Návrh usnesení - B6-0382/2008Návrh usnesení
B6-0382/2008

NÁVRH USNESENÍ,

27. 8. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans a Daniel Cohn-Bendit
za skupinu Verts/ALE
o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0343/2008

Postup : 2008/2607(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0382/2008
Předložené texty :
B6-0382/2008
Hlasování :
Přijaté texty :

B6‑0382/2008

Usnesení Evropského parlamentu o situaci palestinských vězňů v izraelských vazebních zařízeních a věznicích

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–  s ohledem na vystoupení komisařky Ferrero-Waldnerové v Evropském parlamentu dne 9. července 2008 na téma situace palestinských vězňů v izraelských věznicích,

–  s ohledem na dohodu o přidružení EU-Izrael, zejména na článek 2 týkající se lidských práv,

–  s ohledem na závěry 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael, které se konalo dne 16. června 2008 v Lucemburku,

–  s ohledem na zprávu, kterou vypracovala ad hoc delegace Evropského parlamentu do Izraele a na palestinská území (ve dnech 30. května až 2. června 2008) a na závěry této zprávy,

–  s ohledem na příslušné rezoluce OSN o konfliktu na Blízkém východě,

–  s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949, zejména na články 1 až 12, 27, 29 až 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 až 77 a 143,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte (UNCRC) ze dne 20. listopadu 1989 a zejména na články 9 a 37 této úmluvy,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na výroční zprávu Mezinárodního výboru Červeného kříže za rok 2007, a zejména na její část, která se týká okupovaných palestinských území,

–  s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN č. 39/46 dne 10. prosince 1984,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v současnosti je v izraelských věznicích a vazebních zařízeních drženo více než 11 000 Palestinců, včetně 118 žen a 376 dětí,

B.  vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2008 propustil Izrael 198 palestinských vězňů,

C.  vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN o právech dítěte, jejímž signatářem je i Izrael, se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let, avšak vzhledem k tomu, že podle izraelských vojenských předpisů, které platí na okupovaných palestinských územích, se za dospělé považují osoby již od 16 let věku,

D.  vzhledem k tomu, že převážná většina palestinských vězňů ze Západního břehu a z Gazy je držena ve věznicích na izraelském území, což jejich rodinným příslušníkům znemožňuje uplatňovat své právo na návštěvu; vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární právo zakazuje převoz civilistů, včetně zadržených a vězněných osob, z okupovaného území na území okupujícího státu; vzhledem k tomu, že 1 240 palestinským vězňům, z nichž 840 je drženo v úplné izolaci, jsou návštěvy rodinných příslušníků zcela odepřeny, což je v rozporu s článkem 116 čtvrté Ženevské úmluvy,

E.  vzhledem k tomu, že Izrael drží asi 800 Palestinců ve „správní vazbě“, o níž bylo rozhodnuto správním příkazem, a nikoli soudní cestou, aniž by jim bylo sděleno obvinění nebo proti nim bylo vedeno soudní řízení; vzhledem k tomu, že Izrael nedodržuje mezinárodní zákonná omezení na uplatňování „správní vazby“,

F.  vzhledem k tomu, že zatčení 48 poslanců parlamentu, tedy téměř 1/3 zvolených členů Palestinské legislativní rady, značně narušilo palestinský demokratický život; vzhledem k tomu, že Izrael rovněž zatkl a uvěznil zvolené členy městských zastupitelstev,

G.  vzhledem k tomu, že problematika politických vězňů je klíčovým bodem politických jednání s významnými politickými, sociálními a humanitárními důsledky,

H.  vzhledem k tomu, že dokument vězňů přijatý v květnu roku 2006 uvězněnými politickými špičkami z různých frakcí se stal základem dokumentu o národním usmíření a připravil půdu pro vytvoření vlády národní jednoty,

I.  vzhledem k tomu, že mezi 1180 palestinskými vězni, u kterých Mezinárodní výbor Červeného kříže diagnostikoval onemocnění nebo zranění, přičemž přibližně u 160 z nich bylo onemocnění shledáno závažným, je mnoho těch, kterým byla v rozporu s článkem 91 čtvrté Ženevské úmluvy odepřena lékařská péče,

J.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi Evropskými společenstvími a Izraelem jsou podle článku 2 dohody o přidružení EU-Izrael z roku 2000 založeny na dodržování lidských práv a demokratických zásad, přičemž jejich dodržování má být hlavním principem vnitřní i mezinárodní politiky a tvoří zásadní součást uvedené dohody; vzhledem k tomu, že akční plán EU-Izrael z roku 2004 výslovně zmiňuje dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva jako jednu ze společných hodnot EU a Izraele,

1.  zdůrazňuje, že problematika palestinských politických vězňů, kteří by mohli působit jako umírňující síla jak ve vnitřní politice, tak v konfliktu s Izraelem, má výrazný dopad na palestinskou společnost i na izraelsko-palestinský konflikt;

2.  vyzývá v této souvislosti k propuštění značné části palestinských vězňů a zejména k okamžitému propuštění uvězněných členů Palestinské legislativní rady, včetně Marwana Barghoutiho; zdůrazňuje, že součástí řešení konfliktu, ať už bude mít jakoukoli podobu, musí být propuštění všech palestinských politických vězňů;

3.   vítá nedávné propuštění 198 palestinských vězňů, které bylo projevem dobré vůle ze strany Izraele, a opakovaně zdůrazňuje, že opatření k budování důvěry jsou pro mírový proces důležitá;

4.   bere na vědomí význam nedávných kroků, které v souvislosti s vězni společně učinily izraelská vláda a Hizballáh; vyzývá Izrael a Hamás k obdobným krokům za účelem okamžitého propuštění izraelského desátníka Gilada Šalita;

5.   vyzývá Izrael, aby své právní předpisy uvedl v soulad s mezinárodními normami soudního systému pro mladistvé, a reformoval tak svůj vojenský právní režim uplatňovaný na palestinské mladistvé, a zejména aby:

  • a.všichni zadržovaní mladiství byli okamžitě propuštěni z vězení;
  • b.ukončil umísťování osob mladších osmnácti let do správní vazby a aby předpisy, které platí na okupovaných palestinských územích, byly okamžitě uvedeny v soulad s Úmluvou OSN o právech dítěte, co se týká věku pro dosažení dospělosti;
  • c.zaručil řádné podmínky pro zadržované nebo vězněné mladistvé v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte a dalšími standardizovanými předpisy OSN, jež se týkají organizace soudnictví a podmínek zadržování mladistvých;

6.   vyzývá Radu, členské státy a Komisi, aby ve vztazích s Izraelem uplatňovaly obecné zásady EU týkající se dětí v ozbrojených konfliktech a aby učinily ochranu palestinských dětí zadržovaných Izraelem nedílnou součástí dialogu na všech úrovních vztahů;

7.   připomíná Izraeli, že praxe, kdy jsou palestinští vězni ze Západního břehu a z Gazy drženi ve věznicích na izraelském území, je podle mezinárodního práva v rozporu s povinnostmi Izraele; vyzývá tedy Izrael, aby vězně přemístil na Západní břeh a do Gazy; trvá na tom, aby bylo okamžitě uplatňováno právo na návštěvy rodinných příslušníků;

8.   vyzývá izraelskou vládu a Kneset, aby přehodnotily zákon o nezákonných bojovnících, který umožňuje uplatňovat správní vazbu, a uvedly jej v soulad s mezinárodním humanitárním právem a normami v oblasti lidských práv;

9.   znovu odsuzuje mučení a špatné zacházení ve všech podobách; vyzývá Izrael, aby neprodleně zajistil dodržování Úmluvy OSN proti mučení, jejíž je smluvní stranou, a aby

  • a.okamžitě skoncoval se všemi formami mučení a špatného zacházení v případě zatčení, výslechu a věznění, přijal pro tuto oblast právní předpisy, řádně a nestranně vyšetřil všechna obvinění z mučení a týrání zadržovaných Palestinců a předal spravedlnosti osoby, které budou za toto špatné zacházení shledány odpovědnými,
  • b.zajistil dodržování minimálních norem pro zadržení týkajících se potravy, zdravotní péče, velikosti vězeňských cel, ochrany před povětrnostními podmínkami a návštěv rodiny,
  • c.zaručil palestinským vězňům řádnou lékařskou péči;

10.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací vězněných palestinských žen, s nimiž je údajně špatně zacházeno; vyzývá izraelské úřady, aby podstatně zlepšily ochranu ohrožených skupin vězeňkyň, zejména matek a mladých žen;

11.   připomíná článek 2 dohody o přidružení EU-Izrael a vyzývá Izrael, aby se řídil mezinárodním právem v oblasti lidských práv a mezinárodním humanitárním právem, zejména ustanoveními o ochraně civilistů žijících na okupovaném území; vyzývá Radu, aby přijala nezbytná opatření k zajištění toho, aby stát Izrael dodržoval mezinárodní právo a mezinárodní úmluvy v oblasti lidských práv a humanitárního práva, které podepsal;

12.   je pevně přesvědčen, že prohloubení vztahů mezi EU a Izraelem by mělo být založeno na dodržování mezinárodních závazků Izraele podle mezinárodního práva, zejména norem v oblasti lidských práv a humanitárního práva, a mělo by být dodržováním těchto závazků podmíněno;

13.   vítá rozhodnutí přijaté na 8. zasedání Rady přidružení EU-Izrael vytvořit plnohodnotný podvýbor pro lidská práva, který nahradí stávající pracovní skupinu pro lidská práva; vyzývá k tomu, aby při sledování pokroku Izraele v dodržování jeho povinností podle mezinárodního práva byly vedeny rozsáhlé konzultace s organizacemi pro lidská práva a organizacemi občanské společnosti v Izraeli a na okupovaných palestinských územích a aby tyto organizace byly do sledování plně zapojeny;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, izraelské vládě, Knesetu, vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění, prezidentovi Palestinské samosprávy, Palestinské legislativní radě a vysokému komisaři OSN pro lidská práva.