Procedure : 2008/2607(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0380/2008

Indgivne tekster :

B6-0380/2008

Forhandlinger :

PV 04/09/2008 - 3

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0404

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 94kWORD 42k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.782
 
B6‑0380/2008
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó og Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler 
B6‑0380/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

–  der henviser til redegørelse fra Ferrero Waldner, medlem af Kommissionen, af 9. juli 2008 om situationen for palæstinensiske fanger i israelske fængsler,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Israel og til resultaterne af det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel den 16. juni 2008,

–  der henviser til rapporten fra Europa-Parlamentets ad hoc-delegation til Israel og de palæstinensiske territorier (30. maj-2. juni 2008) og til konklusionerne heri,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid, særlig artikel 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 og 143,

–  der henviser til årsrapporten for 2007 fra Den Internationale Røde Kors Komité, særlig afsnittet om de besatte palæstinensiske territorier,

–  der henviser til rapporter for 2006, 2007 og 2008 fra den offentlige komité mod tortur i Israel, der blev offentliggjort med økonomisk bidrag fra Kommissionen og flere medlemsstater,

–  der henviser til de relevante FN-resolutioner om konflikten i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at Israel har været udsat for mange dødbringende terroristangreb mod civilbefolkningen i de senere år,

B.  der henviser til, at de israelske myndigheder har truffet en række foranstaltninger for at forebygge sådanne terroristangreb, herunder anholdelse af mistænkte militante palæstinensere, men at kampen mod terrorisme ikke kan være en begrundelse for overgreb mod fanger,

C.  der henviser til, at der i dag er ca. 10 000 palæstinensere, herunder mere end 300 børn i alderen mellem 16 og 18 år i israelske fængsler og interneringscentre, og som henviser til, at de fleste tilbageholdte er blevet arresteret i de besatte palæstinensiske områder,

D.  der henviser til, at den israelske regering den 25. august løslod 198 palæstinensere som tegn på god vilje og som en tillidsskabende foranstaltning,

E.  der henviser til, at der er forhandlinger i gang mellem de to parter med henblik på en mere omfattende aftale om de øvrige fangers status,

F.  der henviser til de seneste skridt, der er foretaget af Israels og Libanons regeringer i forbindelse med udvekslingen af fanger for ligene af israelske soldater,

G.  der henviser til, at ca. 1 000 fanger tilbageholdes i Israel i på grundlag af afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" med ret til at gøre indsigelse, men uden anklage, retssag og ret til forsvar, og som henviser til, at sådanne afgørelser om "administrativ frihedsberøvelse" kan forlænges, og i visse tilfælde bliver forlænget i årevis,

H.  der henviser til, at begrebet "barn" i henhold til FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC), som Israel har undertegnet, defineres som ethvert menneske under 18 år, der imidlertid henviser til, at palæstinensiske børn fra det fyldte 16. år betragtes som voksne i henhold til de israelske militære bestemmelser, der er gældende i de besatte palæstinensiske områder, og at mindreårige fanger ifølge rapporter fra menneskerettighedsorganisationer tilbageholdes under uacceptable interneringsvilkår og i stigende grad udsættes for overgreb,

I.  der henviser til, menneskerettighedsrapporter på grundlag af detaljerede vidneudsagn fremfører, at soldater i de israelske væbnede styrker har foretaget overgreb mod palæstinensiske fanger, efter at de var blevet fikseret og ikke længere udgjorde nogen risiko for den israelske sikkerhed, og som henviser til, at disse overgreb ifølge forlydender også skulle omfatte tortur, også med henblik på at fremtvinge tilståelser, og at fangen idømmes tidsubegrænset "administrativ frihedsberøvelse" uden anklage eller retssag, såfremt der ikke aflægges tilståelse,

J.  der henviser til, at det for langt hovedparten af de palæstinensiske fanger i fængsler på israelsk territorium ofte er yderst vanskeligt at udøve deres ret til at få besøg af deres familier, og det på trods af henvendelser til Israel fra Den Internationale Røde Kors Komité,

1.  bifalder og støtter den israelske regerings seneste beslutning om at løslade et væsentligt antal palæstinensiske fanger, da dette er en positiv gestus, der kan styrke Den Palæstinensiske Myndigheds autoritet og genetablere et klima af gensidig tillid;

2.  bifalder de seneste tillidsskabende skridt, som den israelske regering og Hizbollah har taget på fangeområdet; opfordrer til, at der mellem Israel og Hamas tages tilsvarende skridt med henblik på øjeblikkelig løsladelse af den israelske korporal Gilad Shalit;

3.  støtter den israelske kamp mod terrorisme og mener, at retsstatsprincipperne skal respekteres fuldt ud over for alle fanger uanset tilhørsforhold, og at dette er afgørende for et demokratisk land, og for, at der kan genetableres et klima med gensidig tillid, som er nødvendigt for, at der kan opnås væsentlige fremskridt i fredsforhandlingerne;

4.  opfordrer de israelske myndigheder til at stille alle fanger for en domstol og ophøre med at anvende "administrativ frihedsberøvelse", som er et proceduremisbrug, der tillader langvarig og ofte retsstridig indespærring, gennemføre passende foranstaltninger over for mindreårige fanger i overensstemmelse med de internationale normer på det ungdomsretlige område og i overensstemmelse med UNCRC og indføre en mindre restriktiv ordning for fangebesøg;

5.  opfordrer de israelske myndigheder til at overholde FN's konvention mod tortur og ophøre med enhver form for overgreb og fremtvungne tilståelser samt foretage en korrekt behandling af påstande om anvendelse af sådanne metoder;

6.  henviser til redegørelsen fra Kommissionen, hvor denne gav udtryk for sin store sympati med de lidelser, de palæstinensiske fanger i israelske fængsler var udsat for, og påpegede, at artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel fortsat ville fungere som påmindelse for både Den Europæiske Union og Israel om, at respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper danner grundlaget for de bilaterale forbindelser mellem de to parter;

7.  glæder sig over den beslutning, der blev truffet på det 8. møde i Associeringsrådet EU-Israel om at nedsætte et funktionsdygtigt underudvalg til afløsning for arbejdsgruppen om menneskerettigheder; kræver, at menneskerettighedsorganisationerne og ikkestatslige organisationer i Israel og de besatte palæstinensiske områder i vidt omfang høres og inddrages i overvågningen af Israels fremskridt hen imod overholdelse af landets forpligtelser i medfør af folkeretten;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Israels regering, Knesset, formanden for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, FN's højkommissær for menneskerettigheder og Den Internationale Røde Kors Komité.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik