Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0377/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0377/2008

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  27.8.2008

  siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
  pateikė Margrete Auken ir Marie-Hélène Aubert
  Verts/ALE frakcijos vardu
  dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir gimdyvių mirtingumo

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0377/2008

  Procedūra : 2008/2621(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0377/2008
  Pateikti tekstai :
  B6-0377/2008
  Priimti tekstai :

  B6‑0377/2008

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir gimdyvių mirtingumo

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų tūkstantmečio aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintus Tūkstantmečio vystymosi tikslus,

  –  atsižvelgdamas į 1994 m. rugsėjo mėn. Kaire surengtą tarptautinę Jungtinių Tautų konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais, Kaire patvirtintą veiksmų planą ir per neeilinį Jungtinių Tautų posėdį „Kairas+5“ priimtus dokumentus dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant 1999 m. patvirtintą veiksmų programą,

  –  atsižvelgdamas į 1981 m. rugsėjo 3 d. Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi su gimdyvių sveikata susijęs Tūkstantmečio vystymosi tikslas – iki 2015 m. trimis ketvirčiais sumažinti gimdyvių mirtingumą,

  B.  kadangi daugumos gimdančių moterų mirties atvejų būtų galima išvengti, tačiau kiekvienais metais daugiau negu pusė milijono moterų miršta dėl su nėštumu ir gimdymu susijusių komplikacijų, daugiausia – Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos,

  C.  kadangi su nėštumu ir gimdymu susijusios komplikacijos – pagrindinė jaunų merginų mirties priežastis besivystančiose šalyse,

  D.  kadangi gimdyvių mirtingumas ir ligos – tai itin didelė pasaulinė sveikatos problema, kasmet miršta maždaug 536 000 gimdyvių, o moterų, kurios patiria sunkių komplikacijų: chronines infekcijas, negalią sukeliančius sužalojimus, pvz., kai po gimdymo susidaro pratakos (fistulės), yra trisdešimt kartų daugiau nei mirštančių, ir šių komplikacijų būtų galima lengvai išvengti užtikrinus visuotinai prieinamas pirminės ir skubiosios akušerinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas,

  E.  kadangi dėl ŽIV, ginkluotų konfliktų ir prastėjančios sveikatos apsaugos sistemos miršta vis daugiau motinų,

  F.  kadangi seksualinė ir reprodukcinė sveikata bei seksualinės ir reprodukcinės teisės, kaip nurodoma tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje, itin svarbios siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), ypač susijusių su motinos ir vaiko sveikata bei apsisaugojimu nuo ŽIV,

  G.  kadangi prie aukšto mirtingumo prisideda tai, kad nepripažįstamos moterų teisės, sunkiai prieinama informacija, vyksta ankstyvos vedybos, šiam klausimui skiriama mažai dėmesio politiniu lygmeniu ir trūksta moterų sveikatai numatytų lėšų,

  H.  kadangi užuot numačius didesnę paramą, skiriama žymiai mažiau negu 1994 m. visų šeimos planavimui skirtų donorų lėšų: 1995 m. skirta 723 mln. JAV dolerių suma sumažėjo iki 442 mln. JAV dolerių (absoliuti dolerio vertė),

  1.  itin susirūpinęs dėl to, kad su gimdančių moterų mirtingumu susijusio tikslo (5 TVT) siekiama blogiausiai, ir besivystančiose šalyse, ypač Afrikoje, jo turbūt nepavyks pasiekti;

  2.  pažymi, kad didesnių galių suteikimas moterims, kaip ir švietimas, labai padeda siekiant 4-ojo TVT mažinti vaikų mirštamumą ir 5-ojo TVT užtikrinti motinoms gerą sveikatą – tai ypač svarbūs bendrosios vystymosi pažangos rodikliai;

  3.  ragina Tarybą ir Komisiją prieš JT aukščiausiojo lygio susitikimą TVT klausimu suteikti pirmenybę veiksmams, kuriuos taikant siekiama 5-ojo TVT pagerinti gimdyvių sveikatos priežiūrą;

  4.  ragina Tarybą ir Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti išvengiamą gimdyvių mirtingumą ir sergamumą bei parengti, vykdyti ir nuolat vertinti įgyvendinimo gaires ir veiksmų planus, kuriuose išdėstoma, kaip sumažinti pasaulinę gimdyvių mirtingumo ir sergamumo naštą, taip pat priimti teisingą, sistemingą ir nuosekliai grindžiamą žmogaus teisėmis požiūrį, kuriam sąlygas sudarytų ir kurį tinkamai paremtų veiksmingi instituciniai mechanizmai ir finansavimas;

  5.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad, atsižvelgiant į pirminę sveikatos priežiūrą, būtų teikiama daugiau gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugų, kurios būtų grindžiamos sąmoningo pasirinkimo principu, saugios motinystės ugdymu, dėmesį sutelkiant į veiksmingą nėščiųjų priežiūrą, gimdyvių mitybos programas, tinkamą pagalbą gimdymo metu siekiant išvengti itin dažnai daromo cezario pjūvio ir suteikti skubią akušerinę pagalbą, siuntimo pas specialistą paslaugas nėštumo, gimdymo ir su nėštumo nutraukimu susijusių komplikacijų atvejais, priežiūrą po gimdymo ir šeimos planavimą;

  6.  ragina Tarybą ir Komisiją skatinti, kad visos moterys galėtų pasinaudoti išsamia informacija ir paslaugomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos klausimu;

  7.  ragina Tarybą ir Komisiją parengti gimdyvių mirtingumo mažinimo rodiklius ir gaires, įskaitant oficialios paramos plėtrai skiriamas lėšas, ir nustatyti stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmus, nes tai galėtų padėti nuolat tobulinti taikomą politiką ir programas;

  8.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos, prieinamos ir kokybiškos, ir skirti visas galimas lėšas su gimdančių moterų mirtingumu susijusiai politikai ir programoms;

  9.  ragina Tarybą ir Komisiją suteikti saugias ir prieinamas nėštumo nutraukimo paslaugas, atsižvelgiant į tai, kiek tai leidžiama pagal vietos įstatymus, ir tuo pačiu metu mokyti ir aprūpinti įranga sveikatos priežiūros darbuotojus, kad jie galėtų suteikti visapusiškas ir saugias nėštumo nutraukimo paslaugas;

  10.  ragina Tarybą ir Komisiją rengti programas ir politiką, kuriose būtų nustatyti sveikatą lemiantys veiksniai, itin svarbūs siekiant užkirsti kelią gimdyvių mirtingumui, pvz., dalyvavimas priimant sprendimus su sveikatos priežiūra susijusias klausimais, informacija seksualinės ir reprodukcinės sveikatos tema, raštingumas, mityba, nediskriminavimas ir lyčių lygybė;

  11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir JT Generaliniam Sekretoriui.