Menetlus : 2008/2607(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0380/2008

Esitatud tekstid :

B6-0380/2008

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 3

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0404

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 93kWORD 44k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.782
 
B6‑0380/2008
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó ja Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates 
B6‑0380/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–  olles ära kuulanud volinik Ferrero-Waldneri 9. juulil 2008. aastal tehtud avalduse Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates;

–  võttes arvesse ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingut ning 16. juunil 2008. aastal toimunud ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise tulemusi;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 30. maist 2. juunini 2008 Iisraeli ja Palestiina alasid külastanud ajutise delegatsiooni koostatud raportit ning selle järeldusi;

–  võttes arvesse 12. augusti 1949. aasta tsiviilisikute sõjaaegse kaitse neljandat Genfi konventsiooni ning eriti selle artikleid 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143;

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee 2007. aasta aruannet, eriti okupeeritud Palestiina alasid käsitlevat osa;

–  võttes arvesse aruandeid, mille avalik piinamisvastane komitee Israelis avaldas aastatel 2006, 2007 and 2008 Euroopa Komisjoni ja mitmete liikmesriikide rahalisel toetusel;

–  võttes arvesse ÜRO asjakohaseid resolutsioone Lähis-Ida konflikti kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et Iisraeli tsiviilelanikkonna vastu on viimastel aastatel toime pandud mitmeid surmaga lõppenud terrorirünnakuid;

B.  arvestades, et Israeli ametivõimud on võtnud mitmeid meetmeid kõnealuste terrorirünnakute vältimiseks, sealhulgas kahtlustatavate Palestiina võitlejate vahistamine, kuid arvestades, et terrorismivastane võitlus ei ole õigustus vangide väärkohtlemiseks;

C.  arvestades, et praegu hoitakse Iisraeli vanglates ja kinnipidamiskeskustes kinni ligikaudu 10 000 palestiinlast, sealhulgas enam kui 300 last vanuses 16–18, ning arvestades, et enamik kinnipeetutest vahistati Palestiina okupeeritud aladel;

D.  arvestades, et Iisraeli valitsus vabastas 25. augustil 2008. aastal hea tahte avaldusena ja vastastikuse usalduse suurendamise eesmärgil 198 palestiinlast;

E.  arvestades, et kahe poole vahel on käimas täiendavad läbirääkimised, et saavutada ulatuslikum kokkulepe muude vangide olukorra osas;

F.  arvestades, et Iisraeli ja Liibanoni valitsused võtsid hiljuti meetmeid vangide vahetamiseks Iisraeli sõdurite surnukehade vastu;

G.  arvestades, et haldusaresti vahistamiskäsu alusel peetakse Iisraelis kinni ligikaudu tuhandet vangi, kellel on kaebuse esitamise õigus, kuid kellele ei esitata süüdistust, kelle üle ei mõisteta kohut ning kellel puudub õigus kaitsele; arvestades, et selliseid haldusaresti vahistamiskäske võidakse korduvalt pikendada ja mõnel juhul pikendatakse aastateks;

H.  arvestades, et vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile, millele on alla kirjutanud ka Iisrael, mõistetakse lapse all alla 18 aastast inimolendit; arvestades, et Palestiina okupeeritud aladel kehtivate Iisraeli sõjaseaduste kohaselt peetakse Palestiina lapsi täiskasvanuks alates 16. eluaastast, ning arvestades, et inimõigusorganisatsioonide aruannete kohaselt hoitakse alaealisi vange sobimatutes kinnipidamistingimustes ning neile saab osaks üha sagedasem väärkohtlemine;

I.  arvestades, et üksikasjalikel tunnistustel põhinevatest inimõiguste aruannetest selgub, et Israeli kaitsejõudude sõdurid väärkohtlesid Palestiina kinnipeetavaid siis, kui nad olid kinni seotud ega kujutanud endast mingit ohtu Iisraeli julgeolekule; arvestades, et selline väärkohtlemine hõlmab väidetavalt ka piinamist, mida kasutatakse ülestunnistuste väljapressimiseks, ja et neile kinnipeetavatele, kellelt ei suudeta ülestunnistust välja pressida, mõistetakse ilma süüdistuse või kohtuprotsessita määramata ajaks haldusarest;

J.  arvestades, et Iisraeli territooriumil asuvates vanglates kinni peetaval valdaval enamikul Palestiina vangidest on sageli võimatu või väga raske kasutada kokkusaamise õigust oma perekondadega, ja seda vaatamata Rahvusvahelise Punase Risti Komitee poolt Israelile esitatud nõudmisele,

1.  tervitab ja toetab Iisraeli valitsuse hiljutist otsust vabastada märkimisväärne arv Palestiina vange, mis on positiivne samm Palestiina omavalitsuse tugevdamiseks ja vastastikuse usalduse taastamiseks;

2.  tervitab Iisraeli valitsuse ja Hizbollah’ hiljuti astutud samme vastastikuse usalduse loomiseks seoses kinnipeetavatega; nõuab Iisraelilt ja Hamasilt sarnaste sammude astumist, et viivitamatult vabastada Iisraeli kapral Gilad Shalit;

3.  toetab Iisraeli terrorismivastast võitlust ning on veendunud, et vangide kohtlemisel tuleb kõigil pooltel järgida õigusriigi põhimõtteid, sest see on olulise tähtsusega samm demokraatliku riigi jaoks ja vastastikuse usalduse taastamiseks, mida on vaja saavutamaks olulist edasiminekut rahuläbirääkimistel;

4.  kutsub Israeli ametivõime üles tooma kõik kinnipeetavad kohtu ette ja lõpetama haldusaresti kasutamine, mis on menetluse kuritarvitamine ja mis võimaldab pikaajalist ning sageli ebaseaduslikku vangistust, rakendama asjakohaseid meetmeid vangistatud alaealiste suhtes kooskõlas alaealiste üle õigusemõistmist käsitlevate rahvusvaheliste standarditega ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga ning lõdvendama vangidega kokkusaamise korra piiranguid;

5.  kutsub Israeli ametivõime üles järgima ÜRO piinamise vastast konventsiooni ning lõpetama igasuguse ahistamise ja ülestunnistuste väljapressimise ning nõuetekohaselt reageerima väidetele selliste meetodite kasutuse kohta;

6.  võtab teadmiseks komisjoni avalduse, milles väljendatakse sügavat kaastunnet Palestiina vangidele Iisraeli vanglates ning kinnitatakse, et ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu artikkel 2 tuletab nii Euroopa Liidule kui ka Iisraelile jätkuvalt meelde, et inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamine on kahepoolsete suhete aluseks;

7.  tunneb heameelt ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksandal kohtumisel tehtud otsuse üle luua praeguse inimõiguste töörühma asemele täieõiguslik inimõiguste allkomisjon; kutsub üles konsulteerima ulatuslikult inimõigus- ja valitsusväliste organisatsioonidega Iisraelis ja Palestiina okupeeritud aladel ning kaasama need täiel määral järelevalve teostamisse Iisraeli edusammude üle tema rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisel;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule nõukogule, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika