Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0378/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0378/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

27.8.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Ryszard Czarnecki
UEN frakcijos vardu
dėl socialinių priemonių rinkinio

Procedūra : 2008/2613(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0378/2008
Pateikti tekstai :
B6-0378/2008
Priimti tekstai :

B6‑0378/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl socialinių priemonių rinkinio

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Atnaujinta socialinė darbotvarkė: galimybės, prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje“ (COM(2008)412),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)426),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo (COM(2008)414),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl direktyvos dėl Europos darbo tarybų steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo (COM(2008)419),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“ (COM(2008)425),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi socialinės politikos darbotvarkė yra esminė Europos Sąjungos ekonominės ir socialinės modernizacijos dalis ir jos įgyvendinimas turės lemiamos reikšmės siekiant Lisabonos strategijoje numatytų strategijų tikslų,

B.  kadangi Europos Sąjunga sėkmingai sprendė per pastaruosius penkiasdešimt metų iškilusius socialinius uždavinius ir taip buvo sukurtas Europos socialinis modelis,

C.  kadangi socialinės realijos sparčiai keičiasi ir socialinės politikos darbotvarkė turėtų būti pritaikyta prie naujų uždavinių, t. y. globalizacijos, demografinių pokyčių, technologijų pažangos, klimato kaitos ir imigracijos,

D.  kadangi Europos socialine politika buvo daug pasiekta – pagerintos gyvenimo sąlygos ir skatinamas užimtumo augimas, tačiau liko neišspręsta dar daug problemų, t. y. nedarbas, socialinė atskirtis ir skurdas,

E.  kadangi vienas iš svarbių Europos Sąjungos laukiančių uždavinių – užtikrinti vienodas galimybes visiems piliečiams,

1.  palankiai vertina atnaujintą socialinių priemonių paketą, kurį Komisija pristatė kaip žingsnį į priekį pertvarkant Europos socialinį modelį, kuriuo siekiama neatsilikti nuo besikeičiančių socialinių realijų;

2.  pritaria Komisijos požiūriui į atnaujintą socialinę darbotvarkę, kurioje numatyti tokie tikslai kaip galimybės, prieinamumas ir solidarumas; mano, kad šių tikslų įgyvendinimas būtų tinkamas atsakas naujiems per pastaruosius metus atsiradusiems iššūkiams;

3.  vis dėlto apgailestauja, kad, nors iššūkiai ir problemos yra pripažįstamos, priemonių paketas kaip visuma neatspindi nuoseklios atnaujinto Europos socialinio modelio vizijos; mano, kad į paketą įtrauktos iniciatyvos neaiškiai susietos su išdėstytų prioritetų įgyvendinimu;

4.  palankiai vertina Komisijos požiūrį į lygias galimybes, kuris išdėstytas pasiūlyme dėl direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo; mano, kad, sprendžiant tokias problemas kaip demografiniai pokyčiai ir darbo jėgos judumas, visiems Europos piliečiams būtina suteikti lengvas galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

5.  vertina rekomendacijoje dėl tarpvalstybinio elektroninių sveikatos įrašų sistemų suderinamumo nurodytas Komisijos pastangas palengvinti tarpvalstybinį elektroninių sveikatos įrašų sistemų suderinamumą;

6.  palankiai vertina Komisijos komunikatą pavadinimu „Gebėjimų ugdymas XXI amžiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“; pabrėžia, kad siekiant Lisabonos strategijos tikslų, būtina jaunimui užtikrinti lygias galimybės siekti išsilavinimo ir mokytis visą gyvenimą; pabrėžia, kad kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi labai svarbu gerinti mokyklų sistemas stiprinant bendradarbiavimą švietimo srityje ir siekti, kad mokiniai įgytų pagrindinius gebėjimus;

7.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo; vertina Europos darbų tarybos pasiekimus stiprinant darbdavių ir darbuotojų dialogą; tačiau yra susirūpinęs, kad naujasis Europos darbų tarybos modelis galėtų turėti neigiamos įtakos Europos ekonomikos ir įmonių lankstumui bei konkurencingumui;

8.  mano, kad teisinės apsaugos nuo diskriminacijos išplėtimo idėja, kuria grindžiamas pasiūlymas dėl direktyvos, pagal kurią įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, prieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams; mano, kad atsižvelgiant į tai, kad kiekviena valstybė narė turi kovos su diskriminacija įstatymus, nebūtina Bendrijos lygmeniu kurti teisinės bazės, skirtos kovai su diskriminacija dėl religijos arba įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus arba seksualinės orientacijos ir vienodo elgesio principo įgyvendinimui ne užimtumo srityje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.