Ontwerpresolutie - B6-0378/2008Ontwerpresolutie
B6-0378/2008

ONTWERPRESOLUTIE

27.8.2008

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk en Ryszard Czarnecki
namens de UEN-Fractie
over het sociaal pakket

Procedure : 2008/2613(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B6-0378/2008
Ingediende teksten :
B6-0378/2008
Aangenomen teksten :

B6‑0378/2008

Resolutie van het Europees Parlement over het sociaal pakket

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie "Vernieuwde sociale agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21e eeuw" (COM(2008) 412),

–  gezien het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008) 426),

–  gezien het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (COM(2008) 414),

–  gezien het voorstel voor een richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (COM(2008) 419),

–  gezien de mededeling van de Commissie "Betere competenties voor de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied" (COM(2008) 425),

–  gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de agenda voor het sociaal beleid een centraal onderdeel is van de sociaal-economische modernisering van de Europese Unie en dat de uitvoering van deze agenda beslissend zal zijn voor het halen van de doelstellingen van de strategie van Lissabon,

B.  overwegende dat de Europese Unie de afgelopen 50 jaar met succes heeft gereageerd op zich aftekenende sociale uitdagingen, hetgeen heeft geleid tot de totstandbrenging van het Europese sociale model,

C.  overwegende dat de sociale realiteiten aan snelle verandering onderhevig zijn en dat de agenda voor het sociaal beleid moet worden aangepast aan nieuwe uitdagingen, zoals mondialisering, demografische verandering, technologische vooruitgang, klimaatverandering en immigratie,

D.  overwegende dat met het Europese sociaal beleid het nodige is bereikt op het gebied van verbetering van de levensomstandigheden en bevordering van de werkgelegenheidsgroei, ook al zijn er nog tal van onopgeloste vraagstukken, zoals werkloosheid, sociale isolering en armoede,

E.  overwegende dat een van de belangrijke uitdagingen voor de Europese Unie erin bestaat voor gelijke kansen voor alle burgers te zorgen,

1.  is verheugd over het vernieuwde sociale pakket dat door de Europese Commissie is voorgelegd en dat een stap voorwaarts is bij de herijking van het Europese sociale model om gelijke tred te houden met de veranderende sociale realiteit;

2.  deelt de wijze waarop de Commissie de vernieuwde sociale agenda benadert, waarin doelstellingen als kansen, toegang en solidariteit centraal staan; is van mening dat de verwezenlijking van deze doelstellingen een passend antwoord zou zijn op de nieuwe uitdagingen die de afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden;

3.  betreurt het evenwel dat de uitdagingen en problemen weliswaar onderkend worden, maar het pakket als geheel geen coherente visie bevat op het hernieuwde Europese sociale model; is van mening dat de in dit pakket opgenomen initiatieven geen duidelijk verband vertonen met de uitvoering van de beschreven prioriteiten;

4.  is verheugd over de wijze waarop de Commissie het vraagstuk van gelijke kansen benadert in haar voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg; is van mening dat een gemakkelijke toegang voor alle Europese burgers tot kwalitatief goede gezondheidszorg van essentieel belang is om het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen als demografische veranderingen en de mobiliteit van de actieve bevolking;

5.  waardeert de inspanningen van de Commissie ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische medische dossiers, zoals uiteengezet in de aanbeveling inzake de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische medische dossiers;

6.  verwelkomt de mededeling van de Commissie "Betere competenties voor de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied"; onderstreept dat het met het oog op het halen van de doelstellingen van de strategie van Lissabon essentieel is dat jongeren dezelfde toegang tot onderwijs en een leven lang leren hebben; benadrukt dat een verbetering van de schoolsystemen door versterking van de samenwerking op onderwijsgebied om de leerlingen centrale vaardigheden te laten verwerven, cruciaal is voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

7.  neemt kennis van het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers; spreekt zijn waardering uit voor hetgeen op het gebied van de EOR is bereikt met het oog op de verbetering van de dialoog tussen werkgevers en werknemers; maakt zich evenwel zorgen over het effect dat het nieuwe model voor Europese ondernemingsraden zou hebben op de flexibiliteit en het concurrentievermogen van de Europese economie en ondernemingen;

8.  is van mening dat het idee van uitbreiding van de juridische bescherming tegen discriminatie - wat de gedachte is achter het voorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid - haaks staat op het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel; is van mening dat het, aangezien er in elke lidstaat antidiscriminatiewetgeving bestaat, niet nodig is op communautair niveau buiten het gebied van de arbeidsbetrekkingen een juridisch kader voor de bestrijding van discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te creëren en uitvoering te geven aan het beginsel van gelijke behandeling;

9.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.