Menetlus : 2008/2607(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0381/2008

Esitatud tekstid :

B6-0381/2008

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 3

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0404

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 95kWORD 44k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.783
 
B6‑0381/2008
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano ja Véronique De Keyser
fraktsiooni PSE nimel
Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates 
B6‑0381/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–  võttes arvesse oma 30. maist 2. juunini 2008 Iisraeli ja Palestiina alasid külastanud ajutise delegatsiooni koostatud raportit ning selle järeldusi;

–  võttes arvesse ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingut ja eelkõige selle artiklit 2;

–  võttes arvesse 16. juunil 2008. aastal toimunud ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise tulemusi;

–  võttes arvesse asjakohaseid ÜRO resolutsioone;

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–  võttes arvesse 1949. aasta tsiviilisikute sõjaaegse kaitse neljandat Genfi konventsiooni;

–  võttes arvesse 1966. aasta ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–  võttes arvesse 1984. aasta ÜRO piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemise või karistamise vastast konventsiooni;

–  võttes arvesse1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee aastaaruannet (2007) ja eriti Palestiina okupeeritud alasid käsitlevat osa;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et praegu hoitakse Iisraeli vanglates ja kinnipidamiskeskustes kinni enam kui 11 000 palestiinlast, sealhulgas sadu naisi ja lapsi;

B.  arvestades, et Iisrael vabastas 25. augustil 2008. aastal hea tahte avaldusena 198 Palestiina vangi;

C.  arvestades, et vastavalt lapse õiguste konventsioonile, millele on alla kirjutanud ka Iisrael, mõistetakse lapse all alla 18aastast isikut; arvestades, et Palestiina okupeeritud aladel kehtivate Iisraeli sõjaseaduste kohaselt peetakse Palestiina lapsi täiskasvanuks alates 16. eluaastast ning neid hoitakse sageli sobimatutes kinnipidamistingimustes;

D.  arvestades, et valdavat enamikku Jordani Läänekaldalt ja Gazast pärit Palestiina vange peetakse kinni Iisraeli territooriumil asuvates vanglates, mille tõttu ei saa vangide perekonnad kasutada ka oma kokkusaamise õigust mõistlikul viisil; arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on keelatud okupeeritud alade tsiviilkodanike, sealhulgas kinnipeetavate ja vangide üleviimine okupeeriva riigi territooriumile;

E.  arvestades, et Iisrael hoiab sadu Palestiina vange ilma süüdistust esitamata või kohtumõistmiseta haldusarestis, teavitamata neid nende vastu suunatud kahtlustuste laadist ja võimaldamata neile nende kinnipidamise vaidlustamise korral juurdepääsu tõendusmaterjalile, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega;

F.  arvestades, et poliitvangide küsimusel on poliitilises, sotsiaalses ja humanitaarses mõttes oluline tähendus ning et 48 Palestiina seadusandliku nõukogu valitud liikme ja muude kohalike volikogude liikmete vahistamisel on tõsised tagajärjed poliitilistele arengutele Palestiina okupeeritud aladel; arvestades, et erinevaid rühmitusi esindavate vangistatud Palestiina poliitiliste juhtide poolt 2006. aasta mais vastu võetud vangide dokument oli aluseks rahvuslikule leppimisele ja sillutas teed rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamisele;

G.  arvestades, et paljudele Palestiina vangidele, kelle puhul Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on diagnoosinud haiguse või vigastuse, ei ole osutatud asjakohast arstiabi, mis on vastuolus kuuenda Genfi konventsiooni artikliga 91;

H.  arvestades, et ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingu artikli 2 kohaselt põhinevad Euroopa ühenduste ja Iisraeli suhted inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisel, mis on kõnealuse lepingu oluline osa; arvestades, et ELi ja Iisraeli vahelises tegevuskavas rõhutatakse osapoolte ühiste väärtuste hulka kuuluvana selgesõnaliselt inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist,

1.  rõhutab, et küsimusel Palestiina poliitvangidest, kes suudavad olla mõõdukust sisendavaks jõuks nii riigisiseselt kui ka konfliktis Iisraeliga, on nii Palestiina ühiskonnale kui ka Iisraeli ja Palestiina konfliktile väga suur mõju;

2.  nõuab sellega seoses olulise hulga Palestiina vangide vabastamist ning eelkõige Palestiina seadusandliku nõukogu vangistatud liikmete viivitamatut vabastamist, mis hõlmab ka Marwan Barghouti;

3.  tunneb heameelt 199 Palestiina vangi hiljutise vabastamise üle, mis oli Iisraeli hea tahte avaldus, ja rõhutab veel kord usaldust suurendavate meetmete tähtsust rahuprotsessis;

4.  on teadlik Iisraeli valitsuse ja Hizbollah’ hiljutistest vastastikuse usalduse suurendamise sammudest vangide osas; nõuab sarnaste sammude astumist Iisraeli ja Hamasi poolt, et vabastada viivitamatult Iisraeli kapral Gilad Shalit;

5.  kutsub Iisraeli üles viima Palestiina lastele kohaldatav sõjaväeline õigussüsteem vastavusse alaealiste üle õigusemõistmist käsitlevate rahvusvaheliste standarditega ja eelkõige ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, et tagada eelkõige kõikide kinnipeetavate alaealiste viivitamatu vangist vabastamine ning alla 18aastaste isikute haldusarestis hoidmine, ning tagama ka kinnipeetud või vangistatud alaealistele tingimused, mis on esitatud eespool nimetatud ÜRO konventsioonis ja muudes asjakohastes ÜRO eeskirjades;

6.  kutsub nõukogu, liikmesriike ja komisjoni üles rakendama suhetes Iisraeliga ELi suuniseid laste ja relvastatud konflikti kohta ning käsitlema Iisraeli poolt kinnipeetavate Palestiina laste kaitset olulise dialoogi osana suhete kõikidel tasanditel;

7.  kutsub Iisraeli valitsust ja Knessetit üles kaaluma haldusareste lubava seaduse vastaseid võitlejaid käsitleva seaduse muutmist ning selle kooskõlla viimist rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarstandarditega;

8.  kordab, et mõistab hukka igasuguse piinamise ja väärkohtlemise; palub Iisraelil kooskõlas ÜRO piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval viisil kohtlemise või karistamise vastase konventsiooniga viivitamatult tagada kinnipidamise miinimumstandardite järgimine toidu, tervishoiu, vangla suuruse, ilmastikutingimuste eest kaitsmise ja pereliikmetega kokkusaamise osas ning tagada Palestiina vangidele nõuetekohane arstiabi;

9.  väljendab sügavat muret Palestiina naisvangide olukorra pärast; kutsub Iisraeli ametivõime üles märgatavalt parandama ohualdis kinnipeetavate kaitset, pöörates erilist tähelepanu emadele ja noortele naistele;

10.  tuletab meelde ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingu artiklit 2 ning kutsub Iisraeli üles järgima rahvusvahelist inimõiguste alast õigust ja humanitaarõigust, pöörates erilist tähelepanu sätetele, mis käsitlevad okupeeritud aladel elavate tsiviilelanike kaitset; on sügavalt veendunud, et ELi ja Iisraeli vaheliste suhete süvendamine peaks olema kooskõlas ja seotud Iisraeli rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisega, eelkõige rahvusvahelise inimõiguste alase õiguse ja humanitaarõiguse osas;

11.  võtab teadmiseks komisjoni 9. juuli 2008. aasta Euroopa Parlamendile tehtud avalduse, milles väljendatakse sügavat kaastunnet Palestiina vangidele Iisraeli vanglates ning kinnitatakse, et ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepingu artikkel 2 tuletab nii Euroopa Liidule kui ka Iisraelile jätkuvalt meelde, et inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamine on kahepoolsete suhete aluseks;

12.  tunneb heameelt ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise otsuse üle luua praeguse inimõiguste töörühma asemele täieõiguslik inimõiguste allkomisjon; nõuab põhjalikku konsulteerimist inimõigus- ja valitsusväliste organisatsioonidega ning nende kaasamist täiel määral Iisraelis ja Palestiina okupeeritud aladel järelevalve teostamisse Iisraeli edusammude üle tema rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisel;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Iisraeli valitsusele, Knessetile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule nõukogule, nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile ning ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika