Postup : 2008/2607(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0381/2008

Předložené texty :

B6-0381/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 3

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 7.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0404

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 105kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0343/2008
27. 8. 2008
PE410.783
 
B6‑0381/2008
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser
za skupinu PSE
o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích 
B6‑0381/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na zprávu, kterou vypracovala jeho ad hoc delegace do Izraele a na palestinská území (ve dnech 30. května až 2. června 2008) a na závěry této zprávy,

–  s ohledem na dohodu o přidružení EU-Izrael, a zejména na článek 2,

–  s ohledem na závěry 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008,

–  s ohledem na příslušné rezoluce OSN,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, jež se týká okupovaných palestinských území,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v izraelských věznicích a vazebních zařízeních drženo více než 11 000 Palestinců, včetně stovek žen a dětí,

B.  vzhledem k tomu, že Izrael dne 25. srpna 2008 propustil 198 palestinských vězňů jako projev dobré vůle,

C.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy o právech dítěte, jejímž signatářem je i Izrael, se dítětem rozumí lidská bytost mladší 18 let; avšak vzhledem k tomu, že podle izraelských vojenských předpisů, které platí na okupovaných palestinských územích, se za dospělé považují osoby od 16 let věku a že jsou často zadržovány v nevyhovujících podmínkách,

D.  vzhledem k tomu, že převážná většina palestinských vězňů ze Západního břehu a z Gazy je držena ve věznicích na izraelském území, což jejich rodinným příslušníkům znemožňuje uplatňovat rozumným způsobem své právo na návštěvu; vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární právo zakazuje převoz civilistů, včetně zadržených a vězněných osob, z okupovaného území na území okupujícího státu,

E.  vzhledem k tomu, že Izrael zadržuje stovky palestinských vězňů ve „správní vazbě“, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění nebo s nimi byl zahájen soudní proces, aniž by byli informováni o tom, z čeho jsou podezřelí, a aniž by měli přístup k důkazům, odvolají-li se proti vazbě, což je v rozporu s mezinárodním právem,

F.  vzhledem k tomu, že problematika politických vězňů má významné politické, sociální a humanitární důsledky a že zatčení 48 zvolených členů Palestinské legislativní rady a dalších členů místních rad má vážné dopady na politický vývoj na okupovaných palestinských územích; vzhledem k tomu, že dokument vězňů přijatý v květnu roku 2006 zadrženými palestinskými politickými špičkami z různých frakcí se stal základem národního usmíření a připravil půdu pro vytvoření vlády národní jednoty,

G.  vzhledem k tomu, že mnoha palestinským vězňům, u kterých Mezinárodní výbor Červeného kříže diagnostikoval onemocnění nebo zranění, byla v rozporu s článkem 91 Ženevské úmluvy č. VI odepřena odpovídající lékařská péče,

H.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi Evropskými společenstvími a Izraelem jsou podle článku 2 dohody o přidružení EU-Izrael založeny na dodržování lidských práv a demokratických zásad, jež představují zásadní prvek této dohody; vzhledem k tomu, že akční plán EU-Izrael výslovně zdůrazňuje dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jako hodnoty, jež sdílejí obě strany,

1.  zdůrazňuje, že problematika palestinských politických vězňů, kteří by mohli působit jako umírňující síla jak ve vnitřní politice, tak v konfliktu s Izraelem, má výrazný dopad na palestinskou společnost i na izraelsko-palestinský konflikt;

2.  vyzývá v této souvislosti k propuštění značné části palestinských vězňů, zejména k okamžitému propuštění uvězněných členů Palestinské legislativní rady, včetně Marwana Barghoutiho;

3.  vítá nedávné propuštění 199 palestinských vězňů, které bylo projevem dobré vůle ze strany Izraele, a opakovaně zdůrazňuje, že opatření k budování důvěry jsou v mírovém procesu důležitá;

4.  je si vědom významu nedávných kroků k posílení důvěry, které v souvislosti s vězni učinily izraelská vláda a Hizballáh; vyzývá Izrael a Hamás k provedení podobných kroků za účelem okamžitého propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita;

5.  vyzývá Izrael, aby svůj vojenský právní režim uplatňovaný na palestinské děti uvedl v soulad s mezinárodními normami soudního systému pro mladistvé, a zejména s Úmluvou OSN o právech dítěte, s cílem zajistit především okamžité propuštění všech zadržovaných mladistvých z vězení a ukončit praxi, kdy jsou osoby mladší 18 let drženy v „administrativní vazbě“, a rovněž aby pro mladistvé ve vazbě nebo vězení zaručil takové podmínky, které jsou v souladu s výše uvedenou Úmluvou OSN a dalšími příslušnými ustanoveními OSN;

6.  vyzývá Radu, členské státy a Komisi, aby ve svých vztazích s Izraelem uplatňovaly obecné zásady EU týkající se dětí v ozbrojených konfliktech a aby učinily ochranu palestinských dětí zadržovaných Izraelem nedílnou součástí dialogu na všech úrovních vztahů;

7.  vyzývá izraelskou vládu a Kneset, aby přehodnotily zákon o nezákonných bojovnících, který umožňuje uplatňovat správní vazbu, a uvedly jej v soulad s mezinárodním humanitárním právem a normami v oblasti lidských práv;

8.  znovu odsuzuje mučení a špatné zacházení ve všech podobách; vyzývá Izrael, aby v souladu s Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání okamžitě zajistil při odnětí svobody dodržování minimálních norem týkajících se stravy, zdravotní péče, velikosti cel, ochrany před povětrnostními podmínkami a návštěv rodinných příslušníků a aby zaručil palestinským vězňům řádnou lékařskou péči;

9.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací vězněných palestinských žen; vyzývá izraelské úřady, aby podstatně zlepšily ochranu ohrožených skupin vězeňkyň, zejména matek a mladých žen;

10.  připomíná článek 2 dohody o přidružení EU-Izrael a vyzývá Izrael, aby dodržoval mezinárodní normy v oblasti lidských práv a humanitárního práva, zejména ustanovení o ochraně civilistů žijících na okupovaném území; je pevně přesvědčen, že prohloubení vztahů mezi EU a Izraelem by mělo být založeno na dodržování povinností Izraele podle mezinárodního práva, zejména mezinárodních norem v oblasti lidských práv a humanitárního práva, a mělo by být dodržováním těchto povinností podmíněno;

11.  bere na vědomí prohlášení Komise určené Parlamentu ze dne 9. července 2008, v němž Komise vyjádřila „hluboký soucit s utrpením palestinských vězňů v izraelských věznicích“ a dále potvrdila, že „článek 2 dohody o přidružení EU-Izrael bude Evropské unii i Izraeli nadále připomínat, že dodržování lidských práv a demokratických zásad je základem našich bilaterálních vztahů“;

12.  vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael o vytvoření plnohodnotného podvýboru pro lidská práva, který nahradí stávající pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k rozsáhlým konzultacím a plnému zapojení organizací pro lidská práva a nevládních organizací v Izraeli a na okupovaných palestinských územích při sledování pokroku Izraele v dodržování jeho závazků podle mezinárodního práva;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení izraelské vládě, Knesetu, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě, Radě, Komisi, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.

Právní upozornění - Ochrana soukromí