Πρόταση ψηφίσματος - B6-0378/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0378/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

27.8.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με το "Κοινωνικό Πακέτο"

Διαδικασία : 2008/2613(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0378/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0378/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0378/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το "Κοινωνικό Πακέτο"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την "Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα" (COM(2008)412),

-  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)426),

-  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (COM(2008)414),

-  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (αναδιατύπωση) (COM(2008)419),

-  έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα" (COM(2008)425),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής είναι βασικό στοιχείο του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε υλοποίησή της θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έθεσε η Στρατηγική της Λισαβόνας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε επιτυχώς στα νέα κοινωνικά δεδομένα τα τελευταία πενήντα χρόνια, πράγμα που οδήγησε στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές συνθήκες μεταβάλλονται ταχέως και ότι η Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, η τεχνολογική πρόοδος, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική έχει να δείξει επιτεύγματα, όπως τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την τόνωση της μεγέθυνσης στον τομέα της απασχόλησης, όμως ανεπίλυτα παραμένουν πολλά προβλήματα όπως η ανεργία, η κοινωνική απομόνωση και η φτώχεια,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες,

1.  επικροτεί το ανανεωμένο Κοινωνικό Πακέτο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αποτελεί ένα βήμα προόδου προς τον επαναπροσδιορισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες·

2.   συμμερίζεται τη θέση της Επιτροπής για την ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα , που έχει οικοδομηθεί γύρω από στόχους όπως οι ευκαιρίες, η πρόσβαση και η αλληλεγγύη· πιστεύει ότι η υλοποίηση αυτών των σκοπών θα είναι μια καλή απάντηση στα νέα δεδομένα που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια·

3.   θεωρεί όμως λυπηρό το ότι ενώ αναγνωρίζονται οι προκλήσεις και τα προβλήματα, η όλη δέσμη δεν περιέχει κάποια συνεκτική θεώρηση του ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου· θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο Πακέτο αυτό δεν συνδέονται ξεκάθαρα με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν ορισθεί·

4.   επικροτεί την θέση της Επιτροπής περί ίσων ευκαιριών, όπως διατυπώνεται στην πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· πιστεύει ότι η εύκολη πρόσβαση όλων των ευρωπαίων πολιτών σε ιατρική περίθαλψη ποιότητας έχει βασική σημασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η δημογραφική αλλαγή και η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

5.   εκτιμά τις προσπάθειες της Επιτροπής να διευκολύνει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, στο πλαίσιο της Σύστασης περί διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων·

6.   επικροτεί την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα"· τονίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να κατοχυρωθεί η ίση πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση· τονίζει ότι η βελτίωση των σχολικών συστημάτων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας σε εκπαιδευτικά θέματα προκειμένου οι μαθητές να αποκτούν βασικές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

7.   λαμβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής για μια Οδηγία σχετικά με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους· εκτιμά τη συμβολή των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης στη βελτίωση του διαλόγου εργοδοτών-εργαζομένων· ανησυχεί όμως μήπως αυτό το νέο μοντέλο των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης επηρεάσει την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

8.   θεωρεί ότι η ιδέα της επέκτασης της νομικής προστασίας έναντι των διακρίσεων, που βρίσκεται πίσω από την πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, αντιφάσκει προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· πιστεύει ότι εφόσον υπάρχουν νόμοι κατά των διακρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη, δεν χρειάζεται κανένα νομικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο για την καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, σε αναπηρία, στην ηλικία, ή στον γενετήσιο προσανατολισμό και για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και έξω από τον τομέα της απασχόλησης·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.