Návrh usnesení - B6-0378/2008Návrh usnesení
B6-0378/2008

NÁVRH USNESENÍ,

27. 8. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki
za skupinu UEN,
o sociálním balíčku

Postup : 2008/2613(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0378/2008
Předložené texty :
B6-0378/2008
Přijaté texty :

B6-0378/2008

Usnesení Evropského parlamentu o sociálním balíčku

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století“ (KOM(2008)412),

–  s ohledem na návrh směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)426),

–  s ohledem na návrh směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (KOM(2008)414),

–  s ohledem na návrh směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství (KOM(2008)419),

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“ (KOM(2008)425),

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že agenda sociální politiky je klíčovým prvkem hospodářské a sociální modernizace Evropské unie a její provedení bude rozhodující při dosahování strategických cílů stanovených v Lisabonské strategii,

B.  vzhledem k tomu, že se Evropská unie v posledních padesáti letech úspěšně vypořádala s objevujícími se sociálními výzvami, což vedlo k vytvoření evropského sociálního modelu,

C.  vzhledem k tomu, že se sociální realita rychle mění a že by agenda sociální politiky měla být přizpůsobena novým výzvám, kterými jsou globalizace, demografické změny, technologický pokrok, změna klimatu a přistěhovalectví,

D.  vzhledem k tomu, že evropská sociální politika dosáhla úspěchů spočívajících ve zlepšení životních podmínek a stimulaci růstu zaměstnanosti, mnohé problémy, jako např. nezaměstnanost, sociální izolace a chudoba, však zůstávají nevyřešeny,

E.  vzhledem k tomu, že jednou z důležitých výzev, před nimiž Evropská unie stojí, je zajistit rovné příležitosti pro všechny občany,

1.  vítá obnovený sociální balíček, který předložila Komise jako krok kupředu při novém vymezení evropského sociálního modelu s cílem udržet krok s měnící se sociální realitou;

2.  sdílí přístup Komise k obnovené sociální agendě, který vychází z takových záměrů, jako jsou příležitosti, dostupnost a solidarita; je přesvědčen, že realizace těchto cílů by byla vhodnou odpovědí na nové výzvy, které se objevily v posledních letech;

3.  vyslovuje však politování nad tím, že i když balíček výzvy a problémy rozpoznává, neobsahuje jako celek jednotnou vizi obnoveného evropského sociálního modelu; domnívá se, že iniciativy obsažené v tomto balíčku nejsou jasně propojeny s realizací stanovených priorit;

4.  vítá přístup Komise k rovným příležitostem, jak je uvedeno v návrhu směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči; domnívá se, že snadný přístup všech evropských občanů ke kvalitní zdravotní péči je pro řešení takových výzev, jako jsou demografické změny a mobilita pracovních sil, zásadní;

5.  oceňuje snahy Komise usnadnit přeshraniční interoperabilitu elektronických zdravotních záznamů uvedené v doporučení o přeshraniční interoperabilitě elektronických zdravotních záznamů;

6.  vítá sdělení Komise nazvané „Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství“; zdůrazňuje však, že pro dosažení cílů Lisabonské strategie je zásadní, aby mladí lidé měli zajištěn rovný přístup ke vzdělání a celoživotnímu učení; zdůrazňuje, že zlepšení školních systémů posílením spolupráce ve vzdělávání, jejichž cílem je zajistit, aby žáci získali klíčové schopnosti, je životně důležité pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení;

7.  bere na vědomí návrh směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství, který předložila Komise; oceňuje úspěchy evropské rady zaměstnanců při zlepšování dialogu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci; je však znepokojen tím, že nový model evropských rad zaměstnanců by měl dopad na flexibilitu a konkurenceschopnost evropského hospodářství a podniků;

8.  domnívá se, že myšlenka rozšíření právní ochrany proti diskriminaci, z níž vychází návrh směrnice o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, je v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality; zastává názor, že na úrovni Společenství není nutné zavádět žádný právní rámec pro boj proti diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo uplatňovat zásadu rovného zacházení jinde, než na trhu práce, jelikož zákony proti diskriminaci existují v každém členském státě;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.