Päätöslauselmaesitys - B6-0376/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0376/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

27.8.2008

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Joseph Daul ja Philip Bushill-Matthews
PPE-DE-ryhmän puolesta
sosiaalipaketista

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0376/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0376/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0376/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma sosiaalipaketista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ja neuvoston esittelemän sosiaalisen toimintaohjelman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että on päästy laajaan yhteisymmärrykseen siitä, että Euroopan sosiaalista mallia on kehitettävä ja uudistettava, mikäli halutaan saavuttaa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteet,

B.  katsoo, että maailmanlaajuinen luottokriisi aiheuttaa monille eurooppalaisille yrityksille paineita, jotka voivat johtaa muun muassa työpaikkojen vähentämiseen ja rakenneuudistuksiin,

C.  katsoo, että varsinkin tällaisten mullistusten keskellä on tärkeää huolehtia työpaikkojen säilyttämisestä niin että koko yhteiskunnalla on paremmat valmiudet ja edellytykset selvitä muutosten tuomista haasteista,

1.  pitää myönteisenä komission ehdotusta uudesta sosiaalipaketista, jossa pyritään puuttumaan tärkeisiin aiheisiin, kuten väestörakenteen muutokseen, globalisaatioon ja köyhyyden torjuntaan;

2.  yhtyy näkemykseen, että tarvitaan yhteisiä periaatteita työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kansalaisten aktiivisen osallisuuden aikaansaamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan köyhyyden torjuntaa ja ottamaan huomioon muiden jäsenvaltioiden saavutukset;

3.  pitää myönteisenä komission aikomusta edistää sosiaalista vuoropuhelua, koska luottamukseen perustuva kumppanuus yrityksissä on markkinoilla menestymisen avaintekijä;

4.  katsoo kuitenkin, että voitaisiin tehdä painokkaampia ehdotuksia siitä, miten ikääntyvät henkilöt saadaan integroitua paremmin työmarkkinoille, miten nuorison koulutusta voidaan parantaa ja miten globalisaatiosta saadaan ihmisten mielissä enemmän mahdollisuus kuin uhka;

5.  pitää välttämättömänä maantieteellisen ja ammatillisen liikkuvuuden pikaista lisäämistä;

6.  toteaa, että miesten ja naisten palkoissa ja työpaikkojen laadussa on edelleen eroja; odottaa konkreettisempia toimenpiteitä työelämän yhtäläisen kohtelun aikaansaamiseksi, jotta voidaan edistää niin naisten kuin miesten työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamista;

7.  katsoo, että osa komission käsittelemistä asioista kuuluu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jossain määrin jäsenvaltioiden toimivaltaan;

8.  muistuttaa komissiota sopimuksesta, jonka mukaan kaikkien uusien ehdotusten vaikutukset olisi arvioitava riippumattomasti ja perinpohjaisesti;

9.  toteaa, että parlamentilla on vielä käsiteltävänä useita arkaluontoisia asioita ja että neuvosto on näkemyseroista huolimatta edistynyt viime aikoina huomattavasti kompromissihengessä; sitoutuu periaatteessa pyrkimään vastaavanlaiseen konsensushenkeen parlamentissa, jotta EU voi edetä nopeammin ja varmemmin;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.