt, når det drejer sig om jobkvalitet og ligeløn; forventer mere konkrete foranstaltninger om ligebehandling på arbejdsmarkedet for at give både kvinder og mænd bedre muligheder for at forene arbejdsliv og privatliv;

7.  mener, at nogle af de emner, som dækkes af Kommissionen, til en vis grad henhører under medlemsstaternes ansvarsområde, i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

8.  minder Kommissionen om aftalen om, at der bør foretages grundige og uafhængige konsekvensanalyser af alle nye forslag;

9.  noterer sig, at Rådet for nylig har gjort betydelige fremskridt for at opnå et kompromis til trods for forskellige opfattelser, mens der er en række følsomme spørgsmål, som Parlamentet skal løse; forpligter sig i princippet til at finde frem til en tilsvarende konsensus i Parlamentet, således at EU kan fortsætte med højere hastighed og større vished;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.