Resolutsiooni ettepanek - B6-0382/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0382/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

27.8.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans ja Daniel Cohn-Bendit
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Palestiina vangide olukord Iisraeli vanglates

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0343/2008

Menetlus : 2008/2607(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0382/2008
Esitatud tekstid :
B6-0382/2008
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B6‑0382/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta;

–  olles ära kuulanud volinik Ferrero-Waldneri 9. juulil 2008. aastal parlamendile tehtud avalduse Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates;

–  võttes arvesse Iisraeli ja ELi assotsiatsioonilepingut, eriti inimõigusi käsitlevat artiklit 2;

–  võttes arvesse 16. juunil 2008. aastal Luxembourgis toimunud ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksanda kohtumise tulemusi;

–  võttes arvesse Iisraeli ja Palestiina alasid (30. maist 2. juunini 2008) külastanud parlamendi ajutise delegatsiooni koostatud raportit ning selle järeldusi;

–  võttes arvesse ÜRO asjakohaseid resolutsioone Lähis-Ida konflikti kohta;

–  võttes arvesse 12. augusti 1949. aasta tsiviilisikute sõjaaegse kaitse neljandat Genfi konventsiooni, eriti selle artikleid 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ja 143;

–  võttes arvesse 20. novembri 1989. aasta ÜRO lapse õiguste konventsiooni, eriti selle artikleid 9 ja 37;

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

–  võttes arvesse 1966. aasta ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti;

–  võttes arvesse Punase Risti Rahvusvahelise Komitee 2007. aasta aruannet, eriti okupeeritud Palestiina alasid käsitlevat osa;

–  võttes arvesse piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast konventsiooni, mis võeti vastu ÜRO Peaassamblee 10. detsembri 1984. aasta resolutsiooniga 39/46;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et praegu hoitakse Iisraeli kinnipidamiskeskustes ja vanglates kinni enam kui 11 000 palestiinlast, sealhulgas 118 naist ja 376 last;

B.  arvestades, et Iisrael vabastas 198 Palestiina vangi 25. augustil 2008;

C.  arvestades, et vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonile, millele on alla kirjutanud ka Iisrael, mõistetakse lapse all iga alla 18aastast isikut; arvestades, et okupeeritud Palestiina aladel kehtivate Iisraeli sõjaseaduste kohaselt peetakse Palestiina lapsi täiskasvanuks alates 16. eluaastast;

D.  arvestades, et valdavat enamikku Läänekaldalt ja Gazast pärit Palestiina vange peetakse kinni Iisraeli territooriumil asuvates vanglates, mille tõttu ei saa vangide perekonnad kasutada oma kokkusaamise õigust; arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt on keelatud tsiviilkodanike, sealhulgas kinnipeetavate ja vangide üleviimine okupeeritud aladelt okupeeriva riigi territooriumile; arvestades, et umbes 1240 Palestiina vangi, kellest 840 hoitakse täielikus isolatsioonis, on ilma jäetud pereliikmetega kokkusaamistest, mis on vastuolus neljanda Genfi konventsiooni artikliga 116;

E.  arvestades, et Iisrael hoiab umbes 800 Palestiina vangi ilma süüdistust esitamata või kohtumõistmiseta haldusarstis, milleks on luba antud haldusasutuse korraldusega, mitte kohtuotsusega; arvestades, et Iisrael eirab rahvusvahelise õigusega kehtestatud haldusaresti kohaldamise piiranguid;

F.  arvestades, et 48 parlamendiliikme, st peaaegu ühe kolmandiku Palestiina seadusandliku nõukogu valitud liikmete vahistamine on tõsiselt kahjustanud Palestiina demokraatiat; arvestades, et Iisrael on vahistanud ja vangistanud ka valimistel valitud haldusüksuste volikogude liikmeid;

G.  arvestades, et poliitvangide küsimus on poliitilises tegevuskavas määrava tähtsusega teema, millel on oluline tähendus poliitilises, sotsiaalses ja humanitaarses mõttes;

H.  arvestades, et eri fraktsioone esindavate vangistatud poliitiliste juhtide poolt 2006. aasta mais vastu võetud vangide dokument oli aluseks rahvusliku leppimise dokumendile ja sillutas teed Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamisele;

I.  arvestades, et paljudele neist 1180 Palestiina vangist, kellel Punase Risti Rahvusvaheline Komitee on diagnoosinud haiguse või vigastuse ja kellest 160 on raskelt haiged, ei ole osutatud asjakohast arstiabi, mis on vastuolus neljanda Genfi konventsiooni artikliga 91;

J.  arvestades, et ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu (2000) artikli 2 kohaselt põhinevad Euroopa ühenduste ja Iisraeli suhted inimõiguste ja demokraatia põhimõtete austamisel, millest lähtutakse nii sise- kui ka rahvusvahelises poliitikas ja mis on lepingu oluline osa; arvestades, et ELi ja Iisraeli vahelises tegevuskavas (2004) rõhutatakse ELi ja Iisraeli ühiste väärtuste seas selgesõnaliselt inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamist,

1.  rõhutab, et küsimusel Palestiina poliitvangidest, kes suudavad tegutseda mõõdukust sisendava jõuna nii ühiskonnas kui ka konfliktis Iisraeliga, on nii Palestiina ühiskonnale kui ka Iisraeli ja Palestiina konfliktile väga suur mõju;

2.  nõuab sellega seoses olulise hulga Palestiina poliitvangide vabastamist ning eelkõige Palestiina seadusandliku nõukogu vangistatud liikmete, sealhulgas Marwan Barghouti viivitamatut vabastamist; rõhutab, et konflikti lahendamine peab hõlmama Palestiina poliitvangide vabastamist;

3.  tunneb heameelt 198 Palestiina vangi hiljutise vabastamise üle, mis oli Iisraeli hea tahte avaldus, ja rõhutab veel kord usaldust suurendavate meetmete tähtsust rahuprotsessis;

4.  märgib Iisraeli valitsuse ja Hizbollah’ hiljutiste ühiste sammude tähtsust, mis on seotud vangidega; nõuab Iisraelilt ja Hamasilt samasuguste sammude astumist Iisraeli kaprali Gilad Shaliti viivitamatuks vabastamiseks;

5.  kutsub Iisraeli üles viima oma õigusakte vastavusse alaealiste üle õigusemõistmist käsitlevate rahvusvaheliste normidega ja sellega reformima Palestiina laste suhtes kohaldatavat sõjaväelist õigussüsteemi ning eelkõige

  • a.viivitamata vabastama vangist kõik kinnipeetavad alaealised;
  • b.lõpetama alla 18aastaste isikute haldusarestis hoidmine ning viivitamatult muutma ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt alaealiste vanusega seotud seadusi, mida kohaldatakse okupeeritud Palestiina aladel;
  • c.tagama kinnipeetud või vangistatud alaealistele sobivad tingimused, nagu on ette nähtud ÜRO lapse õiguste konventsioonis ja ÜRO normides, mis käsitlevad alaealiste üle kohtu mõistmist ja nende kinnipidamise tingimusi;

6.  kutsub nõukogu, liikmesriike ja komisjoni üles rakendama suhetes Iisraeliga ELi suuniseid laste ja relvastatud konfliktide kohta ning käsitlema Iisraeli poolt kinnipeetavate Palestiina laste kaitset olulise dialoogi osana suhete kõikidel tasanditel;

7.  tuletab Iisraelile meelde, et Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit Palestiina vangide hoidmine Iisraelis asuvates vanglates on vastuolus Iisraeli kohustustega, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest; kutsub seetõttu Iisraeli üles viima neid vange üle Jordani Läänekaldale ja Gaza sektorisse; nõuab pereliikmete kokkusaamisõiguse viivitamatut rakendamist;

8.  kutsub Iisraeli valitsust ja Knessetit üles uuesti arutama ebaseaduslike võitlejate seadust, mis annab haldusaresti võimaluse, ning selle kooskõlla viimist rahvusvahelise inimõiguste alase õiguse ja humanitaarõiguste normidega;

9.  kordab, et mõistab hukka igasuguse piinamise ja väärkohtlemise; kutsub Iisraeli tagama viivitamatult ÜRO piinamise vastase konventsiooni järgimist, mille üks lepinguosaline liikmesriik ta on, ning eelkõige

  • a.lõpetama viivitamata igasugune väärkohtlemine ja piinamine nii vahistamise, ülekuulamise kui ka vangistuse ajal, võtma vastu seda küsimust käsitlevaid õigusakte ning uurima põhjalikult ja erapooletult väiteid Palestiina kinnipeetavate piinamise ja kuritarvituse kohta ning tooma sellistes tegudes süüdi olevaid isikuid kohtu ette;
  • b.tagama kinnipidamise miinimumstandardite järgimine toidu, tervishoiu, vanglate suuruse ja asukoha, ilmastikutingimuste eest kaitsmise ja pereliikmetega kokkusaamiste osas;
  • c.tagama Palestiina vangidele nõuetekohane arstiabi;

10.  väljendab sügavat muret Palestiina naisvangide olukorra pärast, sest on andmeid, et neid väärkoheldakse; kutsub Iisraeli ametivõime üles oluliselt parandama kaitsetute vangide, eelkõige emade ja noorte naiste kaitset;

11.  juhib tähelepanu ELi ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu artiklile 2 ja kutsub Iisraeli üles järgima rahvusvahelisi inimõigustealaseid õigusakte ja rahvusvahelist humanitaarõigust, eelkõige sätteid, mis käsitlevad okupeeritud aladel elavate tsiviilisikute kaitset; kutsub nõukogu üles võtma vajalikke meetmeid tagamaks rahvusvahelise õiguse ning Iisraeli riigi poolt allkirjastatud inimõigusi ja humanitaarvaldkonda käsitlevate rahvusvaheliste konventsioonide järgimist;

12.  on sügavalt veendunud, et ELi ja Iisraeli vaheliste suhete parandamine peaks olema kooskõlas ja seotud Iisraeli kohustuste täitmisega, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, eriti rahvusvahelise inimõiguste alase õiguse ja humanitaarõiguse järgimisega;

13.  tunneb heameelt ELi ja Iisraeli assotsiatsiooninõukogu kaheksandal kohtumisel tehtud otsuse üle luua inimõiguste töörühma asemele täieõiguslik inimõiguste allkomisjon; kutsub üles konsulteerima ulatuslikult inimõiguste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega Iisraelis ja Palestiina okupeeritud aladel ning kaasama need täiel määral järelevalve teostamisse Iisraeli edusammude üle tema rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste täitmisel;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Iisraeli valitsusele, Knessetile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa–Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee presidendile, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule nõukogule ning ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.