Projekt rezolucji - B6-0377/2008Projekt rezolucji
B6-0377/2008

PROJEKT REZOLUCJI

27.8.2008

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyły Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B6-0377/2008

Procedura : 2008/2621(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0377/2008
Teksty złożone :
B6-0377/2008
Teksty przyjęte :

B6‑0377/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie milenijnych celów rozwoju i umieralności okołoporodowej matek

Parlament Europejski,

–  uwzględniając milenijne cele rozwoju (MCR) przyjęte na milenijnym szczycie ONZ we wrześniu 2000 r.,

–  uwzględniając międzynarodową konferencję ONZ na temat ludności i rozwoju, która odbyła się w Kairze we wrześniu 1994 r., program działania przyjęty w Kairze, a także wynikające z niego dokumenty przyjęte na sesji specjalnej ONZ Kair +5 w sprawie dalszych działań mających na celu wdrożenie programu działania przyjętego w 1999 r.,

–  uwzględniając konwencję z 3 września 1981 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że milenijny cel rozwoju dotyczący zdrowia matek polega na zmniejszeniu umieralności okołoporodowej matek o trzy czwarte do 2015 r.,

B.  mając na uwadze, że mimo iż większości zgonów w czasie ciąży, porodu lub połogu można zapobiec, ciągle umiera rocznie na skutek powikłań związanych z ciążą i porodem ponad 500 000 kobiet, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej,

C.  mając na uwadze, że powikłania okołoporodowe są główną przyczyną umieralności młodych dziewcząt w krajach rozwijających się,

D.  mając na uwadze, że umieralność i zachorowalność okołoporodowa matek stanowią poważne ogólnoświatowe zagrożenie zdrowia publicznego oraz że corocznie 536 000 kobiet umiera w czasie ciąży, porodu lub połogu, a na każdą umierającą kobietę przypada 30 lub więcej kobiet, które cierpią z powodu poważnych powikłań - począwszy od chronicznych infekcji do powodujących inwalidztwo uszkodzeń, takich jak przetoka położnicza, których można by łatwo uniknąć, zapewniając powszechny dostęp do podstawowej opieki położniczej i pogotowia położniczego oraz usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego,

E.  mając na uwadze, że HIV, konflikty zbrojne i pogorszenie się systemów opieki zdrowotnej mają wpływ na zwiększenie umieralności okołoporodowej matek,

F.  mając na uwadze, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tej dziedzinie określone w programie działania przyjętym na międzynarodowej konferencji na temat ludności i rozwoju, mają kluczowe znaczenie dla realizacji milenijnych celów rozwoju, zwłaszcza tych dotyczących zdrowia matki i dziecka oraz profilaktyki związanej z HIV,

G.  mając na uwadze, że nieuznawanie praw kobiet, ograniczony dostęp do informacji, wczesne zawieranie małżeństw, a także przypisanie niewielkiej wagi politycznej zdrowiu matek oraz nieprzyznawanie wystarczających środków na potrzeby zdrowia matek przyczyniają się ogółem do wysokiej umieralności,

H.  mając na uwadze, że mimo że wsparcie powinno zostać zwiększone, ogólny wkład donatorów na rzecz planowania rodziny jest obecnie dużo niższy niż w 1994 r.; jego wartość spadła z 723 mln USD w 1995 r. do 442 mln USD w 2004 r. w przeliczeniu na wartość bezwzględną dolara,

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że sytuacja w zakresie umieralności okołoporodowej matek (MCR 5) wskazuje na całkowite oddalenie od obranego celu w tym zakresie oraz że nie znajdujemy się na drodze do osiągnięcia tego celu w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Afryce;

2.  zauważa, że wzmocnienie statusu kobiet – obok edukacji – znacząco przyczynia się do postępów w realizacji MCR 5 dotyczącego zdrowia matek, który to czynnik jest kluczowym wskaźnikiem ogólnego postępu w zakresie rozwoju;

3.  wzywa Radę i Komisję, aby z myślą o posiedzeniu wysokiego szczebla ONZ w sprawie milenijnych celów rozwoju traktowała priorytetowo działania zorientowane na osiągnięcie MCR 5 dotyczącego poprawy zdrowia matek;

4.  wzywa Radę i Komisję do zwiększenia wysiłków na rzecz wyeliminowania okołoporodowych przypadków śmiertelnych u matek oraz zachorowań, którym można zapobiec, poprzez opracowanie, wdrożenie i regularną ocenę „map drogowych” i planów działania w zakresie zmniejszenia ogólnego wymiaru umieralności i zachorowalności okołoporodowej matek, a także poprzez przyjęcie planowego i trwałego podejścia opartego na zasadzie równego traktowania i na prawach człowieka, odpowiednio wspieranego i ułatwianego poprzez silne mechanizmy instytucjonalne i środki finansowe,

5.  wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia usług w zakresie zdrowia matek świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i opartych na zasadzie świadomego wyboru, na kształceniu w zakresie bezpiecznego macierzyństwa, wyspecjalizowanej i skutecznej opiece prenatalnej, programach żywieniowych dla matek, odpowiedniej pomocy położniczej, z unikaniem zbyt częstego stosowania cesarskiego cięcia i zapewnieniem dostępu do pogotowia położniczego, oraz na usługach związanych ze skierowaniami w przypadku powikłań związanych z ciążą, porodem i aborcją, a także związanych z opieką postnatalną i planowaniem rodziny;

6.  wzywa Radę i Komisję do wspierania dostępu wszystkich kobiet do wyczerpujących informacji i kompleksowych usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

7.  wzywa Radę i Komisję do opracowania wskaźników i wzorców dotyczących ograniczania umieralności okołoporodowej matek (w tym przydziałów w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej) oraz do wprowadzenia kontroli i mechanizmów rozliczalności, które mogą prowadzić do stałego udoskonalania istniejących strategii politycznych i programów;

8.  wzywa Radę i Komisję do zagwarantowania dostępnych, osiągalnych i wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, a także do przeznaczenia maksymalnej ilości dostępnych środków na strategie polityczne i programy związane ze umieralnością okołoporodową matek;

9.  wzywa Radę i Komisję do zapewnienia w jak najpełniejszym wymiarze dopuszczalnym przez lokalne prawo bezpiecznych i dostępnych usług w zakresie aborcji oraz, w tym kontekście, do szkolenia i wyposażenia ośrodków opieki zdrowotnej w ramach świadczenia kompleksowych i bezpiecznych usług aborcyjnych;

10.  wzywa Radę i Komisję do opracowania programów i strategii politycznych w celu zajęcia się podstawowymi czynnikami decydującymi dla zdrowia, istotnymi w zapobieganiu umieralności okołoporodowej matek, takimi jak udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących zdrowia, informacja na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, umiejętność czytania i pisania, żywienie, niedyskryminacja i równouprawnienie płci;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz Sekretarzowi Generalnemu ONZ.