Postup : 2008/2607(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0381/2008

Predkladané texty :

B6-0381/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 04/09/2008 - 7.3

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0404

NÁVRH UZNESENIA
PDF 104kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0343/2008
27.8.2008
PE410.783
 
B6‑0381/2008
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano a Véronique De Keyser
v mene skupiny PSE
o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii palestínskych väzňov v izraelských väzeniach 
B6‑0381/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe,

–  so zreteľom na správu, ktorú vypracovala delegácia ad hoc vyslaná do Izraelu a na palestínske územia (30. mája – 2. júna 2008), a na jej závery,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Izraelom, a najmä na článok 2,

–  so zreteľom na výsledky ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zo 16. júna 2008,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na výročnú správu Medzinárodného výboru Červeného kríža za rok 2007, a najmä na časť týkajúcu sa okupovaných palestínskych území,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnosti je viac ako 11 000 Palestínčanov, medzi nimi stovky žien a detí, zadržiavaných v izraelských väzeniach a zadržiavacích centrách,

B.  keďže 25. augusta 2008 Izrael na znak dobrej vôle prepustil 198 palestínskych väzňov,

C.  keďže podľa Dohovoru o právach dieťaťa, ktorého signatárom je aj Izrael, sa dieťa definuje ako ľudská bytosť vo veku do 18 rokov; keďže však podľa izraelských vojenských predpisov, ktoré platia na okupovaných palestínskych územiach, sa palestínske deti po dovŕšení veku 16 rokov považujú za dospelé osoby a sú často zadržiavané v neprimeraných podmienkach,

D.  keďže veľká väčšina palestínskych väzňov zo Západného brehu a z Gazy je zadržiavaná vo väzniciach na území Izraelu, čo bráni ich rodinám, aby náležitým spôsobom uplatňovali svoje právo na návštevu; keďže medzinárodné humanitárne právo zakazuje presun civilných osôb vrátane zadržiavaných osôb a väzňov z okupovaného územia na územie okupujúceho štátu,

E.  keďže Izrael drží stovky palestínskych väzňov v tzv. administratívnom zadržaní bez obžaloby alebo súdneho procesu, bez toho, aby ich informoval o druhu podozrení voči nim a aby im umožnil prístup k dôkazom v prípade, že sa voči zadržaniu odvolajú, čo je v rozpore s medzinárodným právom,

F.  keďže otázka politických väzňov má dôležité politické, sociálne a humanitárne následky a zatknutie 48 zvolených členov Palestínskej zákonodarnej rady a ďalších členov miestnych rád má závažné dôsledky pre vývin politickej situácie na okupovaných palestínskych územiach; keďže tzv. dokument väzňov, ktorý v máji 2006 prijali zadržiavaní palestínski politickí predstavitelia rôznych politických strán, poslúžil ako základ národného zmierenia a pripravil cestu k vytvoreniu vlády národnej jednoty,

G.  keďže mnohým palestínskym väzňom, ktorých Medzinárodný výbor Červeného kríža diagnostikoval ako chorých alebo zranených, sa odopiera náležitá lekárska starostlivosť, čo je v rozpore s článkom 91 šiesteho Ženevského dohovoru,

H.  keďže vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Izraelom sú podľa článku 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, čo predstavuje kľúčovú zložku tejto dohody; keďže akčný plán EÚ – Izrael výslovne zdôrazňuje dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva ako súčasť spoločných hodnôt zúčastnených strán,

1.  zdôrazňuje, že otázka palestínskych politických väzňov, ktorá by sa mohla stať zmierňujúcou silou, a to na vnútornej úrovni, ako aj v konflikte s Izraelom, má významný dosah na aj na palestínsku spoločnosť, aj na izraelsko-palestínsky konflikt;

2.  v tejto súvislosti žiada prepustenie podstatnej časti palestínskych väzňov, a najmä okamžité prepustenie uväznených členov palestínskej zákonodarnej rady vrátane Marwana Barghoutiho;

3.  víta nedávne prepustenie 199 palestínskych väzňov, ktoré bolo prejavom dobrej vôle Izraelu, a ešte raz zdôrazňuje dôležitosť opatrení zameraných na budovanie dôvery v mierovom procese;

4.  uvedomuje si význam nedávnych spoločných krokov vedúcich k budovaniu dôvery, ktoré v súvislosti s väzňami podnikli izraelská vláda a hnutie Hizballáh; žiada, aby Izrael a hnutie Hamas podnikli podobné kroky, cieľom ktorých bude okamžité prepustenie izraelského desiatnika Gilada Šalita;

5.  vyzýva Izrael, aby svoj vojenský právny systém, ktorý sa uplatňuje na palestínske deti, zosúladil s medzinárodnými normami v oblasti súdnictva pre mladistvých, a predovšetkým s Dohovorom OSN o právach dieťaťa s cieľom zabezpečiť okamžité prepustenie všetkých zadržiavaných maloletých z väzení a skoncovať s tzv. administratívnom zadržiavaním osôb mladších ako 18 rokov, a taktiež aby zadržiavaným alebo uväzneným mladistvým osobám zaručil podmienky stanovené v uvedenom dohovore OSN a v iných príslušných predpisoch OSN;

6.  vyzýva Radu, členské štáty a Komisiu, aby vo svojich vzťahoch s Izraelom uplatňovali usmernenia EÚ týkajúce sa detí v ozbrojených konfliktoch a aby sa ochrana palestínskych detí, ktoré zadržiava Izrael, stala podstatnou časťou dialógu na všetkých úrovniach vzťahov;

7.  vyzýva izraelskú vládu a Knesset, aby prehodnotili zákon týkajúci sa nelegálnych bojovníkov, ktorý umožňuje administratívne zadržiavanie, a aby ho zosúladili s medzinárodnými normami o ľudských právach a s medzinárodnými humanitárnymi normami;

8.  opätovne odsudzuje všetky formy mučenia a zlého zaobchádzania; vyzýva Izrael, aby v súlade s Dohovorom OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu okamžite zabezpečil dodržiavanie minimálnych noriem týkajúcich sa zadržiavania, pokiaľ ide o potraviny, zdravotnú starostlivosť, priestor vo väzení, ochranu proti poveternostným podmienkam a rodinné návštevy, a aby palestínskym väzňom zaručil náležitú lekársku starostlivosť;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad situáciou väznených palestínskych žien; vyzýva izraelské orgány, aby podstatne zlepšili ochranu zraniteľných zadržiavaných osôb s osobitným zreteľom na matky a mladé ženy;

10.  upozorňuje na článok 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom a vyzýva Izrael, aby dodržiaval medzinárodné normy o ľudských právach a humanitárne právo, s osobitným zreteľom na ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany civilných osôb žijúcich na okupovaných územiach; vyjadruje pevné presvedčenie, že vylepšenie vzťahov medzi EÚ a Izraelom by malo byť v úzkom súlade a malo by súvisieť s tým, že Izrael bude dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, predovšetkým pokiaľ ide o medzinárodné normy o ľudských právach a o medzinárodné humanitárne právo;

11.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie z 9. júla 2008 adresované Parlamentu, v ktorom vyjadruje veľký súcit s utrpením palestínskych väzňov v izraelských väzeniach a v ktorom hovorí, že článok 2 Dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom bude Európskej únii parlamentu aj Izraelu pripomínať, že dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad je základom ich bilaterálnych vzťahov;

12.  víta rozhodnutie ôsmej schôdze Rady pre pridruženie EÚ – Izrael zriadiť plnohodnotný podvýbor pre ľudské práva, ktorý nahradí súčasnú pracovnú skupinu pre ľudské práva; žiada rozsiahle konzultácie s organizáciami pre ľudské práva a MVO v Izraeli a na okupovaných palestínskych územiach a ich plné zapojenie do monitorovania pokroku Izraela v súvislosti s plnením jeho záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva;

13.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil izraelskej vláde, Knessetu, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi štvorky pre Blízky východ, predsedovi Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia a vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia