Návrh uznesenia - B6-0377/2008Návrh uznesenia
B6-0377/2008

  NÁVRH UZNESENIA

  27.8.2008

  ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
  predkladajú Margrete Auken a Marie-Hélène Aubert
  v mene skupiny Verts/ALE
  o rozvojových cieľoch milénia (RCM) a úmrtnosti matiek

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0377/2008

  Postup : 2008/2621(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B6-0377/2008
  Predkladané texty :
  B6-0377/2008
  Prijaté texty :

  B6‑0377/2008

  Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvojových cieľoch milénia (RCM) a úmrtnosti matiek

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na rozvojové ciele milénia prijaté na miléniovom samite OSN v septembri 2000,

  –  so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu OSN o populácii a rozvoji (ICPD), ktorá sa uskutočnila v septembri 1994 v Káhire, akčný program prijatý v Káhire a následné záverečné dokumenty prijaté na osobitnej schôdzi OSN Káhira+5 o ďalších opatreniach na vykonávanie akčného programu prijatého v roku 1999,

  –  so zreteľom na Dohovor proti všetkým formám diskriminácie žien z 3. septembra 1981,

  –  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže účelom rozvojového cieľa milénia týkajúceho sa zdravia matiek je znížiť úmrtnosť matiek do roku 2015 o tri štvrtiny,

  B.  keďže väčšine úmrtí matiek možno predísť a keďže naďalej viac ako pol milióna žien, najmä zo subsaharskej Afriky, každoročne zomiera v dôsledku komplikácií v tehotenstve a pri pôrode,

  C.  keďže komplikácie súvisiace s materstvom sú hlavnou príčinou úmrtí mladých dievčat v rozvojových krajinách,

  D.  keďže úmrtnosť a chorobnosť matiek je naliehavým problémom v oblasti zdravotníctva na celom svete vzhľadom na to, že každoročne zomiera približne 536 000 matiek a na každú ženu, ktorá zomrie, pripadá 30 alebo viac žien, ktoré prekonajú vážne komplikácie od chronických infekcií až po zranenia vedúce k zdravotnému postihnutiu, ako je tzv. popôrodná fistula, čomu by sa dalo ľahko vyhnúť, ak by bol zabezpečený všeobecný prístup k základnej a akútnej pôrodnej starostlivosti a službám v oblasti reprodukčného zdravia,

  E.  keďže HIV, ozbrojené konflikty a zhoršenie zdravotníckych systémov ďalej zhoršujú problém týkajúci sa úmrtnosti matiek,

  F.  keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, ako sú definované v akčnom rozvojovom programe Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji, majú rozhodujúci význam pri plnení RCM, najmä tých, ktoré sa týkajú zdravia matiek a detí a predchádzania nákazy vírusom HIV,

  G.  keďže k vysokej miere úmrtnosti žien prispieva skutočnosť, že ich práva nie sú uznávané, majú zlý prístup k informáciám a vydávajú sa v mladom veku, že táto otázka nie je politickou prioritou a že pre zdravie matiek nie sú vyčlenené dostatočné finančné prostriedky,

  H.  keďže namiesto zvýšenia podpory je poskytovanie finančnej pomoci pre plánované rodičovstvo oveľa nižšie ako v roku 1994, pričom pokleslo zo 723 miliónov USD v roku 1995 na 442 miliónov v roku 2004 v absolútnej hodnote dolára,

  1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že miera úmrtnosti matiek (RCM 5) sa ešte viac vzdialila stanovenému cieľu a že rozvojové krajiny, najmä v Afrike, nie sú na ceste k splneniu tohto cieľa;

  2.  konštatuje, že posilňovanie postavenia žien popri vzdelávaní významne prispieva k zlepšeniu RCM 5 týkajúceho sa zdravia matiek a že je rozhodujúcim ukazovateľom celkového pokroku v rámci rozvoja;

  3.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni na tému RCM stanovili prioritné činnosti, aby sa splnil RCM 5 týkajúci sa zlepšenia zdravia matiek;

  4.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zintenzívnili úsilie o zamedzenie úmrtnosti matiek, ktorej možno predchádzať, prostredníctvom vypracúvania, uplatňovania a pravidelného vyhodnocovania plánov postupu a akčných plánov na obmedzenie problému úmrtnosti a chorobnosti matiek, prijatím prístupu založeného na rovnosti a systematickej a nepretržitej podpore ľudských práv, ktorý budú primerane podporovať a uľahčovať silné inštitucionálne mechanizmy a financovanie;

  5.  vyzýva Radu a Komisiu, aby rozšírili poskytovanie zdravotníckych služieb súvisiacich s materstvom v rámci primárnej zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom koncepcie výberu na základe potrebných informácií, vzdelávania o bezpečnom materstve, sústredenej a účinnej prenatálnej starostlivosti, programov materskej výživy a primeranej asistencie pri pôrode, ktorá zamedzuje tomu, aby sa v nadmernej miere pristupovalo k cisárskemu rezu a ktorá zabezpečuje starostlivosť pri pôrodných komplikáciách, a prostredníctvom poradenstva pri komplikáciách počas tehotenstva, pôrodu a po potrate, popôrodnej starostlivosti a plánovaného rodičovstva;

  6.  vyzýva Radu a Komisiu, aby podporovali prístup všetkých žien ku komplexným informáciám a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia;

  7.  vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali ukazovatele a referenčné hodnoty na zníženie miery úmrtnosti matiek (vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci) a aby zriadili mechanizmy monitorovania a určenia zodpovednosti, ktoré by mohli viesť k neustálemu zlepšovaniu existujúcich politík a programov;

  8.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zaručili dostupnosť, prístupnosť a dobrú kvalitu služieb v oblasti reprodukčného zdravia a aby vyčlenili čo najviac dostupných finančných prostriedkov na politiky a programy týkajúce sa úmrtnosti matiek;

  9.  vyzýva Radu a Komisiu, aby v miere, do akej to umožňujú miestne zákony, zabezpečili existenciu bezpečných a dostupných služieb na vykonávanie potratov, v rámci čoho sa budú školiť poskytovatelia zdravotníckych služieb a zároveň sa im poskytne potrebné vybavenie na komplexné a bezpečné služby vykonávania potratov;

  10.  vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali programy a politiky zamerané na určenie hlavných zdravotných faktorov, ktoré sú najdôležitejšie pri zamedzovaní úmrtnosti matiek, ako je účasť na rozhodovacom procese súvisiacom so zdravím, informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, gramotnosť, výživa, nediskriminácia a rodová rovnosť;

  11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.