Návrh uznesenia - B6-0380/2008Návrh uznesenia
B6-0380/2008

NÁVRH UZNESENIA,

27.8.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Marco Cappato, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Ignasi Guardans Cambó a Olle Schmidt
v mene skupiny ALDE
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0343/2008

Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0380/2008
Predkladané texty :
B6-0380/2008
Prijaté texty :

B6‑0380/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach, ktoré 9. júla 2008 Európskemu parlamentu predniesla komisárka Ferrero-Waldner,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom a na výsledky ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zo 16. júna 2008,

–  so zreteľom na správu, ktorú vypracovala parlamentná delegácia ad hoc vyslaná do Izraela a na palestínske územia (30. mája – 2. júna 2008), a na jej závery,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z 12. augusta 1949, a najmä na jeho články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143,

–  so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, najmä na časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,

–  so zreteľom na správy Verejného výboru proti mučeniu v Izraeli uverejnené v rokoch 2006, 2007 a 2008 s pomocou finančných príspevkov Európskej komisie a niekoľkých členských štátov,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN o Blízkom východe,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Izrael čelil v posledných rokoch mnohým smrteľným teroristickým útokom proti svojmu civilnému obyvateľstvu;

B.  keďže izraelské orgány prijali niekoľko opatrení na predchádzanie týmto teroristickým aktivitám vrátane zadržania podozrivých palestínskych ozbrojencov, ale keďže boj proti terorizmu nie je dôvodom na zneužívanie väzňov;

C.  keďže v súčasnosti je asi 10 000 Palestínčanov, medzi nimi vyše 300 detí vo veku od 16 do 18 rokov, zadržiavaných v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách a keďže väčšina týchto zadržaných osôb bola zatknutá na okupovaných palestínskych územiach,

D.  keďže 25. augusta 2008 izraelská vláda prepustila 198 Palestínčanov ako prejav dobrej vôle a budovania vzájomnej dôvery,

E.  keďže medzi obidvomi stranami prebiehajú ďalšie rokovania s cieľom dosiahnuť komplexnejšiu dohodu o štatúte ostatných väzňov,

F.  keďže vlády Izraela a Libanonu nedávno podnikli kroky na výmenu väzňov za telá izraelských vojakov,

G.  keďže na základe rozhodnutí o tzv. administratívnom zadržaní Izrael zadržiava asi 1 000 väzňov, ktorí síce majú právo na odvolanie, ale nie na obžalobu, súdny proces a obhajobu; keďže takéto rozhodnutia o administratívnom zadržaní sa môžu obnoviť na niekoľko rokov a v niektorých prípadoch aj boli obnovené,

H.  keďže podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC), ktorého signatárom je aj Izrael, sa dieťa definuje ako ľudská bytosť vo veku do 18 rokov; keďže však podľa izraelských vojenských predpisov, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach, sa palestínske deti považujú za dospelé osoby po dovŕšení 16 rokov a keďže podľa správ organizácií pre ľudské práva sú mladiství väzni zadržiavaní v neprimeraných podmienkach a sú čoraz viac vystavení týraniu,

I.  keďže v správach o ľudských právach založených na podrobných svedectvách sa uvádza, že vojaci Izraelských obranných síl zneužívali zadržaných Palestínčanov, keď boli zviazaní a nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo pre bezpečnosť Izraela; keďže toto zneužívanie údajne zahŕňa mučenie, cieľom ktorého je získať priznanie, a ak sa zadržaná osoba neprizná, je odsúdená na administratívne zadržiavanie na dobu neurčitú bez toho, aby bola obžalovaná alebo postavená pred súd,

J.  keďže pre veľkú väčšinu palestínskych väzňov držaných vo väzeniach na území Izraela je často nemožné alebo veľmi ťažké uplatniť svoje právo na návštevy rodín napriek výzvam, ktoré Medzinárodný výbor Červeného kríža adresoval Izraelu,

1.  víta a podporuje nedávne rozhodnutie izraelskej vlády prepustiť značný počet palestínskych väzňov ako pozitívny prejav podpory Palestínskej samosprávy a nastolenia atmosféry vzájomnej dôvery;

2.  víta nedávne spoločné kroky vedúce k budovaniu dôvery, ktoré v súvislosti s väzňami podnikli izraelská vláda a Hizballáh; žiada, aby Izrael a hnutie Hamas podnikli podobné kroky, cieľom ktorých bude okamžité prepustenie izraelského desiatnika Gilada Šalita;

3.  podporuje boj Izraela proti terorizmu a domnieva sa, že pri zaobchádzaní s väzňami sa musia na všetkých stranách v plnej miere dodržiavať zásady právneho štátu, čo je rozhodujúcim predpokladom demokratickej krajiny a obnovy atmosféry vzájomnej dôvery, ktoré sú potrebné, ak sa má dosiahnuť podstatný pokrok v rámci mierových rokovaní;

4.  vyzýva izraelské orgány, aby všetky zadržiavané osoby postavili pred súd a aby skoncovali s administratívnym zadržiavaním, ktoré je zneužitím postupu a spôsobuje predlžené a často nezákonné zajatie, aby prijali primerané opatrenia pre maloleté osoby vo väzeniach v súlade s medzinárodnými normami súdneho systému pre mladistvých a s UNCRC a aby pre návštevy väzňov povolili menej obmedzujúci režim;

5.  vyzýva izraelské orgány, aby dodržiavali Dohovor OSN proti mučeniu a aby skoncovali so všetkými praktikami zahŕňajúcimi týranie a násilné vynucovanie priznaní a aby primeraným spôsobom reagovali na správy o používaní takýchto praktík;

6.  poukazuje na vyhlásenie, ktoré Komisia predniesla Európskemu parlamentu a v ktorom vyjadruje veľký súcit s utrpením palestínskych väzňov v izraelských väzeniach a objasňuje, že článok 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom bude Európskemu parlamentu a Izraelu pripomínať, že dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad je základom ich bilaterálnych vzťahov;

7.  víta rozhodnutie ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zriadiť plnohodnotný podvýbor pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; požaduje rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a MVO v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach, ako aj ich plné zapojenie do monitorovania pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, izraelskej vláde, Knessetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky na Blízkom východe, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Medzinárodnému výboru Červeného kríža.