Procedūra : 2008/2607(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0381/2008

Pateikti tekstai :

B6-0381/2008

Debatai :

PV 04/09/2008 - 3

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 7.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0404

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 105kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.783
 
B6‑0381/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Pasqualina Napoletano ir Véronique De Keyser
PSE frakcijos vardu
dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties

Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties 
B6‑0381/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į savo laikinosios delegacijos į Izraelį ir palestiniečių teritorijas (2008 m. gegužės 30 d.–birželio 2 d.) parengtą ataskaitą ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą ir ypač į jo 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo, vykusio 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. IV Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. Raudonojo Kryžiaus tarptautinio komiteto metinį pranešimą, ypač į jo skirsnį dėl okupuotų Palestinos teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu daugiau kaip 11 000 palestiniečių, tarp jų šimtai moterų ir vaikų, laikoma Izraelio sulaikymo centruose ir kalėjimuose,

B.  kadangi 2008 m. rugpjūčio 25 d. Izraelis išlaisvino 198 kalinius palestiniečius, parodydamas geros valios ženklą,

C.  kadangi Vaiko teisių konvencijoje, kurią yra pasirašęs ir Izraelis, vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus; kadangi nepaisant to pagal Izraelio karinius nuostatus, reglamentuojančius okupuotas Palestinos teritorijas, palestiniečiai vaikai nuo 16 metų laikomi suaugusiais ir dažnai kalinami netinkamomis sąlygomis,

D.  kadangi dauguma palestiniečių kalinių iš Vakarų Kranto ir Gazos ruožo laikomi kalėjimuose, esančiuose Izraelio teritorijoje, ir dėl to jų šeimos negali tinkamai pasinaudoti lankymo teise; kadangi pagal tarptautines humanitarinės teisės nuostatas draudžiama perkelti civilius gyventojus, įskaitant sulaikytuosius bei kalinius, iš okupuotos teritorijos į okupuojančios valstybės teritoriją,

E.  kadangi Izraelis laiko šimtus kalinių palestiniečių nepateikęs kaltinimų ir be teismo proceso, nepranešdamas jiems, kuo jie įtariami, ir neleisdamas jiems susipažinti su įkalčiais, jei šie kaliniai teikia apeliaciją dėl sulaikymo, o tai prieštarauja tarptautinei teisei,

F.  kadangi politinių kalinių klausimas turi svarbių politinių, socialinių ir humanitarinių pasekmių ir 48 išrinktų Palestinos įstatymų leidybos tarybos narių bei kitų vietos tarybų narių sulaikymas daro didelį poveikį politiniams įvykiams Palestinos teritorijoje; kadangi 2006 m. gegužės mėn. įkalintų Palestinos politinių lyderių iš įvairių frakcijų priimto dokumento pagrindu buvo priimtas ir nacionalinis susitaikymo dokumentas, pagal kurį buvo sudarytos sąlygos suformuoti nacionalinę vienybės vyriausybę,

G.  kadangi daug kalinių palestiniečių, kurie Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto buvo pripažinti sergančiais arba sužeistais, negauna tinkamos medicininės pagalbos, ir taip pažeidžiamas VI Ženevos konvencijos 91 straipsnis,

H.  kadangi Europos Bendrijų ir Izraelio santykiai pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį grindžiami pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams, kurie sudaro esminę minėtojo susitarimo dalį; kadangi ES ir Izraelio veiksmų plane tarp bendrų šalių vertybių buvo aiškiai pabrėžta pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei,

1.  pabrėžia, kad politinių kalinių palestiniečių, kurie turi gebėjimų atlikti tarpininkų vaidmenį tiek šalies viduje, tiek vykstant konfliktui su Izraeliu, problema turi didelės įtakos ir Palestinos visuomenei, ir Izraelio ir Palestinos konfliktui;

2.  atsižvelgdamas į tai, ragina paleisti daug kalinių palestiniečių, ir ypač nedelsiant paleisti įkalintuosius Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius, įskaitant Marwaną Barghouti;

3.  džiaugiasi, kad neseniai paleisti 199 kaliniai palestiniečiai, nes tai – Izraelio geros valios ženklas, ir dar kartą pabrėžia priemonių, kuriomis siekiama didinti pasitikėjimą, svarbą taikos procesui;

4.  suvokia pastarųjų abipusio pasitikėjimo žingsnių, kuriuos žengė Izraelio vyriausybė ir grupuotė „Hezbollah“ kalinių klausimu, svarbą; ragina Izraelį ir grupuotę „Hamas“ imtis panašių veiksmų, kad būtų nedelsiant išlaisvintas Izraelio kapralas Gilad Shalit;

5.  ragina Izraelį suderinti karinę teisinę sistemą, taikomą Palestinos vaikams, su tarptautiniais nepilnamečių teisės standartais ir visų pirma su Vaiko teisių konvencija, ypač siekiant užtikrinti, kad nedelsiant būtų paleisti visi kalėjimuose laikomi nepilnamečiai, sustabdytas asmenų iki 18 metų amžiaus administracinis sulaikymas, taip pat užtikrintos minėtojoje Konvencijoje ir atitinkamuose JT reglamentuose nustatytos sąlygos sulaikytiesiems arba įkalintiems nepilnamečiams;

6.  ragina Tarybą, valstybes nares ir Komisiją plėtojant ryšius su Izraeliu įgyvendinti ES gaires dėl vaikų, dalyvaujančių ginkluotuose konfliktuose, ir siekti, kad Izraelio sulaikytų palestiniečių vaikų apsaugos klausimas būtų pagrindinė dialogo tema visais santykių lygmenimis;

7.  ragina Izraelio vyriausybę ir Knesetą persvarstyti neteisėtų kovotojų įstatymą, pagal kurį leidžiamas administracinis sulaikymas, ir suderinti jį su tarptautinės humanitarinės teisės nuostatomis ir žmogaus teisių standartais;

8.  dar kartą smerkia visų rūšių kankinimus ir netinkamą elgesį; ragina Izraelį nedelsiant užtikrinti, kad, laikantis JT konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą, būtų laikomasi minimalių su maistu, sveikatos priežiūra, kalėjimų patalpų dydžiu, apsauga nuo oro sąlygų ir šeimos narių vizitais susijusių sulaikymo standartų, taip pat užtikrinti tinkamą palestiniečių kalinių medicininę priežiūrą;

9.  reiškia didelį susirūpinimą palestiniečių kalinių moterų padėtimi; ragina Izraelio valdžios institucijas labiau sustiprinti pažeidžiamų kalinių, ypač motinų ir jaunų moterų, apsaugą;

10.  dar kartą primena ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį ir ragina Izraelį laikytis tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės, visų pirma jos nuostatų, susijusių su civilių, gyvenančių okupuotose teritorijose, apsauga; yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir Izraelio santykių pakėlimas į aukštesnį lygmenį turėtų priklausyti nuo to, kaip Izraelis laikosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir ypač tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės normų, ir turėtų būti su tuo susijęs;

11.  atkreipia dėmesį į 2008 m. liepos 9 d. Komisijos pareiškimą Parlamentui, kuriame išreiškiama gili užuojauta kaliniams palestiniečiams, kenčiantiems Izraelio kalėjimuose, ir patvirtinama, kad Europos Bendrijų ir Izraelio santykiai pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo (2000 m.) 2 straipsnis ir toliau primins Europos Sąjungai ir Izraeliui, kad pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams yra ES ir Izraelio dvišalių santykių pagrindas;

12.  teigiamai vertina 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo sprendimą įsteigti visateisį Žmogaus teisių pakomitetį, kuris galėtų pakeisti dabartinę Žmogaus teisių darbo grupę; ragina išsamiai konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir įtraukti jas į Izraelio pažangos siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę stebėseną;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Izraelio vyriausybei, Knesetui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai, Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.

Teisinė informacija - Privatumo politika