Resolutsiooni ettepanek - B6-0378/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0378/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

27.8.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Ryszard Czarnecki
fraktsiooni UEN nimel
Sotsiaalmeetmete pakett

Menetlus : 2008/2613(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0378/2008
Esitatud tekstid :
B6-0378/2008
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0378/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon sotsiaalmeetmete paketi kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Uus sotsiaalmeetmete kava: võimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas” (KOM(2008) 412);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (KOM(2008) 426);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius (KOM(2008) 414);

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu direktiiv Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (KOM(2008) 419;

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Parandada 21. sajandiks vajalikke pädevusi: koole käsitlev Euroopa koostöökava” (KOM(2008) 425;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et sotsiaalpoliitika kava on Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse moderniseerimise põhikomponent ning selle elluviimine on otsustava tähtsusega Lissaboni strateegias püstitatud strateegiliste eesmärkide saavutamisel;

B.  arvestades, et Euroopa Liit on viimase viiekümne aasta jooksul edukalt reageerinud esilekerkinud sotsiaalsetele probleemidele, mis tõi kaasa Euroopa sotsiaalmudeli loomise;

C.  arvestades, et sotsiaalne tegelikkus muutub kiiresti ning sotsiaalpoliitika kava tuleks kohandada uute väljakutsetega, nagu globaliseerumine, demograafilised muutused, tehnoloogia areng, kliimamuutus ja sisseränne;

D.  arvestades, et kuigi Euroopa sotsiaalpoliitikal on õnnestunud parandada elutingimusi ja stimuleerida tööhõive kasvu, on paljud probleemid, näiteks tööpuudus, sotsiaalne isolatsioon ja vaesus, endiselt lahendamata;

E.  arvestades, et üks Euroopa Liidu ees seisvaid tähtsaid väljakutseid on tagada kõikidele kodanikele võrdsed võimalused,

1.  tervitab komisjoni esitatud uut sotsiaalmeetmete paketti kui sammu edasi Euroopa sotsiaalmudeli uuestimääratlemisel, et pidada sammu muutuva sotsiaalse tegelikkusega;

2.  pooldab komisjoni lähenemisviisi uuele sotsiaalmeetmete kavale, mis on rajatud sellistele eesmärkidele nagu võimalused, juurdepääs ja solidaarsus; usub, et nende eesmärkide saavutamine oleks sobiv vastus viimastel aastatel esile kerkinud uutele probleemidele;

3.  peab siiski kahetsusväärseks, et kuigi väljakutseid ja probleeme tunnustatakse, ei sisalda pakett tervikuna sidusat nägemust uuendatud Euroopa sotsiaalmudelist; on seisukohal, et paketis sisalduvad algatused ei ole selgelt seotud kindlaksmääratud prioriteetide elluviimisega;

4.  tervitab komisjoni lähenemisviisi võrdsetele võimalustele, nagu see on sätestatud ettepanekus võtta vastu direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius; on seisukohal, et kõikide Euroopa kodanike lihtne juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele on oluline, et tulla toime selliste väljakutsetega nagu demograafilised muutused ja tööjõu liikuvus;

5.  tunnustab komisjoni jõupingutusi elektrooniliste terviseandmete piiriülese koostalitlusvõime lihtsustamiseks, mis on esitatud soovituses elektrooniliste terviseandmete piiriülese koostalitlusvõime kohta;

6.  tunneb heameelt komisjoni teatise „Parandada 21. sajandiks vajalikke pädevusi: koole käsitlev Euroopa koostöökava” üle; rõhutab, et Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamiseks on oluline tagada noortele võrdne juurdepääs haridusele ja elukestvale õppele; rõhutab, et koolisüsteemide täiustamine hariduskoostöö tugevdamise teel, mille eesmärk on tagada, et õpilased omandavad põhipädevused, on väga tähtis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel;

7.  võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku võtta vastu direktiiv Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides; tunnustab Euroopa töönõukogude saavutusi tööandjate ja töötajate vahelise dialoogi parandamisel; on siiski mures selle pärast, et uus Euroopa töönõukogude mudel mõjutaks Euroopa majanduse ja ettevõtete paindlikkust ning konkurentsivõimet;

8.  on seisukohal, et idee laiendada diskrimineerimisvastast õiguskaitset, mis on ettepaneku taga võtta vastu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest, on vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega; on arvamusel, et kuna igas liikmesriigis on olemas diskrimineerimisvastased õigusnormid, puudub vajadus õigusliku raamistiku järele ühenduse tasandil, et võidelda diskrimineerimisega usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ning rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet väljaspool tööhõive valdkonda;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele.