Resolutsiooni ettepanek - B6-0377/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0377/2008

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  27.8.2008

  nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
  vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
  Esitaja(d): Margrete Auken ja Marie-Hélène Aubert
  fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Aastatuhande arengueesmärgid ja emade suremus sünnituse tagajärjel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0377/2008

  Menetlus : 2008/2621(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B6-0377/2008
  Esitatud tekstid :
  B6-0377/2008
  Vastuvõetud tekstid :

  B6‑0377/2008

  Euroopa Parlamendi resolutsioon aastatuhande arengueesmärkide ja emade suremuse kohta sünnituse tagajärjel

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse 2000. aasta septembri ÜRO millenniumi tippkohtumisel vastu võetud aastatuhande arengueesmärke;

  –  võttes arvesse 1994. aasta septembris Kairos toimunud ÜRO rahvusvahelist rahvastiku ja arengu konverentsi (ICPD), Kairos vastu võetud tegevuskava ja sellele järgnenud lõppdokumente, mis võeti vastu ÜRO Kairo+5 erakorralisel istungjärgul, et rakendada 1999. aastal vastu võetud tegevuskava;

  –  võttes arvesse 3. septembri 1981. aasta ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

  A.  arvestades, et aastatuhande arengueesmärk emade tervise parandamise osas on vähendada emade suremust sünnituse tagajärjel kolme neljandiku võrra 2015. aastaks;

  B.  arvestades, et enamus emade suremusest sünnituse tagajärjel on ennetatav, kuid sellest hoolimata sureb jätkuvalt rohkem kui pool miljonit naist igal aastal raseduse ja sünnitamisega seotud tüsistuste tõttu, seda enamjaolt Sahara-taguses Aafrikas;

  C.  arvestades, et sünnitamisega seotud tüsistused on peamine noorte tüdrukute surma põhjus arengumaades;

  D.  arvestades, et emade suremus ja haigestumus sünnituse tagajärjel kujutab endast ülemaailmset tervisega seotud hädaolukorda, põhjustades igal aastal ligikaudu 536 000 ema surma sünnituse tagajärjel, kusjuures iga surmajuhtumi kohta on vähemalt 30 naist, kes kannatavad tõsiste tüsistuste käes alates kroonilistest nakkushaigustest kuni invaliidsusega lõppevate vigastusteni, nagu näiteks sünnitusejärgne fistul, mida oleks kerge ära hoida üldise juurdepääsuga esmasele ja vältimatule sünnitusabile ning reproduktiivtervishoiuteenustele;

  E.  arvestades, et HIV, relvastatud konfliktid ja tervishoiusüsteemide halvenemine süvendavad veelgi emade suremust sünnituse tagajärjel;

  F.  arvestades, et seksuaal- ja soojätkamishügieen ning seonduvad õigused, nagu need on sätestatud rahvusvahelise rahvastiku ja arengu tegevuskava konverentsil, on määrava tähtsusega aastatuhande arengueesmärkide saavutamisel, eriti nende eesmärkide saavutamisel, mis on seotud emade ja laste tervisega ning HIV ennetamisega;

  G.  arvestades, et suutmatus tunnustada naiste õigusi, ebapiisav juurdepääsu teabele, varane abiellumisiga, poliitiliste prioriteetide vähesus ja piisavate emade tervishoiule eraldatavate vahendite puudumine süvendavad kõik kõrget suremust;

  H.  arvestades, et toetuse suurendamise asemel on kogu pereplaneerimise rahastamine nüüd madalam, kui see oli 1994. aastal, olles langenud 723 miljonilt USA dollarilt 1995. aastal 442 miljoni USA dollarini 2004. aastal,

  1.  väljendab oma suurt muret, et emade suremus sünnituse tagajärjel (aastatuhande arengueesmärk 5) on hullemas seisus kui kunagi varem ja et arengumaades, eriti Aafrikas, ei ole suudetud selle vähendamist õigele rajale lükata;

  2.  märgib, et hariduse kõrval aitab naiste iseseisvamaks muutumine oluliselt kaasa emade tervist käsitleva aastatuhande arengueesmärgi 5 saavutamisele ja et tegemist on määrava näitajaga üldise arengu seisukohast;

  3.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles tähtsustama aastatuhande arengueesmärke käsitleva ÜRO kõrgetasemelise kohtumise eel esmajärjekorras emade tervise parandamist käsitleva aastatuhande arengueesmärgi 5 saavutamiseks võetavaid meetmeid;

  4.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles intensiivistama jõupingutusi, et kaotada ennetatav emade suremus ja haigestumus sünnituse tagajärjel, arendades, rakendades ja korrapäraselt hinnates tegevuskavasid, mis on koostatud, et vähendada üldist koormat, mis kaasneb emade suremuse ja haigestumusega sünnituse tagajärjel, võttes vastu võrdsusel põhineva, süsteemse ja jätkusuutliku inimõigustealase lähenemise, mida toetavad ja lihtsustavad asjakohased ning tugevad institutsioonilised mehhanismid ja rahalised vahendid;

  5.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles laiendama emade tervishoiuteenuste tagamist esmase etapi arstiabi kontekstis, mis põhineb teadliku valiku kontseptioonil, turvalise emaduse alastel koolitustel, spetsiifilisel ja efektiivsel sünnituseelsel hoolekandel, emade toitumisprogrammidel, asjakohasel sünnitusabil, mis võimaldab vältida üleliigseid keisrilõikeid, tehes ruumi vältimatule sünnitusabile, suunamisteenustel raseduse, lapse sünni ja abordiga seotud tüsistuste korral ning sünnitusjärgsel hoolekandel ja pereplaneerimisel;

  6.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles edendama kõikide naiste juurdepääsu seksuaal- ja soojätkamishügieeni käsitlevale igakülgsele teabele ja teenustele;

  7.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja näitajaid ja võrdlusmäärasid emade suremuse vähendamiseks sünnituse tagajärjel (sealhulgas ametlik arenguabi) ning looma järelevalve- ja aruandlusmehhanisme, mis viiksid kehtiva poliitika ja programmide pideva paranemiseni;

  8.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama reproduktiivterviseteenuste kättesaadavust, juurdepääsetavust ja kvaliteeti ning suunama maksimaalsed olemasolevad vahendid emade suremust käsitlevasse poliitikasse ja programmidesse;

  9.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles tagama turvalisi ja kättesaadavaid aborditeenuseid võimalikult suures ulatuses riiklike seaduste raames ning selle käigus koolitama ja valmistama ette tervishoiuteenuste pakkujaid igakülgsete ja turvaliste abordiga seotud hoolekandeteenuste tagamiseks;

  10.  kutsub nõukogu ja komisjoni üles töötama välja programme ja poliitikat, mis on suunatud emade suremuse ennetamise suhtes olulistele terviseteguritele, nagu näiteks osalemine tervist puudutavate otsuste tegemise protsessis, teave seksuaal- ja soojätkamishügieeni kohta, kirjaoskus, toitumine, mitte-diskrimineerimine ja sooline võrdõiguslikkus;

  11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja ÜRO peasekretärile.