Postup : 2008/2607(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0380/2008

Předložené texty :

B6-0380/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 3

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0404

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 103kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0343/2008
27. 8. 2008
PE410.782
 
B6‑0380/2008
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt
za skupinu ALDE
o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích 
B6‑0380/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na vystoupení komisařky Ferrero-Waldnerové v Evropském parlamentu dne 9. července 2008 na téma situace palestinských vězňů v izraelských věznicích,

–  s ohledem na dohodu o přidružení EU-Izrael a na závěry 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008,

–  s ohledem na zprávu, kterou vypracovala jeho ad hoc delegace do Izraele a na palestinská území (ve dnech 30. května až 2. června 2008) a na závěry této zprávy,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949, zejména na články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143 této úmluvy,

–  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, jež se týká okupovaných palestinských území,

–  s ohledem na zprávy uveřejněné v letech 2006, 2007 a 2008 Veřejným výborem proti mučení v Izraeli za finančního přispění Evropské komise a několika členských států,

–  s ohledem na příslušné rezoluce OSN o blízkovýchodním konfliktu,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Izrael se v posledních letech potýká s mnoha vražednými teroristickými útoky na civilní obyvatelstvo,

B.  vzhledem k tomu, že izraelské úřady přijaly řadu opatření, aby zabránily těmto teroristickým činům, včetně zatýkání podezřelých palestinských extremistů; avšak vzhledem k tomu, že boj proti terorismu neopravňuje k týrání vězňů,

C.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v izraelských věznicích a vazebních zařízeních drženo přibližně 10 000 Palestinců, z toho více než 300 mladistvých ve věku mezi 16 a 18 lety; vzhledem k tomu, že většina těchto zadržovaných osob byla zatčena na okupovaných palestinských územích,

D.  vzhledem k tomu, že izraelská vláda dne 25. srpna 2008 propustila 198 Palestinců jako projev dobré vůle a budování vzájemné důvěry,

E.  vzhledem k tomu, že probíhají další jednání mezi oběma stranami, která směřují k dosažení komplexnější dohody o statutu ostatních vězňů,

F.  vzhledem k nedávným krokům, které učinily vlády Izraele a Libanonu k výměně vězňů za těla izraelských vojáků,

G.  vzhledem k tomu, že v Izraeli je přibližně tisíc vězňů zadržováno na základě „příkazů ke správní vazbě“ a že sice mají právo na odvolání, ale nikoliv právo na obžalobu, soudní proces a obhajobu; vzhledem k tomu, že takové „příkazy ke správní vazbě“ mohou být řadu let obnovovány, k čemuž v některých případech skutečně dochází,

H.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC), jejímž signatářem je i Izrael, se dítětem rozumí lidská bytost mladší 18 let; avšak vzhledem k tomu, že podle izraelských vojenských předpisů, které platí na okupovaných palestinských územích, se za dospělé považují osoby od 16 let věku, a vzhledem k tomu, že ze zpráv organizací pro lidská práva vyplývá, že mladiství vězni jsou drženi v nevyhovujících podmínkách a že jsou stále více vystaveni špatnému zacházení,

I.  vzhledem k tomu, že ve zprávách o lidských právech, které vycházejí z podrobných svědectví, se uvádí, že příslušníci izraelských ozbrojených sil týrají zadržované Palestince, kteří jsou při tom svázáni a žádným způsobem neohrožují izraelskou bezpečnost; vzhledem k tomu, že součástí tohoto hrubého zacházení je údajně i mučení, jehož cílem je získat doznání, a pokud se zadržovaná osoba nepřizná, je jí správní vazba prodloužena na dobu neurčitou, aniž by bylo vzneseno obvinění či zahájen soudní proces,

J.  vzhledem k tomu, že pro převážnou většinu palestinských vězňů, kteří jsou drženi ve věznicích na izraelském území, je často nemožné nebo velmi obtížné, aby uplatňovali své právo na návštěvy rodinných příslušníků, a to navzdory výzvám, jež Mezinárodní výbor Červeného kříže adresoval Izraeli,

1.  vítá a podporuje nedávné rozhodnutí izraelské vlády propustit značný počet palestinských vězňů jako pozitivní krok, který má posílit autoritu Palestinské samosprávy a obnovit atmosféru vzájemné důvěry;

2.  vítá nedávné kroky k posílení vzájemné důvěry, které v souvislosti s vězni učinily izraelská vláda a Hizballáh; vyzývá Izrael a Hamás k provedení podobných kroků za účelem okamžitého propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita;

3.  podporuje boj Izraele proti terorismu a domnívá se, že všechny strany musí při zacházení s vězni plně dodržovat zásady právního státu, což představuje zásadní krok na cestě k demokratickému státu a k obnově vzájemné důvěry, která je nezbytná pro významný pokrok v mírových jednáních;

4.  vyzývá izraelské úřady, aby všechny zadržované osoby postavily před soud a upustily od „správní vazby“, která představuje zneužití řízení a umožňuje prodlužované a často nezákonné věznění, dále aby v případě zadržovaných nezletilých osob uplatňovaly přiměřená opatření v souladu s mezinárodními normami soudního systému pro mladistvé a s Úmluvou OSN o právech dítěte a aby zavedly méně restriktivní režim návštěv vězňů;

5.  vyzývá izraelské úřady, aby dodržovaly Úmluvu OSN proti mučení a aby upustily od všech praktik, jejichž součástí je špatné zacházení a vynucování doznání, a aby se vážně zabývaly zprávami o používání těchto praktik;

6.  bere na vědomí prohlášení Komise učiněné dne 9. července 2008 v Evropském parlamentu, v němž Komise vyjádřila „hluboký soucit s utrpením palestinských vězňů v izraelských věznicích“ a objasnila, že „článek 2 dohody o přidružení EU-Izrael bude Evropské unii i Izraeli nadále připomínat, že dodržování lidských práv a demokratických zásad je základem našich bilaterálních vztahů“;

7.  vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael vytvořit plnohodnotný podvýbor pro lidská práva, který nahradí pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k tomu, aby při sledování pokroku Izraele v dodržování jeho povinností podle mezinárodního práva byly vedeny rozsáhlé konzultace s organizacemi pro lidská práva a nevládními organizacemi v Izraeli a na okupovaných palestinských územích a aby tyto organizace byly do sledování plně zapojeny;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.

Právní upozornění - Ochrana soukromí