Propunere de rezoluţie - B6-0382/2008Propunere de rezoluţie
B6-0382/2008

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

27.8.2008

depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Hélène Flautre, Margrete Auken, Caroline Lucas, David Hammerstein, Jill Evans şi Daniel Cohn-Bendit
în numele Grupului Verts/ALE
referitoare la situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B6-0343/2008

Procedură : 2008/2607(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0382/2008
Texte depuse :
B6-0382/2008
Texte adoptate :

B6‑0382/2008

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–  după ce a ascultat declaraţia Comisarului Ferrrero-Waldner în faţa Parlamentului, din 9 iulie 2008 privind situaţia prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene,

–  având în vedere Acordul de asociere UE-Israel, în special articolul 2 privind drepturile omului,

–  având în vedere rezultatele celei de-a opta reuniuni a Consiliului de Asociere UE-Israel, de la Luxemburg, din 16 iunie 2008,

–  având în vedere raportul elaborat de delegaţia sa ad hoc în Israel şi teritoriile palestiniene (între 30 mai-2 iunie 2008) şi concluziile acestuia,

–  având în vedere rezoluţiile corespunzătoare ale ONU privind conflictul din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere cea de-a patra Convenţie de la Geneva privind protecţia civililor pe timp de război, din 12 august 1949, în special articolele 1 - 12, 27, 29 - 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 – 77 şi 143,

–  având în vedere Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CNUDC) din 20 noiembrie 1989, în special articolul 9 şi articolul 37,

–  având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile civile şi politice din 1966,

–  având în vedere raportul anual al Comisiei internaţionale a Crucii Roşii (2007), în special secţiunea privind teritoriile palestiniene ocupate,

–  având în vedere Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 39/46 din 10 decembrie 1984,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât peste 11.000 de palestinieni, inclusiv 118 femei şi 376 copii, sunt deţinuţi în prezent în centre de detenţie şi închisori israeliene;

B.  întrucât Israel a eliberat 198 palestinieni, la 25 august 2008;

C.  întrucât, în conformitate cu CNUDC, printre semnatarii căreia se numără şi Israelul, copilul este definit ca fiind orice fiinţă umană cu vârsta sub 18 ani; întrucât, totuşi, copiii palestinieni sunt consideraţi adulţi de la vârsta de 16 ani în temeiul reglementărilor militare israeliene care se aplică teritoriilor palestiniene ocupate;

D.  întrucât marea majoritate a prizonierilor palestinieni din Cisiordania şi Gaza sunt deţinuţi în închisori situate pe teritoriul israelian, astfel încât familiile acestora nu îşi pot exercita dreptul de vizită; întrucât dreptul internaţional umanitar interzice transferul civililor, inclusiv al deţinuţilor şi prizonierilor, din teritoriul ocupat pe teritoriul statului ocupant; întrucât în jur de 1 240 de prizonieri palestinieni, dintre care 840 ţinuţi în completă izolare, sunt privaţi de vizite directe din partea familiei, încălcându-se articolul 116 din cea de-a patra Convenţie de la Geneva;

E.  întrucât Israelul reţine în „detenţie administrativă” în jur de 800 de prizonieri palestinieni, fără ca aceştia să fie puşi sub acuzare sau judecaţi, cu autorizare printr-un ordin administrativ şi nu prin ordin judecătoresc; întrucât Israelul nu respectă restricţiile privind aplicarea „detenţiei administrative” impuse de dreptul internaţional; întrucât Israelul nu respectă restricţiile privind aplicarea „detenţiei administrative” impuse de dreptul internaţional;

F.  întrucât arestarea a 48 de parlamentari, adică a aproape o treime din membrii aleşi ai Consiliului Legislativ Palestinian, a afectat puternic viaţa democratică palestiniană; întrucât Israelul a arestat şi a închis, de asemenea, membri aleşi ai administrației locale;

G.  întrucât problema prizonierilor politici constituie un punct decisiv de pe agenda politică cu importante implicaţii politice, sociale şi umanitare;

H.  întrucât documentul prizonierilor, adoptat în mai 2006 de lideri politici întemniţaţi din diverse facţiuni, a servit drept bază pentru documentul de conciliere naţională şi a deschis calea spre instituirea unui guvern de uniune naţională;

I.  întrucât mulţi dintre cei 1180 prizonieri palestinieni cărora le-au fost diagnosticate diverse boli sau care sunt declaraţi răniţi de către Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, dintre care circa 160 suferă, potrivit diagnosticului, de boli grave, se confruntă cu refuzul accesului la examinările medicale corespunzătoare, act ce constituie o încălcare a articolului 91 din cea de-a patra Convenție de la Geneva;

J.  întrucât, în temeiul articolului 2 din Acordul de asociere UE-Israel (2000), relaţiile dintre Comunităţile Europene şi Israel se bazează pe respectarea drepturilor omului şi a principiilor democratice, după care trebuie să se conducă politica internă şi internaţională şi care reprezintă un element esenţial al acordului menţionat; întrucât planul de acţiune UE-Israel (2004) include în mod explicit respectarea drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar printre valorile împărtăşite atât de UE, cât şi de Israel;

1.  subliniază că problema prizonierilor politici palestinieni, care au capacitatea de a acționa ca o forță moderatoare, atât pe plan intern, cât și în ceea ce privește conflictul cu Israelul, are un impact major, atât asupra societăţii palestiniene, cât şi asupra conflictului israelo-palestinian;

2.  în acest sens, solicită eliberarea unui număr însemnat de prizonieri politici palestinieni şi în special eliberarea imediată a membrilor Consiliului Legislativ Palestinian încarceraţi, inclusiv a lui Marwan Barghouti; subliniază faptul că orice soluţionare a conflictului trebuie să includă eliberarea tuturor prizonierilor politici palestinieni;

3.  salută recenta eliberare a celor 198 prizonieri palestinieni, care a reprezentat un gest de bunăvoință din partea Israelului, şi subliniază încă o dată importanța unor măsuri menite să creeze un climat de încredere în procesul de pace;

4.  observă importanţa măsurilor reciproce adoptate de guvernul israelian şi de Hezbollah cu privire la prizonieri; solicită măsuri similare din partea Israelului şi a organizaţiei Hamas în vederea eliberării imediate a caporalului israelian Gilad Shalit;

5.  solicită Israelului să îşi conformeze legislaţia cu normele internaţionale privind justiţia juvenilă şi astfel să reformeze sistemul judiciar militar aplicat copiilor palestinieni şi, în special:

  • a.să îi elibereze imediat din închisori pe toţi deţinuţii minori;
  • b.să pună capăt practicii reţinerii persoanelor cu vârsta sub 18 ani în regim de detenţie administrativă şi să modifice imediat, în conformitate cu CNUDC, reglementările aplicabile teritoriilor palestiniene ocupate în ceea ce priveşte vârsta de la care o persoană este considerată adult;
  • c.să garanteze minorilor deţinuţi sau închişi condiţii corespunzătoare, după cum se prevede în CNUDC şi în reglementări standardizate ale ONU privind administrarea justiţiei şi condiţiile de detenţie aplicabile minorilor.

6.  solicită Consiliului, statelor membre şi Comisiei să aplice în relaţiile lor cu Israelul orientările UE privind copiii şi conflictele armate şi să facă din protecţia copiilor palestinieni deţinuţi de Israel o parte esenţială a dialogului la toate nivelurile relaţiilor;

7.  reaminteşte Israelului că practica de a ţine prizonieri din Cisiordania şi Gaza în închisori din Israel este contrară obligaţiilor ce îi revin acestui stat în temeiul dreptului internaţional; prin urmare, solicită Israelului, să transfere aceşti prizonieri în Cisiordania şi Gaza; insistă asupra aplicării imediate a dreptului prizonierilor de a primi vizite din partea familiei;

8.  solicită guvernului israelian şi Knesset-ului să reexamineze legea privind combatanţii ilegali, care permite detenţia administrativă şi să o alinieze la dreptul internaţional umanitar şi la normele privind drepturile omului;

9.  condamnă din nou toate formele de tortură şi rele tratamente; solicită Israelului să garanteze imediat că respectă Convenţia ONU împotriva torturii, la care este stat parte, şi

  • a.să pună capăt imediat tuturor formelor de rele tratamente şi tortură atât în perioada arestului şi interogatoriului, cât şi în perioada de detenţie, să adopte legi privind acest aspect şi să investigheze atent şi imparţial toate acuzaţiile de tortură şi abuz asupra deţinuţilor palestinieni şi să îi aducă în faţa justiţiei pe toţi cei găsiţi responsabili de astfel de abuzuri;
  • b.să asigure respectarea standardelor minime de detenţie în ceea ce priveşte hrana, asistenţa medicală, dimensiunea şi amplasarea închisorilor, protecţia împotriva intemperiilor şi dreptul la vizite din partea familiei;
  • c.să garanteze acordarea de îngrijire medicală adecvată prizonierilor palestinieni.

10.  îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de situaţia femeilor palestiniene prizoniere, care se pare că sunt supuse la rele tratamente; solicită autorităţilor israeliene să îmbunătăţească în mod considerabil protecţia prizonierilor vulnerabili, în special a mamelor şi a femeilor tinere;

11.  atrage atenţia asupra articolului 2 din Acordul de asociere UE-Israel şi solicită Israelului să se conformeze dreptului internaţional al drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar, în special dispoziţiilor privind protecţia civililor care trăiesc sub ocupaţie; solicită Consiliului să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura respectarea dreptului internaţional, precum şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile omului şi dreptul umanitar semnate de statul Israel;

12.  îşi exprimă convingerea fermă că intensificarea relaţiilor dintre UE şi Israel ar trebui să fie coerentă şi corelată cu respectarea de către Israel a obligaţiilor sale în temeiul dreptului internaţional, în special dreptul internaţional al drepturilor omului şi dreptul umanitar;

13.  salută decizia luată în cadrul celei de-a opta reuniuni a Consiliului de asociere UE-Israel de a înfiinţa o subcomisie pentru drepturile omului, cu drepturi depline, în locul Grupului de lucru privind drepturile omului; solicită consultarea pe scară largă şi implicarea pe deplin a organizaţiilor pentru drepturile omului şi a celor din societatea civilă din Israel şi din teritoriile palestiniene ocupate în monitorizarea progresului Israelului în respectarea obligaţiilor care îi revin în temeiul dreptului internaţional;

14.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernului israelian, Knesset-ului, Înaltului Reprezentant pentru politica externă şi securitate comună, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Preşedintelui Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene, Preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Consiliului Legislativ Palestinian şi Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.