Postup : 2008/2621(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0377/2008

Předložené texty :

B6-0377/2008

Rozpravy :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0406

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 100kWORD 47k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0377/2008
27. 8. 2008
PE410.779
 
B6‑0377/2008
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert
za skupinu Verts/ALE
o rozvojových cílech tisíciletí a mateřské úmrtnosti

Usnesení Evropského parlamentu o rozvojových cílech tisíciletí a mateřské úmrtnosti 
B6‑0377/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí, jež byly přijaty na summitu tisíciletí OSN v září roku 2000,

–  s ohledem na mezinárodní konferenci OSN o populaci a rozvoji (ICPD), která se konala v září roku 1994 v Káhiře, na akční program přijatý v Káhiře a na následné závěrečné dokumenty přijaté na zvláštním zasedání OSN Káhira+5 o dalších opatřeních k provedení akčního programu přijatého v roce 1999,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 3. září 1981,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že rozvojovým cílem tisíciletí týkajícím se zdraví matek je snížit do roku 2015 mateřskou úmrtnost o tři čtvrtiny,

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli většině mateřských úmrtí lze předejít, přesto více než půl milionu žen nadále každým rokem umírá na komplikace v těhotenství a při porodu, a to zejména v subsaharské Africe,

C.  vzhledem k tomu, že komplikace spojené s mateřstvím jsou hlavní příčinou smrti mladých děvčat žijících v rozvojových zemích,

D.  vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost a nemocnost představuje naléhavý celosvětový problém, neboť každý rok zemře přibližně 536 000 matek a na každé úmrtí připadá nejméně 30 žen s vážnými komplikacemi, od chronických infekcí až po zranění vedoucí ke zdravotnímu postižení, jako je porodní píštěl, kterým by mohlo být lehce zabráněno, pokud by byla k dispozici základní a pohotovostní porodnická péče a služby reprodukčního zdraví,

E.  vzhledem k tomu, že mateřskou úmrtnost nadále zvyšují virus HIV, ozbrojené konflikty a zhoršování zdravotnických systémů,

F.  vzhledem k tomu, že pohlavní a reprodukční zdraví a práva tak, jak jsou vymezená v akčním programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, jsou klíčovými body při plnění rozvojových cílů tisíciletí, zejména těch, jež se týkají zdraví matek a dětí a prevence HIV,

G.  vzhledem k tomu, že na mateřské úmrtnosti má podíl neuznávání práv žen, špatný přístup k informacím, předčasné sňatky, nízká politická priorita a nedostatečné zdroje vyčleněné na zdraví matek,

H.  vzhledem k tomu, že místo zvýšení finanční podpory je nyní celková dotace na plánované rodičovství mnohem nižší než v roce 1994, z 723 milionů USD v roce 1995 klesla na 442 milionů USD v roce 2004 v absolutních hodnotách dolaru,

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že mateřská úmrtnost (rozvojový cíl tisíciletí č. 5) je nyní nejdále od splnění příslušného cíle a rozvojové země, především Afrika, nejsou na cestě k jeho splnění,

2.  bere na vědomí, že k lepšímu plnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 kromě vzdělávání výrazně přispívá také posilování pravomocí žen, které je zásadním ukazatelem celkového pokroku rozvoje;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby před zasedáním OSN na vysoké úrovni, kde se budou projednávat rozvojové cíle tisíciletí, učinila prioritou opatření, která povedou ke splnění rozvojového cíle tisíciletí č. 5 týkajícího se zlepšení zdraví matek;

4.  vyzývá Radu a Komisi, aby zesílily své úsilí v boji za předcházení mateřské úmrtnosti a nemocnosti tím, že budou rozvíjet, provádět a pravidelně hodnotit „plány činnosti“ a akční plány pro snížení celosvětového problému mateřské úmrtnosti a nemocnosti, a aby přijaly systematický přístup založený na rovnosti a uznaných lidských právech, který bude vhodně podpořen a usnadněn silnými institucionálními mechanismy a finanční pomocí;

5.  vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily opatření týkající se zdravotních služeb pro matky v rámci primární zdravotní péče, jež budou založena na přijímání informovaných rozhodnutí, vzdělávání v oblasti bezpečného mateřství, odborné a účinné péči o těhotné, programech o výživě matek, vhodné porodní asistenci, která omezí četné porody císařským řezem a poskytne první pomoc při porodních komplikacích, poradenských službách pro případy komplikací v těhotenství, při porodu a potratu a poporodní péči a plánovaném rodičovství;

6.  vyzývá Radu a Komisi, aby podporovala přístup všech žen k informacím o pohlavním a reprodukčním zdraví a k příslušné zdravotní péči;

7.  vyzývá Radu a Komisi, aby stanovily ukazatele a kritéria pro snížení mateřské úmrtnosti (včetně dotací z veřejné rozvojové pomoci) a aby zavedly mechanismy dohledu a odpovědnosti, jež by umožnily další zlepšování stávajících politik a programů;

8.  vyzývá Radu a Komisi, aby zaručily, že služby reprodukční zdravotní péče budou dostupné a kvalitní, a aby politikám a programům, které se týkají mateřské úmrtnosti, věnovaly maximální dostupné zdroje;

9.  vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily možnost provádění umělého přerušení těhotenství, které bude dostupné a bezpečné, v maximálním rozsahu slučitelném s místními zákony, a k tomuto účelu vyškolily a vybavily zdravotní personál, který zaručí komplexní a bezpečné umělé přerušení těhotenství;

10.  vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly programy a politiky zaměřené na základní faktory zdraví, jež jsou klíčové pro předcházení mateřské úmrtnosti, např. účast na rozhodovacích postupech týkajících se zdraví, informace o pohlavním a reprodukčním zdraví, gramotnost, výživa, nediskriminace a rovnost mužů a žen;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí