Procedure : 2008/2621(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0377/2008

Ingediende teksten :

B6-0377/2008

Debatten :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Stemmingen :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0406

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 94kWORD 43k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0377/2008
27.8.2008
PE410.779
 
B6‑0377/2008
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Margrete Auken en Marie-Hélène Aubert
namens de Verts/ALE-Fractie
over de millenniumontwikkelingsdoelstellingen en moedersterfte

Resolutie van het Europees Parlement over de millenniumontwikkelingsdoelstellingen en moedersterfte 
B6‑0377/2008

Het Europees Parlement,

–  gezien de millenniumontwikkelingsdoelstellingen die zijn goedgekeurd tijdens de Millenniumtop van de VN in september 2000,

–  gezien de Internationale Conferentie van de VN over bevolking en ontwikkeling (ICPD) die in september 1994 in Caïro is gehouden, het in Caïro goedgekeurde actieprogramma, alsmede de daaropvolgende resultatendocumenten die zijn goedgekeurd tijdens de speciale VN-zitting Caïro+5 over verdere acties ter uitvoering van het in 1999 goedgekeurde actieprogramma,

–  gelet op het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 3 september 1981,

–  gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de millenniumontwikkelingsdoelstelling inzake de gezondheid van moeders een vermindering van de moedersterfte met driekwart tegen 2015 inhoudt,

B.  overwegende dat de meeste gevallen van moedersterfte te voorkomen zijn, maar dat nog elk jaar meer dan een half miljoen vrouwen sterven ten gevolge van complicaties bij de zwangerschap en de bevalling, vooral in Afrika bezuiden de Sahara,

C.  overwegende dat moedersterfte de voornaamste doodsoorzaak van jonge meisjes in de ontwikkelingslanden is,

D.  overwegende dat de sterfte en ziekte van moeders in de wereld een medische noodtoestand is, dat zich elk jaar ongeveer 536 000 gevallen van moedersterfte voordoen, en dat op elke vrouw die sterft, 30 of meer vrouwen met ernstige complicaties te maken krijgen, variërend van chronische infecties tot handicaps zoals obstetrische fistels, die gemakkelijk zouden kunnen worden voorkomen door alle vrouwen op de wereld toegang te verlenen tot verloskundige basis- en noodverzorging en tot reproductieve gezondheidszorg,

E.  overwegende dat HIV, gewapende conflicten en de verslechtering van de gezondheidszorg de moedersterfte nog doen toenemen,

F.  overwegende dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zoals vastgelegd in het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling van doorslaggevend belang zijn voor het halen van de millenniumontwikkelingsdoelstellingen, met name die inzake de gezondheid van moeders en kinderen en de voorkoming van HIV,

G.  overwegende dat de niet-erkenning van vrouwenrechten, de ontoereikende toegang tot informatie, huwelijken op zeer jonge leeftijd, de lage politieke prioriteit en het ontbreken van toereikende middelen voor de gezondheid van moeders tot het hoge sterftecijfer bijdragen,

H.  overwegende dat in plaats van een verhoging van de steun de totale donormiddelen voor gezinsplanning nu veel lager liggen dan in 1994 en zijn gedaald van 723 miljoen dollar in 1995 naar 442 miljoen dollaar in 2004 in absolute cijfers,

1.  is ernstig verontrust over het feit dat millenniumontwikkelingsdoelstelling 5 inzake moedersterfte verder dan ooit van haar verwezenlijking verwijderd is en dat de ontwikkelingslanden, vooral in Afrika, zelfs niet in de buurt komen;

2.  merkt op dat naast onderwijs het mondig maken van vrouwen in aanzienlijke mate bijdraagt tot het halen van millenniumontwikkelingsdoelstelling 5 inzake de gezondheid van moeders en een belangrijke indicator is van de totale vooruitgang in de ontwikkeling;

3.  doet een beroep op de Raad en de Commissie om voorafgaand aan de VN‑bijeenkomst op hoog niveau over de millenniumontwikkelingsdoelstellingen voorrang te verlenen aan maatregelen ten behoeve van het halen van millenniumontwikkelingsdoelstelling 5 inzake de verbetering van de gezondheid van moeders;

4.  verzoekt de Raad en de Commissie hun inspanningen te intensiveren om een einde te maken aan de afwendbare sterfte en ziekte van moeders middels het ontwikkelen, toepassen en regelmatig evalueren van "routekaarten" en actieplannen voor de terugdringing van sterfte en ziekte van moeders in de wereld op basis van een gelijkheidsgerichte, systematische en duurzame, op mensenrechten gebaseerde benadering, die naar behoren wordt gesteund en vergemakkelijkt door sterke institutionele mechanismen en een gedegen financiering;

5.  verzoekt de Raad en de Commissie om de dienstverlening voor de gezondheid van moeders in het kader van de eerstelijnsgezondheidszorg uit te breiden, op basis van het concept van goed geïnformeerde keuze, voorlichting inzake veilig moederschap, gerichte en doelmatige prenatale zorg, programma's voor de voeding van moeders, adequate bijstand bij bevallingen waarbij een te grote aanwending van keizersneden wordt vermeden en verloskundige noodhulp wordt geboden, alsmede verwijzigingsdiensten voor complicaties bij zwangerschap, bevalling en abortus, postnatale zorg en gezinsplanning;

6.  doet een beroep op de Raad en de Commissie om de toegang van alle vrouwen tot veelomvattende seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting en -diensten te bevorderen;

7.  verzoekt de Raad en de Commissie om indicatoren en benchmarks te ontwikkelen voor het terugdringen van de moedersterfte (alsmede voor overheidsmiddelen) en controle- en rekenschapsmechanismen in te voeren die kunnen leiden tot een voortdurende verbetering van de bestaande beleidsmaatregelen en programma's;

8.  doet een beroep op de Raad en de Commissie om te waarborgen dat reproductieve gezondheidsdiensten beschikbaar, toegankelijk en van een goede kwaliteit zijn, en om zoveel mogelijk beschikbare middelen te besteden aan de beleidsmaatregelen en programma's inzake moedersterfte;

9.  verzoekt de Raad en de Commissie te zorgen voor veilige en toegankelijke abortusmogelijkheden voorzover de plaatselijke wetgeving dit toestaat en hierbij de verleners van gezondheidszorg op te leiden en uit te rusten voor het verlenen van een allesomvattende, veilige zorg inzake abortus;

10.  doet een beroep op de Raad en de Commissie om programma's en beleid te ontwikkelen om de fundamentele factoren voor de gezondheid die van doorslaggevend belang zijn voor de voorkoming van moedersterfte aan te pakken, zoals participatie in de besluitvormingsprocessen inzake de gezondheidszorg, voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheidszorg, alfabetisering, voeding, niet-discriminatie en gendergelijkheid;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen van de lidstaten en de Secretaris-generaal van de VN.

Juridische mededeling - Privacybeleid