Návrh uznesenia - B6-0376/2008Návrh uznesenia
B6-0376/2008

NÁVRH UZNESENIA

27.8.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Joseph Daul a Philip Bushill-Matthews
v mene skupiny PPE-DE
o sociálnom balíku

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0376/2008
Predkladané texty :
B6-0376/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0376/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnom balíku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prezentáciu sociálnej agendy Komisiou a Radou,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnosti je rozšírený súhlas, že európsky sociálny model treba zmodernizovať a zdokonaliť v záujme splnenia cieľov oživenej lisabonskej stratégie rastu a pracovných miest,

B.  keďže celosvetové problémy s úvermi vytvárajú tlak na mnohé európskej podniky spojený, okrem iného, s možným znižovaním počtu pracovných miest a potrebou reštrukturalizácie,

C.  keďže je dôležité, aby najmä v takýchto rušných obdobiach existovala primeraná úroveň ochrany zamestnanosti, aby spoločnosť ako celok bola lepšie pripravená a motivovaná na zvládnutie problémov súvisiacich so zmenami,

1.  víta návrh Komisie na nový sociálny balík, ktorý sa snaží o riešenie dôležitých otázok vrátane demografických zmien, globalizácie a boja proti chudobe;

2.  súhlasí s tým, že treba vypracovať spoločné zásady na aktívnejšie začleňovanie občanov, ktorí sú v súčasnosti vylúčení z pracovného trhu; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili boj proti chudobe a zohľadňovali úspechy, ktoré dosiahli iné členské štáty;

3.  víta zámer Komisie na podporu sociálneho dialógu, pretože partnerstvo medzi podnikmi založené na dôvere je kľúčovým prvkom úspechu na trhu;

4.  domnieva sa však, že by sa mohli posilniť návrhy týkajúce sa lepšieho začleňovania starších ľudí do pracovného trhu, skvalitnenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí a chápania globalizácie skôr ako príležitosť, a nie ako hrozbu;

5.  domnieva sa, že treba naliehavo riešiť otázku väčšej zemepisnej a profesijnej mobility;

6.  poukazuje na to, že rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti kvality pracovných miest a rovnakého odmeňovania za prácu pretrvávajú; očakáva konkrétnejšie opatrenia na rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní s cieľom podporovať lepšiu vyváženosť medzi pracovným a rodinným životom tak pre ženy, ako aj pre mužov;

7.  domnieva sa, že niektoré problémy, ktorými sa Komisia zaoberá, spadajú do určitej miery do právomoci členských štátov v súlade so zásadou subsidiarity;

8.  pripomína Komisii dohodu, podľa ktorej by sa mali vypracovať podrobné a nezávislé hodnotenia vplyvov všetkých nových návrhov;

9.  konštatuje, že Parlament sa bude zaoberať viacerými citlivými dokumentmi, ale Rada nedávno dosiahla značný pokrok v duchu kompromisu napriek rozdielnym názorom; v podstate sa zaväzuje, že sa bude usilovať o rovnaký konsenzus v rámci Parlamentu, aby EÚ mohla rýchlejšie a istejšie postupovať vpred;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.