Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0382/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0382/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

27.8.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans and Daniel Cohn-Bendit
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0343/2008

Procedūra : 2008/2607(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0382/2008
Pateikti tekstai :
B6-0382/2008
Priimti tekstai :

B6‑0382/2008

Europos Parlamento rezoliucija dėl palestiniečių kalinių Izraelio kalėjimuose padėties

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 9 d. Komisijos narės B. Ferrero-Waldner Europos Parlamentui pateiktą kalinių palestiniečių padėties Izraelio kalėjimuose ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Izraelio asociacijos susitarimą, ypač į 2 straipsnį, susijusį su žmogaus teisėmis,

–  atsižvelgdamas į 8-ojo ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikimo, vykusio 2008 m. birželio 16 d. Liuksemburge, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į savo laikinosios delegacijos į Izraelį ir palestiniečių teritorijas (2008 m. gegužės 30 d.–birželio 2 d.) parengtą ataskaitą ir išvadas,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų konflikto,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. IV Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu, ypač į jos 1–12, 27, 29–34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61–77 ir 143 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ypač į jos 9 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto metinį pranešimą (2007 m.), ypač į jo skirsnį dėl okupuotų Palestinos teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą, kurią Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė pagal 1984 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją Nr. 39/46,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu daugiau kaip 11 000 palestiniečių, tarp jų 118 moterų ir 376 vaikai, laikoma Izraelio sulaikymo centruose ir kalėjimuose,

B.  kadangi 2008 m. rugpjūčio 25 d. Izraelis išlaisvino 198 kalinius palestiniečius,

C.  kadangi Vaiko teisių konvencijoje, kurią yra pasirašęs ir Izraelis, vaikais laikomi visi asmenys iki 18 metų amžiaus; kadangi pagal Izraelio karinius nuostatus, reglamentuojančius okupuotas Palestinos teritorijas, palestiniečiai vaikai nuo 16 metų laikomi suaugusiais,

D.  kadangi dauguma palestiniečių kalinių iš Vakarų Kranto ir Gazos ruožo laikomi kalėjimuose, esančiuose Izraelio teritorijoje, ir dėl to jų šeimos negali pasinaudoti lankymo teise; kadangi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatos draudžia perkelti civilius gyventojus, įskaitant sulaikytuosius bei kalinius, iš okupuotos teritorijos į okupuojančios valstybės teritoriją; kadangi, pažeidžiant IV Ženevos konvencijos 116 straipsnį, maždaug 1240 Palestinos kalinių, įskaitant 840 visiškai izoliuotų kalinių, atimta teisė būti tiesiogiai lankomiems šeimos narių,

E.  kadangi Izraelis maždaug 800 kalinių taiko administracinį sulaikymą nepateikus kaltinimų ir be teismo proceso, vykdomą vadovaujantis administraciniu potvarkiu, o ne teismo įsaku; kadangi Izraelis nepaiso administracinio sulaikymo taikymo apribojimų, kurie numatyti tarptautinėje teisėje,

F.  kadangi 48 parlamento narių, t. y. beveik trečdalio išrinktų Palestinos įstatymų leidybos tarybos narių, sulaikymas labai apsunkino demokratinį Palestinos gyvenimą; kadangi Izraelis taip pat areštavo ir įkalino išrinktus savivaldybių tarybų narius,

G.  kadangi politinių kalinių klausimas yra lemiamas politinės darbotvarkės punktas, turintis svarbių politinių, socialinių ir humanitarinių pasekmių,

H.  kadangi 2006 m. gegužės mėn. įkalintų politinių lyderių iš įvairių frakcijų priimto dokumento pagrindu buvo priimtas ir nacionalinis susitaikymo dokumentas, pagal kurį buvo sudarytos sąlygos suformuoti nacionalinę vienybės vyriausybę,

I.  kadangi 1180 palestiniečių kalinių, kurie Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto buvo pripažinti sirgusiais arba sužeistais, iš jų 160 buvo diagnozuotos sunkios ligos, negauna tinkamos medicininės pagalbos, ir taip pažeidžiamas IV Ženevos konvencijos 91 straipsnis,

J.  kadangi Europos Bendrijų ir Izraelio santykiai pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimo (2000 m.) 2 straipsnį pagrįsti pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos principams, kuriais turėtų būti vadovaujamasi ir vidaus, ir tarptautinėje politikoje ir kurie sudaro esminę minėtojo susitarimo dalį; kadangi ES ir Izraelio veiksmų plane (2004 m.) tarp bendrų ES ir Izraelio vertybių buvo aiškiai pabrėžta pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei,

1.  pabrėžia, kad politinių kalinių palestiniečių, kurie turi gebėjimų atlikti tarpininkų vaidmenį tiek šalies viduje, tiek vykstant konfliktui su Izraeliu, problema turi didelės įtakos ir Palestinos visuomenei, ir Izraelio ir Palestinos konfliktui;

2.  atsižvelgdamas į tai, ragina paleisti daug kalinių palestiniečių, ir ypač nedelsiant paleisti įkalintuosius Palestinos įstatymų leidybos tarybos narius, įskaitant Marwaną Barghouti; pabrėžia, kad sprendžiant konfliktą būtina numatyti ir visų palestiniečių politinių kalinių išlaisvinimą;

3.  džiaugiasi, kad neseniai paleisti 198 kaliniai palestiniečiai, nes tai – Izraelio geros valios ženklas, ir dar kartą pabrėžia priemonių, kuriomis siekiama didinti pasitikėjimą, svarbą taikos procesui;

4.  laiko svarbiais pastaruosius abipusius žingsnius, kuriuos žengė Izraelio vyriausybė ir grupuotė „Hezbollah“ kalinių klausimu; ragina Izraelį ir grupuotę „Hamas“ imtis panašių veiksmų, kad būtų nedelsiant išlaisvintas Izraelio kapralas Gilad Shalit;

5.  ragina Izraelį suderinti savo įstatymus su tarptautiniais nepilnamečių teisingumo standartais ir pertvarkyti karinę teisinę sistemą, taikomą Palestinos vaikams, ypač:

  • a.nedelsiant paleisti visus sulaikytus nepilnamečius iš kalėjimų,
  • b.sustabdyti asmenų iki 18 metų amžiaus administracinį sulaikymą ir, laikantis Vaiko teisių konvencijos, nedelsiant pakeisti okupuotas Palestinos teritorijas reglamentuojančius nuostatus, susijusius su pilnametystės amžiumi,
  • c.sulaikytiesiems arba įkalintiems nepilnamečiams užtikrinti tinkamas sąlygas, išdėstytas Vaiko teisių konvencijoje ir JT standartiniuose nuostatuose dėl teisingumo vykdymo nepilnamečių atžvilgiu ir jų sulaikymo sąlygų;

6.  ragina Tarybą, valstybes nares ir Komisiją plėtojant ryšius su Izraeliu įgyvendinti ES gaires dėl vaikų, dalyvaujančių ginkluotuose konfliktuose, ir siekti, kad Izraelio sulaikytų palestiniečių vaikų apsaugos klausimas būtų pagrindinė dialogo tema visais santykių lygmenimis;

7.  primena Izraeliui, kad, laikydamas Izraelio kalėjimuose palestiniečius kalinius iš Vakarų Kranto ir Gazos, jis nesilaiko savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę; todėl ragina Izraelį perkelti šiuos kalinius į Vakarų Krantą ir Gazą; primygtinai reikalauja nedelsiant suteikti kalinių šeimoms teisę juos lankyti;

8.  ragina Izraelio vyriausybę ir Knesetą persvarstyti neteisėtų kovotojų įstatymą, pagal kurį leidžiamas administracinis sulaikymas, ir suderinti jį su tarptautinės humanitarinės teisės nuostatomis ir žmogaus teisių standartais;

9.  dar kartą smerkia visų rūšių kankinimus ir netinkamą elgesį; ragina Izraelį nedelsiant užtikrinti, kad būtų laikomasi JT konvencijos prieš kankinimą, kurią jis yra pasirašęs, ir:

  • a.nedelsiant nutraukti visų formų netinkamą elgesį ir kankinimus sulaikymo, tardymo ir įkalinimo metu, priimti įstatymus šiuo klausimu ir nuodugniai ir nešališkai išnagrinėti visus tariamo sulaikytųjų palestiniečių kankinimo ir išnaudojimo atvejus, o tokio elgesio kaltininkus patraukti baudžiamojon atsakomybėn,
  • b.užtikrinti, kad būtų laikomasi minimalių sulaikymo standartų, susijusių su maistu, sveikatos priežiūra, kalėjimų patalpų dydžiu, apsauga nuo oro sąlygų ir šeimos narių vizitais,
  • c.užtikrinti tinkamą palestiniečių kalinių medicininę priežiūrą;

10.  išreiškia didelį susirūpinimą įkalintų palestiniečių moterų, su kuriomis, kaip teigiama, netinkamai elgiamasi, padėtimi; ragina Izraelio valdžios institucijas sustiprinti pažeidžiamų kalinių, ypač motinų ir jaunų moterų, apsaugą;

11.  primena ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 2 straipsnį ir ragina Izraelį laikytis tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės nuostatų, visų pirma susijusių su civilių, gyvenančių okupuotose teritorijose, apsauga; ragina Tarybą imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės ir tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinių konvencijų, kurias pasirašė Izraelio valstybė;

12.  yra tvirtai įsitikinęs, kad ES ir Izraelio santykių pakėlimas į aukštesnį lygmenį turėtų priklausyti nuo to, kaip Izraelis laikosi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir ypač tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės normų, ir turėtų būti su tuo susijęs;

13.  teigiamai vertina 8-ajame ES ir Izraelio asociacijos tarybos susitikime priimtą sprendimą įsteigti Žmogaus teisių pakomitetį, kuris turėtų visus įgaliojimus ir galėtų pakeisti dabartinę Žmogaus teisių darbo grupę; ragina dažnai konsultuotis su Izraelio ir okupuotų Palestinos teritorijų žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės organizacijomis Izraelio pažangos siekiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę klausimu ir įtraukti šias organizacijas į šio proceso stebėseną;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Izraelio vyriausybei, Knesetui, vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose, Europos ir Viduržemio jūros regiono parlamentinės asamblėjos pirmininkui, Palestinos savivaldos prezidentui, Palestinos įstatymų leidybos tarybai ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.