Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0376/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0376/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

27.8.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Joseph Daul ir Philip Bushill-Matthews
PPE-DE frakcijos vardu
dėl socialinių priemonių rinkinio

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0376/2008
Pateikti tekstai :
B6-0376/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

B6‑0376/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinių priemonių rinkinio

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Tarybos pranešimą dėl socialinės darbotvarkės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu plačiai pripažįstama, kad siekiant atnaujintos Lisabonos strategijos, skirtos ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti, tikslų, Europos socialinis modelis turi būti modernizuojamas ir plėtojamas,

B.  kadangi dėl pasaulinės kreditų krizės daugelis Europos įmonių patiria spaudimą, kuris verčia, be kitų priemonių, mažinti darbo vietas ir vykdyti pertvarką,

C.  kadangi svarbu užtikrinti atitinkamą užimtumo apsaugos lygį, ypač tokiais perversmų laikotarpiais, siekiant, kad visa visuomenė turėtų daugiau priemonių ir motyvacijos sėkmingai prisitaikyti prie pokyčių,

1.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujojo socialinių priemonių paketo, kuriuo siekiama spręsti svarbius klausimus, įskaitant klausimus dėl demografinių pokyčių, globalizacijos ir kovos su skurdu;

2.  pritaria tam, kad reikia sukurti bendrus aktyvesnės piliečių, kurie šiuo metu nedalyvauja darbo rinkoje, įtraukties principus; ragina valstybes nares imtis griežtesnių kovos su skurdu priemonių ir atsižvelgti į kitų valstybių narių sėkmės pavyzdžius;

3.  palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti socialinį dialogą, kadangi pasitikėjimu pagrįsta partnerystė įmonėse yra svarbus sėkmės rinkoje veiksnys;

4.  tačiau mano, kad pasiūlymuose galėtų būti daugiau nuostatų, numatančių, kaip geriau integruoti vyresnio amžiaus žmones į darbo rinką, kaip tobulinti jaunimo švietimo ir mokymo sistemą ir kaip globalizacija galėtų būti vertinama daugiau kaip galimybė, o ne kaip grėsmė;

5.  mano, kad reikia skubiai spręsti didesnio geografinio ir profesinio judumo poreikio klausimą;

6.  pažymi, kad vyrų ir moterų padėtis darbo vietų kokybės ir atlyginimų atžvilgiu vis dar skiriasi; tikisi, kad siekiant skatinti geresnę moterų ir vyrų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bus sukurta konkretesnių priemonių vienodoms sąlygoms užimtumo srityje užtikrinti;

7.  mano, kad kai kurios Komisijos įtrauktos temos pagal subsidiarumo principą iš dalies priklauso valstybių narių atsakomybės sričiai;

8.  primena Komisijai apie susitarimą atlikti išsamų ir nepriklausomą visų naujų pasiūlymų poveikio vertinimą;

9.  pažymi, kad, nors Parlamentas dar turi svarstyti keletą opių klausimų, Taryba pastaruoju metu padarė didelę pažangą siekdama kompromiso nepaisant skirtingų nuomonių; patvirtina savo įsipareigojimą iš esmės siekti lygiaverčio konsenso Parlamente, kad ES galėtų judėti į priekį sparčiau ir tvirčiau;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.