Návrh uznesenia - B6-0378/2008Návrh uznesenia
B6-0378/2008

NÁVRH UZNESENIA

27.8.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ryszard Czarnecki
v mene skupiny UEN
o sociálnom balíku

Postup : 2008/2613(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0378/2008
Predkladané texty :
B6-0378/2008
Prijaté texty :

B6‑0378/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnom balíku

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená sociálna agenda: Príležitosti, prístup a solidarita v Európe 21. storočia (KOM(2008)412),

–  so zreteľom na návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (KOM(2008)426),

–  so zreteľom na návrh smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (KOM(2008)414),

–  so zreteľom na návrh smernice o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (KOM(2008)419),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve (KOM(2008)425),

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže agenda sociálnej politiky je dôležitou zložkou ekonomickej a sociálnej modernizácie Európskej únie a jej realizácia bude mať rozhodujúcu úlohu pri plnení strategických cieľov vytýčených v lisabonskej stratégii,

B.  keďže Európska únia za uplynulých päťdesiat rokov úspešne reagovala na spoločenské problémy, čo viedlo k vytvoreniu európskeho sociálneho modelu,

C.  keďže spoločenské skutočnosti sa rýchlo menia a sociálna agenda by sa mala prispôsobiť novým problémom, ako sú globalizácia, demografické zmeny, technický pokrok, zmena klímy a prisťahovalectvo,

D.  keďže v rámci európskej sociálnej politiky sa dosiahli veľmi dobré výsledky v zlepšovaní životných podmienok a podpore rastu zamestnanosti, ale veľa problémov, ako sú nezamestnanosť, spoločenská izolácia a chudoba, zostáva nevyriešených,

E.  keďže jednou z významných úloh Európskej únie je zabezpečovanie rovnakých príležitostí pre všetkých občanov,

1.  víta obnovený sociálny balík prezentovaný Európskou komisiou ako krok vpred pri znovudefinovaní európskeho sociálneho modelu s cieľom udržať krok s meniacou sa spoločenskou realitou;

2.  súhlasí s prístupom Komisie k obnovenej sociálnej agende, ktorý vychádza z takých zámerov, ako sú príležitosti, prístup a solidarita; je presvedčený, že realizácia týchto cieľov by bola vhodnou reakciou na nové problémy, ktoré sa objavili v posledných rokoch;

3.  vyjadruje poľutovanie, že balík síce uznáva náročné úlohy a problémy, ale neobsahuje jasnú víziu obnoveného európskeho sociálneho modelu; domnieva sa, že iniciatívy obsiahnuté v tomto balíku nie sú jasne spojené s realizáciou stanovených priorít;

4.  víta prístup Komisie k rovnakým príležitostiam vyjadrený v návrhu smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti; domnieva sa, že jednoduchý prístup všetkých európskych občanov ku kvalitnej zdravotníckej starostlivosti je veľmi dôležitý pri riešení takých problémov, ako sú demografické zmeny a mobilita pracovnej sily;

5.  oceňuje úsilie Komisie o zjednodušenie cezhraničnej interoperability elektronických zdravotných záznamov prezentované v odporúčaní na cezhraničnú interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov;

6.  víta oznámenie Komisie s názvom Zlepšovanie spôsobilostí pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve; zdôrazňuje, že na splnenie cieľov lisabonskej stratégie je veľmi dôležité, aby sa zabezpečil rovnaký prístup mladých ľudí ku vzdelaniu a celoživotnému vzdelávaniu; zdôrazňuje, že zdokonaľovanie školských systémov posilňovaním spolupráce v oblasti vzdelávania zameranej na zabezpečenie toho, aby žiaci nadobúdali dôležité zručnosti, je rozhodujúcim prvkom v boji proti chudobe a spoločenskému vyčleneniu;

7.  berie na vedomie návrh smernice o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi; oceňuje výsledky, ktoré Európska zamestnanecká rada dosiahla pri posilňovaní dialógu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že nový model Európskych zamestnaneckých rád by mohol ovplyvniť pružnosť a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a európskych podnikov;

8.  domnieva sa, že myšlienka o rozšírení právnej ochrany pred diskrimináciou, ktorá je základom návrhu smernice o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženstvo či vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, je v rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality; zastáva názor, že v každom členskom štáte existuje protidiskriminačný zákon, a preto netreba zavádzať nijaký právny rámec na úrovni Spoločenstva na boj proti diskriminácii na základe náboženstva či viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie ani posilňovať zásadu rovnakého zaobchádzania, s výnimkou oblasti zamestnania;

9.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru Regiónov.